ОБЛІК ВИТРАТ ТА ВИХОДУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Яна Іщенко

Анотація


Вступ. З розвитком органічного виробництва в Україні постала проблема недостатності інформації, яка б задовольняла потреби і запити стейкхолдерів, неврегульованості облікового забезпечення управління таким виробництвом, відсутності методичних розробок щодо обліку витрат та виходу продукції, які б враховували організаційно-технологічні особливості органічного сільськогосподарського виробництва. Метою дослідження є узагальнення існуючої методики обліку витрат та виходу органічної продукції рослинництва та формування пропозицій, спрямованих на вирішення означених проблем.
Методи. Для визначення загальних тенденцій розвитку облікового забезпечення управління витратами на виробництво органічної продукції рослинництва застосовувались методи індукції та дедукції. Методи теоретичного узагальнення і порівняння були використані для розкриття сутності та змісту витрат органічного виробництва та органічної продукції як економічних категорій та об’єктів бухгалтерського обліку. Економіко-статистичний метод застосовувався для аналізу стану виробництва органічної продукції рослинництва, а метод спостереження – для дослідження стану облікового забезпечення управління витратами органічного сільськогосподарського виробництва.
Результати. За нормативно-правовими актами узагальнено існуючі підходи до визначення основних категорій органічного сільськогосподарського виробництва, органічного рослинництва, вимоги до провадження органічного виробництва галузі рослинництва. Обґрунтовано необхідність відокремленого ведення обліку витрат виробництва органічної продукції, неорганічної продукції та продукції перехідного періоду, що матиме значний вплив на архітектоніку системи обліку витрат. Запропоновано склад об’єктів обліку витрат галузі рослинництва з врахуванням особливостей технологічних процесів органічного виробництва. Сформовано номенклатуру статей витрат галузі рослинництва з метою забезпечення ефективного контролю за процесом виробництва органічної продукції та калькулювання її собівартості. Запропоновано побудову системи рахунків першого, другого та третього порядку для узагальнення інформації про витрати та вихід органічної рослинницької продукції.
Перспективи. Розроблені теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення методичних підходів до обліку витрат виробництва та виходу органічної продукції галузі рослинництва. Перспективними напрямками для подальших досліджень визначено формування внутрішніх нормативних облікових регламентів; розробка пакету первинних документів з обліку виробничих процесів біологічного виробництва; формування детальної методики обліку прямих та непрямих виробничих витрат, виходу органічної продукції та калькулювання її собівартості; відображення відповідної інформації у фінансовій, управлінській та статистичній звітності.


Ключові слова


органічне виробництво; витрати виробництва; рослинництво; готова продукція; об’єкти обліку; статті обліку витрат; рахунки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко А.В. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку: монографія. Київ: ДІА, 2015. 248.

Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 7-22.

Мазур В. А., Ковальчук С. Я. Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 7-18.

Гончарук І. В., Томашук І. В. Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно- економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №4. С. 52-62.

Подолянчук О. А. Облік в системі управління витратами. Ефективна економіка. 2018. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 04.09.2019).

Цаль-Цалко Ю. С. Статистичний і бухгалтерський облік органічного виробництва. Наукові горизонти. 2018. № 5 (68). С. 70–77.

Органічна Україна в інфографіці. URL: http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/organicheskayaukraina- v-infografike/ (дата звернення: 05.09.2019).

Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013р. № 425-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (дата звернення: 05.09.2019).

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 р. №2496-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 05.09.2019).

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт послуг) сільськогосподарських підприємств: наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001. № 132. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01 (дата звернення: 05.09.2019).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.026

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет