ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Наталія Здирко

Анотація


Вступ. Одним із завдань бюджетної політики в Україні є модернізація діяльності держави у сфері публічних закупівель. Державні закупівлі є важелем розвитку добросовісної конкуренції, однак, в жорстких умовах дефіциту бюджету їх проведення потребує забезпечення прозорості й ефективності витра чання бюджетних коштів. Контроль за дотриманням процедур публічних закупівель не повинен обмежуватися відстеженням фор-мальних правил проведення тендерів, а також фіксування фактів порушення зак онодавства, накладанні стяг-нень та застосуванні санкцій до порушників. Повинна проводитися комплексна оцінка факторів, що спричинили порушення процедур і правил їх організації, а відтак, розроблені механізми попередження правопорушень у сфері публічних закупівель.
Методи. У процесі дослідження використано бібліографічний метод – для дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; метод асоціацій та аналогій – для запропонованих нових ідеї та пропозицій, що виникають на основі зіставлення з іншими більш чи менш аналогічними об’єктами. Для з’ясування сутності публічних закупівель як предмета контролю використовувався метод спостереження; абстрагування і конкретизації – для оцінки сучасного стану закупівель; методи групування, порівняння, узагальнення – при аналізі і оцінюванні концептуально-методологічних засад проведення процедур закупівель.
Результати. У статті розглянуто сутність публічних закупівель, а також порядок, принципи та процедури їх проведення. Визначено органи, які здійснюють державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель, а також їх основні функції. Проведено аналітичну оцінку проведених перевірок органами Державної аудиторської служби та Антимонопольного комітету України, за результатами якої встановлені основні порушення при перевірках. Висвітлено особливості проведення громадського контролю за законністю здійснення пулічних закупівель. Розглянуто шляхи здійснення публічних закупівель у відповідності до законодавства України. Узагальнено проблемні аспекти у сфері публічних закупівель та запропоновано шляхи їх вирішення.
Перспективи. Перспективними напрямками досліджень є узгодження нормативної бази та понятійного апарату щодо публічних закупівель; створення єдиної аналітичної бази про виявлені порушення будь-якими органами контролю; чіткий розподіл функцій контролюючих органів з метою усунення їх дублювання; необхідність навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель через відкриття спеціальностей на базі закладів вищої освіти.


Ключові слова


публічні закупівлі; державний контроль; публічний контроль; тендерні процедури; відкриті торги; конкурентний діалог

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Звіт сфери публічних закупівель за 2018 рік. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=56aa9516-079c-449d-b67a-aee56589dcd9 (дата звернення : 02.08.2019)

Про публічні закупівлі : Закон України № 922-VIII від 25 грудня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19. (дата звернення : 08.08.2019)

Публічний звіт про діяльність державної аудиторської служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/131387 (дата звернення : 11.08.2019)

Сфера публічних закупівель: І півріччя 2018 року. URL: http://me.gov.ua/Documents/Download?id=d368e54f-7bde-41df-86c8-196726994955 (дата звернення : 11.08.2019)

Єрмілова Г. Громадський контроль у сфері державних закупівель. Фінансовий контроль. 2013. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Finkontr_2013_2_7.pdf (дата звернення : 11.08.2019)

Фалко Ю. В. Інституційна модернізація механізмів фінансового контролю в системі управління державними закупівлями в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. № 3. С. 78-83.

Узунов Ф. В. Державні закупівлі як форма партнерських відносин бізнесу і влади. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 145-147.

Декалюк О. В. Економічна безпека в системі управління державними закупівлями. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 3(1). С. 177-180.

Фалко Ю. В. Взаємодія органів виконавчої влади України у сфері управління державними закупівлями. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2013. Вип. 2. С. 90-102.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.079

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет