КРЕАТИВНІ ОБЛІКОВІ ПРАКТИКИ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ

Василь Царук

Анотація


Вступ. Систему корпоративного управління в теорії і практиці розглядають як один з факторів, який
впливає на розвиток системи бухгалтерського обліку, зокрема, на систему фінансової звітності. Належним
чином побудована система корпоративного управління, яка враховує особливості діяльності корпоративної
структури, існуючі правові, політичні та ринкові обмеження, може запобігти маніпулюванню обліковими
показниками і перетворити облікову систему у більш надійний та дієвий інструмент прийняття управлінських
рішень керівництвом та сприяти забезпеченню різноманітних інформаційних потреб різних груп зовнішніх
стейкхолдерів.
Мета. За мету досліджень ставилось виконання завдання щодо обґрунтування сутності та загальних
характеристик креативних облікових практик як елемента системи корпоративного управління.
Результати. Проаналізовано роль системи корпоративного управління в розвитку бухгалтерського обліку.
Виділено причини використання поняття креативного обліку в бухгалтерських наукових дослідженнях.
Встановлено роль креативного обліку в реалізації менеджерами корпоративної структури опортуністичної
поведінки. Обґрунтовано сутність поняття “управління прибутками” та методи його реалізації на практиці.
Запропоновано загальні характеристики креативних облікових практик як елемента системи корпоративного
управління. Запропоновано розуміти креативні облікові практики в системі корпоративного управління як
сукупність дій в межах встановлених принципів та правил обліку, а також і як протиправні шахрайські дії, що
призводять до зменшення рівня корпоративної прозорості.
Перспективи. Перспективи досліджень полягають в удосконалені системи корпоративного управління
полягають у встановлені причини можливості застосування креативних облікових практик (неврегульовані
аспекти облікового відображення, шахрайські дії)


Ключові слова


корпоративне управління; прозорість; креативний облік; управління прибутками; креативні облікові практики

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Волкова О.Н. Прозрачность как финансовая категория. Аудиторские вдомости. 2017. № 08. С. 88-101.

Гойе К.Г. Бухгалтерский учет и ответственность: проблема менеджмента компании. Финансы и бизнес. 2005 (Т. 1). № 3. С. 62-67.

Голов С. Ф. Креативний облік – загроза професії та суспільству. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 1. С. 31-42.

Гриценко О.І., Скорба О.А. Креативне мислення в обліку як передумова ефективності бізнесу. Інфраструктура ринку Одеса. 2018. № 25. С. 813-818.

Легенчук С.Ф. Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку. Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2009. Випуск 2(14). С. 88-101.

Мельник З.Ю. Фальсифікація як спосіб здійснення креативного обліку. Фінансовий простір. 2015. № 2 (18). С. 212-216.

Мокринська З.В., Арендар Л.В. Проблеми креативного обліку. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 5 (168). С. 147-152.

Панченко І.А. Креативний облік як засіб маніпулювання величиною фінансових результатів. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2012. Вип. 9 (3). С. 20-26.

Подолянчук О.А. Сутність креативного обліку. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27 листопада 2017 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 8-10.

Пушкар М.С. Креативний облік – благо для бізнесу та суспільства. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.]. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. С. 36-39.

Юхименко-Назарук І.А. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії : монографія. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 300 с.

Benkel M., Mather P., Ramsay A. The association between corporate governance and earnings management: the role of independent directors. Corporate Ownership & Control. 2006. Volume 3, Issue 4. P. 65-75.

Bosse D.A., Phillips R.A. Agency theory and bounded self-interest. Academy of Management Review. 2016. Vol. 41, No. 2. P. 276–297.

Fung B. The Demand and Need for Transparency and Disclosure in Corporate Governance. Universal Journal of Management. 2014. Vol. 2(2). P. 72-80.

Healy P.M., Wahlen J.M. A review of the earnings management literature and its implication for standard setting. Електронний ресурс. Режим доступу: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=156445

Lee T.A. Financial Reporting and Corporate Governance. John Wiley & Sons, 2007. 308 p.

Man Ch.K., Wong B.Corporate governance and earnings management: a survey of literature. Journal of Applied Business Research. 2013. Vol. 29 (2). P. 391-418.

Schipper K. Earnings management. Accounting Horizons. 1989. Vol. 3. P. 91-102.

The financial aspects of corporate governance. – London: The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd, 1992. 90 p.20.

Williams J.J., Seaman A.E. The Clute Institute Does More Corporate Governance Enhance Managerial Performance? CFO Perceptions And The Role Of Mindfulness. The Journal of Applied Business Research. 2014.Volume 30, July/August Number 4. P. 989-1002.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.037

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет