АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СПЕЦИФІКА, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Людмила Матвійчук

Анотація


Вступ. З позиції інформаційного наповнення найбільш обізнаною щодо наявності, стану й використання основних засобів є бухгалтерська служба. Проте вона володіє даними, що, зазвичай, лише пов’язані з кількісно- вартісними параметрами, а не з ефективністю використання основних засобів. В незначних масштабах покладення на бухгалтерську службу обов’язків зі здійснення контролю за ефективністю використання основних засобів безумовно матиме певний позитивний результат. Якісний контроль та оцінка в такому спрямуванні буде забезпечений лише завдяки активізації використання або спеціалізованих організацій (наприклад, аудиторських фірм), або ж запровадженням системи внутрішнього контролю, зокрема служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора для невеликих агрофірм). Методи. В процесі проведення дослідження для оцінки нормативно-правових і організаційних засад аудиту основних засобів і забезпечення його якості в сфері аграрного виробництва використано емпіричні методи. Для обґрунтування пропозицій щодо розвитку нових видів аудиту та їх завдань застосовано порівняння та аналогію. Логічний підхід застосовано для побудови схеми взаємозв’язку систем обліку та аудиту з користувачами інформації. Результати. На основі порівняння класифікації та розмежування видів аудиту встановлено їх взаємозв’язок з різними видами обліку й на цій основі запропоновано виокремлення додаткових трьох його видів: бухгалтерського, статистичного і оперативного (тактичного). Запропоновано підходи до їх регулювання та ідентифіковано користувачів інформації за результатами застосування таких видів аудиту. Дослідження запитів різних користувачів уможливило виявлення потреби в інформації щодо ефективності використання основних засобів агарних підприємств, яку може надавати система внутрішнього аудиту. На цій основі обґрунтовується доцільність розвитку цієї системи та перспективи застосування у ній сучасних технологій опрацювання даних. Перспективи. Внесені пропозиції дозволять досягти підвищення якості аудиту основних засобів завдяки розвитку перспективних його видів, зокрема, системи внутрішнього аудиту. Тому обґрунтованим є розвиток в аграрних підприємствах саме такого виду аудиту. Важливим досягненням у цьому плані буде створення програмних продуктів, що дозволяють швидко обробляти інформацію та миттєво реагувати на негативні впливи на діяльність суб’єктів господарювання. Відповідно, робота над їх створенням вимагає відповідних досліджень та ідентифікації потреб аудиторів, що є перспективним напрямом подальших наукових пошукувань.

Ключові слова


аудит; основні засоби; аграрний сектор; удосконалення; види аудиту; регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондар М. І. Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04. Київ, 2001. 23 с.

Гуцаленко Л. В., Гловюк А. С., Ковальчук І. В. Організація обліку та аудиту основних засобів. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 8. С. 741-747. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/123.pdf.

Дубініна М. В., Сіренко Н. М. Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2006. Випуск 2. С. 78-83. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnykagrarnoi- nauky-Prychornomorja/VANP2006/VANP2006-2(34)/Visnik_2006-2(34)_78-83.pdf

Захарчук О. Бар’єр для інвестицій. АгроМаркет. 2019. № 15. URL: https://agrotimes.ua/article/baryer-dlya-investyczij/.

Мац Т. П. Посилення організації аудиту основних засобів у сільськогосподарських підприємствах. Вісник Сумського аграрного університету. 2011. Вип. №2 (10). С. 161-167.

Огійчук М. Ф., Утенкова К. О. Організація і методика аудиту. Київ : Алерта, 2016. 304 с.

Семенишена Н. В., Радченко О. Д. Інформаційне забезпечення оцінки потенціалу аграрних підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2010. Вип. 1. С. 236-239.

Сирцева С. В., Чебан Ю. Ю. Методичні підходи щодо проведення аудиту основних засобів у сільськогосподарських підприємствах. Modern Economics. 2017. № 5. С. 111-121. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/5-2017/UKR/syrtseva.pdf

Сторожук Т. М., Дойонко А. М. Особливості складання фінансової звітності в країнах «Великої сімки». Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 2 (19). С. 398-403. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/19-2019.

Хорунжак Н., Кощинець М., Кондрюк Л. Інституційні засади якості аудиту й аудиторської діяльності в Україні. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2018. №3-4. С. 67-76. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.067.

Khorunzhak N., Brukhanskyi R., Ivanyshyn V. Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management & Production. 2019. Vol. 10, No. 7 (Special Edition PDATU). P. 846- 871. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906.

Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing / Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Schilder, Philip Wallage. Prentice Hall, 2004. 2 Edition. 712 р.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.038

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет