ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Алла Гнатюк

Анотація


Вступ. У статті розглянуто основні критичні питання при обранні методу нарахування амортизації основних засобів сільськогосподарського призначення.
Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних положень вибору оптимального методу амортизації основних засобів, а також розроблення прикладних рекомендацій щодо їх реалізації на підприємствах.
Методи. У процесі дослідження використовувалися порівняння, систематизації, узагальнення, а також метод експертних оцінок – для розроблення концепції встановлення способів амортизації основних засобів.
Результати. Розглянуто залежність методів нарахування амортизації, на фінансовий результат господарської діяльності підприємства за конкретний період. Простежено, як у практичній діяльності вибір економічно доцільного методу нарахування амортизації залежить від терміну корисного використання; очікуваного розміру виробленої продукції (робіт, послуг); розміру ліквідаційної вартості; темпів інфляції і науково-технічного прогресу. Наведено коротку характеристику методів нарахування амортизації, їх переваги та недоліки та запропоновано рекомендації до їх застосування.
Удосконалено порядок процедури розрахунку амортизації основних засобів (уточнено послідовність дій комісії при обранні прийнятного методу нарахування амортизації) з метою оптимізації витрат підприємства та формування економічно обґрунтованого обсягу додаткового капіталу для фінансування оновлення необоротних матеріальних активів.
Перспективи. Подальші дослідження будуть спрямовані на удосконалення обліку основних засобів з метою підвищення оперативності нагромадження обліково-економічної інформації.


Ключові слова


основні засоби; амортизація; вартість; залишкова вартість; первісна вартість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам. Харків: Фактор, 2007. 976 с.

Гнатюк А.А. Оцінка та облік необоротних матеріальних активів в аграрному бізнесі: Монографія . Рівне: Волин. обереги, 2019. 196 с.

Загорська Т.В. Амортизаційна політики машинобудівного підприємства в системі антикризового управління): автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.06.04. Львів, 2010. 20 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014 (дата звернення: 06.10.2019).

Орлов П., Орлов С. Прискорена амортизація і прискорений знос основних фондів. Економіка України. 1999. № 5. С.30-35.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 11.10.2019).

Попова В.Д., Кизима Н.М. Особливості нарахування амортизації та її вплив на відтворення основних засобів. Молодий вчений, 2018. № 10(1). С. 374-380.

Хомин П.Я. Журавель Г.П. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 299 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.019

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет