ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ МАРКЕТИНГУ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ганна Чміль, Ганна Верзілова

Анотація


Вступ. Ефективне функціонування та сталий економічний розвиток підприємств торгівлі в умовах глобалізації і посилення ринкової конкуренції як на світовому, так і на вітчизняному ринку, визначають необхідність дослідження їх бізнес-середовища інструментами маркетингу. Найбільш продуктивним з них є маркетинговий аудит. Він слугує основою для вибору оптимальної стратегії розвитку торговельного підприємства з урахуванням його слабких та сильних сторін і змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Тому актуальним є дослідження та обґрунтування теоретичного інструментарію організації аудиту маркетингової діяльності торговельного підприємства. Методи. Дослідження здійснювалось на базі системного підходу до пізнання організаційних засад маркетингового аудиту із застосуванням загальнонаукових і спеціальних принципів та методів (наукової абстракції – для осмислення проблемних питань й поглибленого вивчення маркетингового аудиту на торговельних підприємствах; компаративного аналізу – для виявлення атрибутів та основних етапів аудиту маркетингової діяльності, узагальнення – для систематизації методів аудиту маркетингової діяльності підприємств, логічний – для встановлення етапності аудиту маркетингової діяльності, конкретизації – для характеристики теоретичного інструментарію та змістовності етапів аудиту маркетингової діяльності, монографічний – для формування пропозицій автора з організації аудиту маркетингової діяльності, графічний – для нетекстового відображення результатів дослідження). Результати. Аудит маркетингової діяльності визначено як процес консультування щодо виявлення упущених вигід від недостатнього застосування комплексу маркетингових послуг, який покликаний забезпечити оцінювання ефективності маркетингових заходів та системи маркетингу підприємства торгівлі в цілому, з метою виявлення проблем і прихованого потенціалу, а також розробки плану дій щодо поліпшення реалізації маркетингу. Конкретизовано мету, завдання, предмет, об’єкт, методичний інструментарій та послідовність аудиту маркетингової діяльності. Визначено змістовну наповненість кожного з етапів аудиторської перевірки. Перспективи. Напрями подальших наукових досліджень з визначеної проблематики орієнтовано на напрацювання розвинутого методичного інструментарію аудиту маркетингової діяльності.

Ключові слова


торговельне підприємство; маркетингова діяльність; аудит; організація; теоретичний інструментарій

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрєєва Н. М., Зіньковська Д. В. Використання методів маркетингового аудиту при прийнятті стратегічних рішень на підприємствах. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. № 21, Т. 2. С. 50–55.

Аренс А., Лобек Дж. Аудит ; пер. с англ., гл. редактор серии проф. Я. В. Соколов. Москва : Финансы и статистика, 1995. 560 с.

Балабанова Л. В., Холод В. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств. К.: Видавничий дім «Професіонал», 2006. 448 с.

Березовик К. В. Методологічні прийоми маркетинг-аудиту. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3436 (дата звернення : 24.01.2020).

Голяш І. Д., Галушка Н. Й. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики. Журнал Європейської економіки. 2008. Т. 7, № 3. С. 289–297.

Корягіна С. В., Корягін М. В. Маркетинговий аудит. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 320 с.

Кравецький А. В., Фірсова Л. А., Луцяк В. В. Маркетинговий аудит: сутність, складові та особливості проведення URL : http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/ Economics/75123.doc.htm (дата звернення : 24.01.2020).

Лиходій В. Г. Сучасна концепція маркетингу та економічна криза. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 12. С. 6–12.

Маркетинг / Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик та ін. ; за ред. С. І. Чеботар. Київ : Наш час, 2007. 504 c.

Перерва П. Г. Становлення та розвиток маркетингового аудиту в Україні та світі. Бізнес Інформ. 2012. № 1. С. 191–193.

Файзулаєва К. А. Предмет, об’єкт та завдання маркетингового аудиту на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2009. № 26. С. 238–241.

Хаблюк О., Яцишин С., Голяш І. Маркетинговий аудит як інструмент оцінювання ефективності бізнесу. Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету. 2019. Т. 60. № 5. С. 129–136.

Шарко В. В., Поліщук І. І. Методи дослідження маркетингового потенціалу торговельного підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 4. С. 207–215.

Шумейко В. М. Маркетинговий аудит промислового підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2004. Вип. 6. С. 269–274.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.089

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет