НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Ольга Завитій, Сергій Роздимаха

Анотація


Вступ. Звітність підприємства виступає основним джерелом інформаційного забезпечення та складається шляхом виконання спеціальних процедур обробки, групування, підрахунку даних та формується на завершальній стадії облікового процесу. Фінансова звітність містить інформацію за підсумками та результатами роботи підприємства за відповідні звітні періоди, що формує важливу базу для прийняття управлінських рішень. Методи. Під час підготовки статті використано системний підхід дослідження, що дозволило оцінити стан впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у вітчизняну практику; метод теоретичного порівняння для удосконалення напрямів складання фінансової звітності за міжнародними стандартами; метод експертних оцінок – при розробці організаційних положень щодо впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, а також прийом конкретизації і формалізації – для удосконалення системи законодавчого регулювання зі складання і подання консолідованої фінансової звітності. Результати. У даній статті здійснено аналіз законодавчого регулювання, поглядів вітчизняних науковців щодо сутності та особливостей складання та подання фінансової звітності за міжнародними стандартами. Розглянуто основні організаційні аспекти, принципи та норми підготовки основних форм консолідованої фінансової звітності вітчизняними підприємства. Визначені напрями удосконалення процесу складання та подання фінансової звітності за вимогами українського законодавства і міжнародних стандартів. Перспективи. У подальшому дослідження з питань розвитку української практики звітності підприємств полягатиме у впорядкуванні нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, для уникнення протиріч та невідповідності облікової та звітної інформації про результати діяльності підприємств, що працюють на світовому ринку.

Ключові слова


фінансова звітність; облікова інформація; міжнародні стандарти управління підприємством; законодавче регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Артеменко Д. М. Удосконалення фінансової звітності підприємств як важливого інструмента при оцінці цілісного майнового комплексу. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 5. C. 154-159.

Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 5. C. 23-28.

Гоголь М. М. Особливості формування звітності за умов розвитку МСФЗ та її вплив на процес організації обліку аграрних підприємств. АгроСвіт. 2015. № 20. C. 41-45.

Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. К. : Лібра, 2004. 880 с

Бондар М.І., Верига Ю.А., Орищенко М.М. та ін. Звітність підприємств: підручник. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 570 с.

Каменська Т. Консолідація фінансової звітності за МСФЗ: основи. Все про бухгалтерський облік. 2013. № 41. С. 4–7

Камінська Ю. Наказ про облікову політику : МСФЗ-трансфоромація. Бухгалтерія. 2012. № 11. С. 70– 74

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/.

Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП): практичний посібник / [упоряд. К.В. Безверхий]. К.: Центр учб. літ., 2015. 226 с.

Сас Л. С. Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8, Т. 2. С. 197–202.

Хомин П. Я. Псевдотеоретичні атавізми фінансової звітності. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. C. 254-256.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет