ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ КАЗЕННИХ ПАЛАТ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ХІХ СТ.

Мар’ян Тріпак, Анатолій Скрипник, Ірина Годнюк

Анотація


Вступ. Надбання минулого – як негативних, суто імперських прийомів і методів, так і позитивних аспектів – повинні стати тим фундаментом, на якому мають базуватися сучасні теоретичні й практичні засади фінансового обліку, уникаючи притаманних установам подібного роду діяльності в ХІХ ст. вад. Разом з тим, історія казенних палат у Правобережній Україні, що виконували широкий спектр функцій управління фінансами, їх структура та повноваження ще далекі від логічного наукового завершення.
Результати. У статті розглянуто структурні зміни і діяльність Казенних палат як основних фінансових установ губернського рівня на території Правобережної України у ХІХ ст., яка на той час перебувала у складі Російської імперії. Розробка цієї наукової тематики тривала через пошук та широке використанням обігової документації, що зберігається у відповідних фондах державних архівів України, та використання останніх досліджень українських істориків, присвячених діяльності підрозділів Міністерства фінансів у губернських центрах регіону. В результаті послідовних і цілеспрямованих наукових розвідок з’ясовані умови і наслідки державної політики щодо фіскальної системи на місцях й оптимізації бюджетних витрат та проаналізовані механізми здійснення контрольних функцій за фінансовими потоками. За весь час функціонування Казенних палат як закладів, що визначали фінансову політику російського самодержавства в українських губерніях впродовж кінця XVIII – до початку ХХ ст., накопичився достатній масив документації. Відповідно наразі існує достатня джерельна база для подальших наукових досліджень
Перспективи. Обігова і звітна документація відображає фінансових стан на теренах Київського генерал-губернаторства, а щорічні звіти губернаторів та статистичних управлінь – фінансове становище губерній у різні періоди їх існування. Вивчення, аналіз та об’єктивна історична оцінка фінансової документації є подальшою перспективою у студіюванні згаданої проблематики, відкриття та висвітлення «білих плям» у їх роботі, що безперечно збагатить знання про становлення та еволюцію фінансового обліку на теренах України


Ключові слова


Правобережна Україна; Казенна палата; фінансовий облік; справочинство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Орлик В. М. Казенні палати в системі фінансового управління Російської імперії в кінці XVIII – y XIX ст. (на матеріалах Київської губернії). Український історичний журнал. 2003. № 2. С. 69.

Орлик В. М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період. Кіровоград : Імекс ЛТД, 2007. С. 160, 330.

Жвалюк В. Р. Податкові органи Російської імперії в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Організаційно-правові засади діяльності: монографія. Київ : Атіка, 2001. 176 с.

Головко О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.). Історико-правове дослідження. Харків, 2005. 449 с.

Головко О. М. Виникнення казенних палат в Україні та організаційно-правові засади їх діяльності в кінці XVIII – на початку ХІХ ст. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2003. Вип. 23. С. 218–224.

Шевчук Б. Л. Правові аспекти стягнення акцизного збору зі спиртних напоїв на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції. Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 55–56.

Шевчук Б. Л. Структура і повноваження казенної палати у дореформений період: історіографія питання Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка). Житомир : Полісся, 2014. С. 123–126.

Реєнт О. П. Потенціал національного відродження українського суспільства в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення : Тези наукових доповідей Міжнародної наукової конференції. Київ, 2001. С. 5.

Скрипник А. Ю. Державні установи Подільської губернії (1793-1914 рр.): монографія. Кам’янець- Подільський : Вид. ПП Мошинський В.С., 2012. 228 с.

Тріпак М. М., Юрій С. І., Федосов В. М. Фінанси : підручник. Київ : Знання, 2008. 611 с.

Годнюк І. В., Семенишена Н. В. Соціальний облік та звітність як інструменти соціальної відповідальності. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Вип. 26, Ч. 2. Кам’янець- Подільський: ПДАТУ, 2017. С.131–140

Орлик В. М. Державні селяни у податковій політиці Російської імперії в кінці XVIII – середині ХІХ ст. (на матеріалах українських губерній). Український історичний журнал. 2007. № 1 (472). С.94–104.

Листування з міністром внутрішніх справ про впровадження нових штатів для Казенних палат, про асигнування коштів з казни (18 грудня 1823 р.). Колишній Камянець-Подільський міський державний архів. Ф.228. Оп.1. Спр. 58. Арк.50–51.

О распоряжениях в Польских Областях, занятых Российскими войсками ПСЗРИ-1. Т. ХХІІІ. Санкт- Петербург: Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1830. № 17090. С. 388–391.

Штат Городского Правления или Ратгауза в губернском городе. Высочайше утвержденные штаты губернских и уездных присутственных мест, и о размерах жалования чиновников ПСЗРИ – І. Т.ХLІV. Ч.2. Книга штатов. Отд. IV. 1800. Санкт-Петербург : Тип. ІІ Отд. Собств. Е.И.В. канц., 1838. К № 19763.

Карліна О. М. Доходи і видатки повітових міст Волинської губернії наприкінці XVIII – в середині XIX ст. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009. Вип. 1. С. 16–22.

Козловский Я. И. Казенные палаты и подведомственные им учреждения в России. История и современное устройство их. Рига, 1901. С.126.

О дополнительном штате Казенных Палат и Уездных Казначейств: Высочайше утвержденное мнение Государственного совета, распубликованное 24 февраля, 10 января 1855 г. ПСЗРИ - ІІ. Т. ХХХ. Отд. 1. № 28914. СПб., 1856. С. 21–22.

О возвышении классов должностей и разрядов по мундиру Асессоров и Секретарей Казенных Палат: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, 21 ноября 1860 г. ПСЗРИ-ІІ. Т. ХХХV. Отд. 2. № 36332. СПб., 1862. С. 398– 399.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.141

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет