ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Налукова, Галина Кулина

Анотація


Вступ. Важливою компонентою економічного розвитку вітчизняних підприємств є підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень, особливо тих, що стосуються покращення платоспроможності й ліквідності суб’єктів господарювання, забезпечення їх фінансової стійкості та конкурентоспроможності в умовах мінливості економічного середовища. У цьому контексті актуалізується питання дослідження управління грошовими потоками підприємства, яке власне і спрямоване на забезпечення його сталого зростання та постійної фінансової рівноваги, та оцінювання його ефективності задля оптимізації руху грошових коштів на ньому. Методи. У роботі використано загальнонаукові і специфічні методи, зокрема, при обґрунтуванні шляхів удосконалення процесу управління грошовими потоками на підприємстві – методи теоретичного узагальнення й абстрагування; у ході аналізу динаміки та структури грошових потоків підприємства – методи порівняння та вертикального і горизонтального аналізу; метод коефіцієнтів – для оцінки ліквідності грошових потоків; метод комплексного підходу – при оцінці ефективності управління грошовими потоками підприємства. Результати. Сформульовано авторське трактування поняття «грошовий потік» та визначено фактори впливу на формування грошових потоків підприємства та охарактеризовано принципи управління ними. Оцінено ефективність управління грошовими потоками на прикладі ПАТ «Укртелеком» у розрізі горизонтального та вертикального аналізу. Це дозволило виявити проблемні аспекти у діяльності товариства, які стосуються несинхронності проведення платежів, їх незіставності, нерегулярності та непередбачуваності. Водночас встановлено високу «якість» грошових потоків підприємства в цілому. Перспективи. Обґрунтовано необхідність чітко визначати інструменти оперативного управління для досягнення позитивних результатів у майбутньому. Сформульовані рекомендації щодо оптимізації структури грошового потоку та удосконалення процесу оперативного управління ним дозволить товариству покращити свою фінансову дисципліну і відновити фінансову рівновагу.

Ключові слова


грошовий потік; грошові кошти; управління грошовими потоками підприємства; вхідний грошовий потік; вихідний грошовий потік; оптимізація структури грошового потоку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барабаш Н. С., Никонович Н. О. Аналіз грошових потоків в системі фінансового менеджменту підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 2. Т 2. С. 164–167.

Єрмошкіна О. В. Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи : моногр. Д. : Нац. гірн. ун-т, 2009. 479 с.

Загородна О. М., Серединська В. М. Оперативне управління грошовими потоками. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Т. : Економічна думка, 2012. Вип. 10. Ч. 4. С. 100–105.

Золотарьова О., Місюра А., Копія І. Ефективне управління рухом грошових потоків та його роль у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства. Економічний аналіз. 2012. № 11. С. 240–245.

Косова Т. Д., Роганова Г. О. Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію. Економіка України. 2008. № 7. C. 57–64.

Майборода О. М., Майборода О. В., Реплюх О. В. Напрями управління грошовими потоками підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 305–309.

Нагайчук В. В. Управління грошовими потоками підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 1 (52). С. 245–249.

Партин Г. О., Задерецька Р. І., Галечко І. Б. Управління грошовими потоками підприємства й оцінювання його ефективності. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. 2014. Вип. 694-695. С. 108–112.

Перловська Н. В. Моніторинг управління грошовими потоками підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Донецький національний університет. Д. 2008. 23 с.

Регулярна річна інформація ПАТ «Укртелеком». URL: https://ukrtelecom.ua/about/ accounting/regulyarna-richna-informatsiya/ (дата звернення : 28.01.2020 р.).

Роганова Г. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств. Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Економіка. 2019. Вип. 1 (202). С. 34–42.

Спільник І., Загородна О. Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2017. Вип. 1-2. С. 67– 85.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.049

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет