АУДИТ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН: ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

Валерій Ільїн, Олександра Волкова

Анотація


Вступ. Здійснення процесу виробництва неможливе без використання предметів праці (виробничих запасів) – сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, запасних частин. Запаси є найважливішою і найзначнішою частиною оборотних активів підприємства, мають особливе місце у складі майна та велику частку у структурі витрат підприємства різних сфер діяльності, обов’язково враховуються при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.
Мета. Дослідити особливості організації проведення аудиту запасних частин підприємства, дослідження основних етапів їх аудиторського дослідження та методики його проведення.
Результати. Запропонована методика на кожному етапі аудиторської перевірки операцій з запасними частинами дозволять оптимізувати роботу працівників аудиторських підприємств, посилити контроль за якістю проведених ними дій та надати більш кваліфіковану допомогу управлінському персоналу.
Перспективи. Сьогодні у світовій практиці потреба в аудиторських послугах досить велика. Тому існує потреба і перспектива подальших досліджень аудиту запасних частин, оскільки саме вони становлять значну частину у витратах підприємств, а, отже, безпосередньо впливають на фінансовий результат і стан цих підприємств.


Ключові слова


організація аудиту; виробничі запаси; запасні частини; облік; підприємство; П(С)БО 9; Закон України; етапи аудиту

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. Київ : КНЕУ, 2009. 628 с.

Бондар М. І. Аудит в АПК.. Київ: КНЕУ, 2003. 188 с.

Бондар Ю. Робочі документи аудитора. Лід Скедьюли та програми. Аудиторська вибірка: посібник. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». 2017. 396 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир: ПП «Рута», 2009. 912 с.

Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Мізік Ю.І., Конопліна О.О. Аудит: методика і організація. Xарків :ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2017. 319 с.

Петрик О.А. та ін. Аудит. Київ : КНЕУ, 2015. 498 с.

Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 260 с.

Савченко В.Я. Аудит. Київ: КНЕУ, 2002. 322 с.

Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Київ : Міленіум, 2002. 466 с.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII-/ВВР, 2018 р., №9, ст. 50 (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 p. № 996-XIV. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476. URL: https://dtkt.com.ua/show/2cid010381.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. №2. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF07002.html.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016–2017 років. Частина І: Київ: Фенікс, 2017. 1142 с. URL:https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C1.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. Дата оновлення 09.12.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : затв. наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. Дата оновлення 04.10.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.090

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет