ІДЕНТИФІКАЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ФУНКЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Руслан Бруханський

Анотація


Вступ. Вимоги сучасного менеджменту передбачають диференціацію підходів до управління підприємством у розрізі тактичних і стратегічних векторів. Система управлінського обліку в результаті еволюційного виділення функціонального напряму – стратегічного управлінського обліку, потребує уточнення базових теоретико- методологічних засад, зокрема стосовно своїх функцій. Методи. Дослідження проведено з використанням гносеологічного методу (уточнення дефініцій); системно- структурного методу (визначення взаємозв’язку функцій обліку); функціонального підходу (ідентифікація специфічних функцій стратегічного управлінського обліку); аналізу, синтезу, індукції, дедукції, абстрагування й узагальнення (розвиток аспектів мультифункціональності обліку в системі тактичного та стратегічного управління). Результати. Враховуючи дуальність позиціонування стратегічного управлінського обліку, виділено дві специфічні його функції: 1) інформаційне забезпечення та супровід процесу моніторингу зовнішнього середовища, розробки, реалізації та коригування стратегій підприємства з метою підвищення ефективності бізнесу та забезпечення зворотного зв’язку в системі стратегічного менеджменту; 2) інформаційна підтримка процесу вартісно-орієнтованого управління шляхом використання спеціалізованого методологічного інструментарію (технік, моделей і методів), що дозволяє зберегти наявні стійкі переваги за витратами, а також надання зовнішнім користувачам інформації про фактори генерування та руйнування вартості, фактори витрат і фактори модифікації вартісних ланцюжків. Перспективи. Теоретичне обґрунтування функцій стратегічного управлінського обліку як системи інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень формує передумови уточнення її призначення і генерування спектру методологічного інструментарію для виконання поставлених перед нею цілей у системі стратегічного менеджменту.

Ключові слова


стратегічний управлінський облік; функції обліку; стратегічно-орієнтований облік; вартісно- орієнтований облік

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Власова О. Є. Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Комунальне господарство міст. 2014. Випуск 115. С. 105-110.

Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 534 с.

Єршова Н. Методологічні підходи до дослідження стратегічного управлінського обліку: теоретичний аналіз. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. Випуск 4. С. 61-72.

Жук В. М. Розвиток функцій бухгалтерського обліку. Економіка АПК. 2016. № 6. C. 71-76.

Іванков В. М. Генезис управлінського обліку та перспективи його подальшого розвитку. Незалежний аудитор. 2017. № 20. С. 41-50.

Казора О. Л., Иванеева Е. В. Стратегические аспекты управленческого учета в принятии перспективных управленческих решений. Вестник ОрелГИЭТ. 2010. № 2(12). С. 106-111.

Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2007. 236 с.

Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В. Генезис управлінського обліку в умовах перманентних змін. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 8. С. 933-942.

Малюга Н. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи: дис. …доктора економ. наук: 08.06.04 / Житомир. 2006. 397 с.

Марков Ю. Г. Функциональный подход в современном научном познании. Новосибирск: Изд-во “Наука”, 1982. 255 с.

Мошковська О. А. Методичні засади впровадження стратегічного управлінського обліку в діяльність молокопереробних підприємств. Економічний дискурс. 2019. Випуск 2. С. 93-103.

Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 173-181.

Осмятченко В. О. Функції бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій. Вісник ЖДТУ. 2010. № 2 (52). С.163-166.

Рубан Л. О., Чуприна Л. B. Роль та функції стратегічного управлінського обліку в системі стратегічного управління підприємством. Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут” (економічні науки). 2016. № 27. С. 53-57.

Садовська І. Б. Розвиток функцій управлінського обліку в умовах інституціональних змін. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). № 4 (28). 2014. С. 281-286.

Семенишена Н.В., Жук Н.Л. До питання співвідношення понять «бухгалтерський» та «управлінський» облік. Збірник наукових праць ПДАТУ. 2009. Вип.17, т. 2. С. 288–290.

Свірко С. В., Тростенюк Т. М. Функції, завдання, елементи та принципи управлінського обліку в державних закладах вищої освіти. Економiка та держава. № 2/2019. С. 41-46.

Суліменко Л. А., Вітер С. А. Cтратегічний облік як складова системи управління підприємством. Наукові читання - 2017: наук.-теорет. зб. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 213-217.

Уорд К. Стратегический управленческий учет / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. 448 с.

Фоміна О. В. Розвиток функцій управлінського обліку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 6. Ч. 3. С. 117-120.

Хлівна І.В., Ліхоносова Г.С. Обліково-контрольне забезпечення фінансової діяльності суб’єкта господарювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 5(16). С. 187-191.

Cooper R., Kaplan R. Measure costs right: make the right decisions. Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/1988/09/measure-costs-right-make-the-right-decisions

Global Management Accounting Principles (2017). URL: https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/global-management-accountingprinciples.pdf.

Vitez O. Strategic Management Accounting Functions. URL: http://smallbusiness.chron.com/strategicmanagement-accounting-functions-3993.html.

Ward K. Strategic management accounting. Routledge. 2012. 307 p.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет