НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АУДИТОРА: ЗАГРОЗИ ТА ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

Вікторія Фабіянська

Анотація


Вступ. Незалежність аудитора є основоположним і базовим принципом професійної етики аудитора, на якому грунтується цінність аудиту та його відмінність порівняно із іншими формами контролю. Саме тому аудитор під час виконання аудиторського завдання, повинен прагнути дотримання усіх принципів професійної етики, а також сприяти дотриманню таких принципів своїми колегами з метою збільшення довіри до результатів аудиту та підвищення престижу аудиторської професії.
Метод. Теоретичною, методологічною та інформаційною основою дослідження є наукові праці провідних вітчизняних вчених з теорії та методики аудиту; законодавчі та нормативні документи, що регулюють незалежний аудит; інформаційні ресурси, що узагальнюють стан аудиторської діяльності в Україні, розміщені на веб-сторінці Аудиторської палати України. Методика дослідження базується на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включив: статистичний метод (при дослідженні стану та тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг в Україні), критичний аналіз і системний підхід (при дослідженні потенційних загроз, що впливають на незалежність аудитора та системи застережних заходів, які застосовує аудитор з метою зниження аудиторського ризику).
Результати. В силу того, що незалежний аудит передбачає тристоронні відносини між аудитором, підприємством-замовником та користувачами фінансової звітності, діяльність аудитора завжди піддається загрозам, пов’язаним із порушенням принципу незалежності. Досліджено, що сутність принципу незалежності передбачає дотримання аудитором незалежності думки та незалежності його поведінки під час надання аудиторських послуг. Розглянуто загрози, які впливають на незалежність аудитора, що класифікуються як загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків і тиску. Досліджено сукупність застережних заходів, які зобов’язаний застосовувати аудитор з метою мінімізації впливу загроз на незалежність аудитора або їх усунення. На підставі проведених досліджень запропоновано власне визначення поняття застережних заходів в аудиті – це система вимог, правил та відповідних заходів, направлених на усунення чи зменшення загрози незалежності аудитора до прийнятного рівня, виконання та вжиття яких дасть можливість аудитору досягти мети аудиту, яка полягає у висловленні незалежної думки аудитора щодо достовірності фінансової звітності підприємства, при цьому мінімізуючи аудиторський ризик.
Перспективи. Перспективи подальших розвідок полягають у дослідженні впливу застережних заходів на незалежність аудитора в контексті реформування вітчизняного аудиту та наближення його регулювання до вимог ЄС.


Ключові слова


аудит; обов’язковий аудит фінансової звітності; принципи професійної етики; незалежність аудитора; загрози незалежності аудитора; застережні заходи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Больботенко І. В. Сучасний стан та тенденції розвитку професійного незалежного аудиту в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2015. Т. 20, Вип. 6. С. 247-252. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_6_56. (дата звернення : 04.07.2019)

Пасько О. В. Збір на підтримку обліку: схема незалежного фінансування регуляторів обліку та аудиту в С ША. Облік і фінанси. 2013. № 4. С. 60-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2013_4_10. (дата звернення : 04.07.2019)

Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика. Київ : Знання, 2006. 495 с.

Рядська В. В. Аналіз змісту робочої незалежності в аудиті. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 1. С. 253-259. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_1_39. (дата звернення : 04.07.2019)

Шалімова Н. С. Підходи щодо забезпечення прийнятного рівня незалежності аудиторів. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 249-258. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2013_23_38. (дата звернення : 04.07.2019)

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2258-19. (дата звернення : 04.07.2019)

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996, зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (дата звернення : 04.07.2019)

Звіти Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2015-2018 рр. Аудиторська палата України: сайт. URL: http://www.apu.com. ua/zvit-do-kmu. (дата звернення : 04.07.2019)

Кодекс етики професійних бухгалтерів : редакція від 2012 р. Київ, 2014. 172 с.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL: http://sum.in.ua. (дата звернення : 04.07.2019)

Про затвердження Положення про забезпечення незалежності аудитора: затверджено Рішенням АПУ від 24.12.2009 №209/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr9_5230-09. (дата звернення : 04.07.2019)

Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 1. С. 68-81.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.099

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет