ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ : ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ

Ірина Белова, Наталія Семенишена

Анотація


Вступ. На сьогоднішній день фінансова звітність повинна надавати повну, неупереджену та достовірну інформацію про поточний стан і результати функціонування підприємства та бути надійним джерелом аналітичних висновків щодо подальшого розвитку та визначення економічного потенціалу підприємства. У процесі проведеного дослідження систематизовано та узагальнено підходи до тлумачення поняття «інтегрована звітність», які найчастіше зустрічаються в трактуванні науковців щодо визначення його економічної сутності. Методи. При систематизації та аналізі досліджень використано абстрактно-логічний метод, метод, порівняльного аналізу використовувався при порівнянні видів звітності. Результати. Здійснено аналіз щодо основних підходів та принципів інтегрованої звітності. Представлено її складові елементи та розкрито сутність показників звітності н основі яких керівництво приймає відповідні управлінські рішення. Розкрито основні проблеми та передумови складання інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами. Перспективи. Широке впровадження інтегрованої звітності в практику вітчизняних підприємств дозволить покращити бізнес-середовище, дасть можливість підприємствам вийти на світові ринки капіталу і залучати інвестиції, орієнтуватися на майбутнє і прогнози, відчувати ризики і можливості, якісніше робити аналіз діяльності і приймати більш ефективні рішення.

Ключові слова


інтегрована звітність; міжнародні стандарти; бухгалтерський облік; управлінські рішення; фінансова звітність; користувачі інформації; аналіз; показники звітності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Атамас П. Й. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження. Академічний огляд. 2015. № 1(42). С. 78–85.

Безверхий К. В. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства. Облік і фінанси. 2014. № 3(65). С. 9-14.

Белова І.М., Семенишена Н.В. Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2018. № 3-4. С. 7–15.

Бочуля Т.В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством: моногр. Харків : ВД “Інжек”, 2015. 404 с.

Булыга Р. П. Концепция формирования публичной отчетности Вузов. Вестник финансового университета. 2015. № 6. С. 156-170.

Бурлан С.А., Каткова Н.В. Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 329–334.

Герасимова Л. Н., Коробкова О. С. Развитие интегрированной бухгалтерской отчетности в России. Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2014. №17. С. 85–88.

Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кузіна Р.В. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація : Монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 252 с.

Гушул, І. Белова І. Проблеми та перспективи корпоративної звітності. Цифрова економіка: тренди та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 270-274.

Давидюк Т. В. Конвергенція бухгалтерської та соціальної звітності в частині людського капіталу: розвиток існуючих підходів. Економіка: реалії часу. 2012. № 2(3). С.123-129. URL: http://www.economics.opu.ua/n3.html

Домашенко Ю. В. Інтегрована звітність: вдосконалений облік операцій як показник ефективності діяльності. Економічний вісник. 2013. №1. С. 65-72.

Євдокимов В. В., Легенчук С. Ф., Грицишен Д. О., Баришнікова О. М. Інтегрована звітність підприємств: монографія. Житомир : ЖДТУ. 2014. 180 с.

Єршова Н. Ю. Розвиток методологічних основ формування інтегрованої звітності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2016. Вип. 1(1).С. 451-459.

Єфименко,Т. І. Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції. Фінанси України. 2014. No 10. С. 7-23.

Коваленко О. М. «Інтелектуальний капітал» як економічна категорія. Фрмування ринкової економіки : зб. наук. пр. 2006. Вип. 16. С. 56-63.

Корягін М.В., Куцик П.О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: монографія. Київ : Інтерсервіс, 2016. 276 с.

Костирко Р. О. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу. Часопис економічних реформ. 2014. № 1(13). С. 49–54.

Костирко Р.О. Перспективи міжнародної інтегрованої звітності. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis 64.exe?C21CO.

Кузіна Р. В. Підготовка інтегрованої корпоративної звітності на основі системи збалансованих показників. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2015. Т. 20. вип. 2. С. 190-195.

Легенчук С. Ф. Концепція інтегрованої звітності як засіб підвищення якості інформування про капітал підприємства. Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ. Івано- Франківськ : І ФНТУНГ, 2015. С. 87-90.

Лоханова Н. О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень : монографія. Херсон : Грінь Д. С., 2012. 400 с.

Лоханова Н. О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 4(47). С. 50–56.

Макаренко В. Ю. Визначення суттєвості як провідного принципу формування інтегрованої звітності. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 247–251

Максимчук М.О. Організаційні аспекти підготовки інтегрованої звітності відповідно до міжнародного стандарту «Інтегрована звітність». Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. 2016. № 4. С. 76–84 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_4_9.

Малиновская Н.В. Интегрированная отчетность: информационное значение, принципы составления: монографія. Москва : Финансовый университет, 2015. 160 с.

Международный стандарт интегрированной отчетности. URL: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/ 2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_ en-US_ru-RU.pdf

Нестеренко О. О. Методологічні аспекти формування інтегрованої облікової політики. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. 2017. Вип. 2 (26). С. 29-44.

Нестеренко О. О. Удосконалення облікової політики для цілей складання інтегрованої звітності в інформаційній системі підприємства Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 972-979.

Офіційний сайт міжнародної компанії BDO Украина. URL: www.bdo.ua.

Пашко М. М. Фінансовий капітал: сутність і фактори сучасного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 2. С. 53-55.

Проданчук М. А. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. С. 24-31. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_2_5.

Проект «Reporting 2025 Project» (Звітність –2025) Глобальної ініціативи зі звітності URL : https://www.globalreporting.org/information/Pages/Reporting-2025.aspx.

Проект міжнародного формату інтегрованої звітності . – BDO, 2013. 49 с. URL: http://bdo.com.ua/integrirovannaja_otchetnost.

Рыбенцева М.С., Храмова В. Е. Интегрированная отчетность как основа повышения существенности учетной информации. URL: http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/101.pdf.

Семенишена Н.В.Бухгалтерський облік і фінансова звітність : проблеми гармонізації з МСФЗ. Вісник Сумського національного аграрногоуніверситету. Серія: Фінанси і кредит. 2013. Вип. 2. С.138-144.

Томчук В. В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку. Фінанси, облік, банки. №1 (22). 2017. С.170-180.

Adams, S., Simnett, R. Integrated Reporting: An Opportunity for Australia’s Not-for-Profit Sector. Australian Accounting Review. 2011. Volume 21, Issue 3. P. 292–301.

Von Bertalanffy L. General System Theory. A Critical Review, General Systems. 1962. vol. VII. Р. 1–20.

Busco C., Frigo M.L., Quattrone P., Riccaboni A. Redefining Corporate Accountability through Integrated Reporting. Strategic Finance. 2013. P. 33-41.

Crowdtwist loyalty program report. Retrived from http://crowdtwist.com.

Eccles R. G., Serafeim, G. Accelerating the Adoption of Integrated Reporting CSR Index 2011. (Francesco de Leo & Matthias Vollbracht (Eds.)). P. 70-92.

Eccles. M., Robert G., Krzus P. The Integrated Reporting Movement: Meaning. Momentum. Motives, and Materiality.John Wiley & Sons. 2014. 336 p.

International Integrated Reporting Council (‘IIRC’). URL : http://www.theiirc.org.

Integrated Report 2013. Financial and NonFinancial Performance. URL: http://www.sapintegratedreport.com/ 2013/en.

King M., Atkins J. Chief Value Officer: Accountants Can Save the Planet. Taylor & Francis Group, 2016. 138 p.

Press Release Formation of the International Integrated Reporting. Committee (IIRC). URL : http://integratedreporting.org/news/why-do-investors-want-to-talk-about-purpose/.

The International Framework URL: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08- THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет