БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТИТУТ : ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ

Наталія Семенишена

Анотація


Вступ. Розвиток бухгалтерського обліку відбувається під впливом інституційних змін та, як наслідок, змін його цільових орієнтирів. Очевидно, розглядати облік в сучасному економічному середовищу як систему, практичну діяльність чи процес замало, оскільки відбувається його інституалізація, що проявляється у вигляді характерних властивостей, притаманних соціально-економічним інститутам. Метою дослідження є аналіз відмінностей у змісті академічних публікацій вітчизняних та англомовних авторів з інституційних аспектів обліку та визначення цієї дефініції як інституту.
Методи. Як предмет дослідження автором взято статті в провідних українських і англомовних журналах до 2019 року. Результати досліджень досягнуто методом контент-аналізу, шляхом узагальнення та систематизації визначення «бухгалтерський облік як інститут», «інститут обліку», що відкриває шляхи до подальших наукових розвідок з конкретизації його складу, архітектоніки та ієрархії субінститутів на основі структурно-організаційної декомпозиції.
Результати. Проаналізовано та систематизовано позиції дослідників з дефініції поняття «інститут бухгалтерського обліку», «бухгалтерський облік як соціально-економічний інститут», «бухгалтерський облік як інститут». Запропоноване авторське бачення дефініції «інститут обліку» з метою формування подальшої стратегії та розвитку чинної Концепції вітчизняного бухгалтерського обліку.
Перспективи. Запропонована дефініція відображає природу інституту обліку як сукупності інститутів нижчого порядку (субінститутів) та значно розширює методологічний інструментарій вивчення інституалізації національної облікової системи під впливом інституційних змін економічного середовища, що змушене відповідати викликам глобалізаційних процесів у світі. Це дозволить у процесі подальших досліджень конкретизувати принципи побудови і вимоги до складу, структури, механізмів функціонування інститутів нижчого порядку та окремих елементів інституту бухгалтерського обліку, розробити методичний інструментарій для оцінювання результатів і контролю стану процесів реформування обліку на мікро- та макрорівнях.


Ключові слова


бухгалтерський облік; система обліку; інститут обліку; облік як соціально-економічний інститут; інституалізація обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hamilton, W. (1932). Institution. Encyclopedia of the Social Sciences, 73(4), 560-595.

Homan, P.T. (1932). An Appraisal of Institutional Economics. American Economic Review, Vol. 22, No.

Hopwood, A. (1985). Accounting and the Domain of the Public: Some Observations on Current Developments (Discussion papers in accounting and finance). University of Reading.

Hopwood, A. G., Burchell, S., & Clubb, C. (1985). Accounting in its social context: towards a history of value added in the United Kingdom. Accounting, Organizations and Society, 10(4), 381–413. URL : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0361368285900029.

Hopwood, A.G., & Miller, P. (1994). Accounting as social and institutional practice. Cambridge: Cambridge University Press.University Press.

Hoskin, K., & Macve, R. (1986). Accounting and the examination: A genealogy of disciplinary power. Accounting, Organizations and Society, 11(2), 105-136.

Nort, D. (Jun., 1994). Economic Performance Through Time. The American Economic Review, 84(3), 359-368.

Potter, B. (2005). Accounting as a social and institutional practice : perspectives to enrich our understanding of accounting change. Abacus, 41(3), 265–289.

Veblen, T. (2003). The theory of the leisure class. Rertivied from http://www.gutenberg.org/files/833/833- h/833-h.htm.

Volkova, O. N. (2016). Vlyiaiut ly revoliutsyy v vyzualnoi kulture na uchetnye praktyky? [Do Visual Culture Revolutions Affect Accounting Practices?]. Journal of the New Economic Association, №1 (29), 54–82. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2543178. [in Russian]

Volkova, O. (2014). Ynstytut ucheta v obespechenyy prozrachnosty v obshchestve: struktura y khronolohyia [The Institute of Accounting and Social Transparency: Space and Time Structure]. Rertivied from http://www.academia.edu/6890173/. [in Russian]

Volkova, O. (2014). Struktura y evoliutsyia sotsyalno-ekonomycheskoho ynstytuta ucheta [The Institute of Accounting and Social Transparency: Space and Time Structure]. Mezhdunarodnyi bukhhalterskyi uchet, 26 (320), 53–62. Rertivied from https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/128398711. [in Russian]

Volkova, O.N. (2012). Ot remesla k ynstytutu : evoliutsyia bukhhalterskoho ucheta v Ytalyy ot Srednevekovia do novoho vremeny [From Craft to Institution: accounting in Italy from the Middle Ages to the Early Modern Period]. Voprosy ekonomyky, 11, 135-152. [In Russian]

Voronova, E.Iu. (2011). Bukhhalterskyi uchet kak ynstytut sovremennoho sotsyalnoho hosudarstva [Accounting as an institution of a modern social state]. URL : http://www.viperson.ru/wind.php?ID=643698. [in Russian]

Voskresenskaia, N.V., & Lvova, M.V. (2011). Ynstytutsyonalnyi podkhod v bukhhalterskom uchete [The Institutional Approach in Accounting]. Vestnyk Chuvashskoho unyversyteta, (4), 359-362. Rertivied from http://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnyy-podhod-v-buhgalterskom-uchete [in Russian].

Hlotov, M.B. (2003). Sotsyalnyi ynstytut: opredelenye, struktura, klassyfykatsyia [Social Institute: definition, structure, classification]. Sotsyolohycheskye yssledovanyia, 10, 15-21. [in Russian]

Zhuk, V.M. (2012). Naukova hipoteza traktuvannia bukhhalterskoho obliku yak sotsialno-ekonomichnoho instytutu [Scientific hypothesis of interpretation of Accounting as a Socio-Economic Institute]. Oblik i finansy APK, 2, 14–22. [in Ukranian]

Kantsurov, O. O. (2011). Kharakterystyka bukhhalterskoho obliku yak sotsialno-ekonomichnoho instytutu [Characteristics of Accounting as a Socio-Economic Institute]. Finansy Ukrainy, 8, 101-114. [in Ukranian]

Kantsurov, O.O. (2014). Evoliutsiia instytutu bukhhalterskoho obliku [Evolution of the Institute ofAccounting]. Oblik i finansy, 3 (65), 42-46. [in Ukranian]

Metelytsia, V.M. (2012). Instytutsionalna teoriia bukhhalterskoho obliku v rozvytku profesii bukhhaltera [Institutional theory of Accounting in the development of the profession of accountant]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Ekonomichni nauky, 3 (69), T. 2, 99–104. [in Ukranian]

Myrmanova, Z.T. (2014). Ynstytutsyonalnyi analyz bukhhalterskoho ucheta [Institutional analysis of accounting]. Sovremennye tendentsyy v ekonomyke y upravlenyy: novyi vzghliad, 24, 170-174. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnyy-analiz-buhgalterskogo-ucheta [in Russian].

Olejnik, A.N. (2002). Institucional'naja jekonomika [Institutional Economics]. Moskow. [in Russian].

Pankov, V. V. (2011). Ynstytutsyonalnaia teoryia bukhhalterskoho ucheta y audyta [Institutional Theory of Accounting and Auditing]. Moskow : Ynform-Biuro. [in Russian]

Pankov, V.V. (2008). Ynstytutsyonalnyi podkhod y teoryia ucheta [Institutional approach and Accounting Theory]. Bukhhalterskyi uchet, 1, 51-55. [in Russian]

Petruk, O.M. (2005). Harmonizatsiia natsionalnykh system bukhhalterskoho obliku : monohrafiia [Harmonization of national accounting systems: a monograph]. Zhytomyr : ZhDTU. [in Ukranian]

Sadovska, I.B. (2013). Reformuvannia upravlinskoho obliku: instytutsiinyi pidkhid [Management Accounting Reform: an Institutional Approach]. Paper presented at the All-Ukrainian meeting, ZhDTU, Zhytomyr. [in Ukranian]

Chaikovskaia, L.A. (2011). Vlyianye ynstytutsyonalnykh faktorov na sostoianye y razvytye uchetnykh system [Influence of institutional factors on the state and development of accounting systems]. Problemy teoriyi tametodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu. Seriya: Bukhhaltersʹkyy oblik, kontrolʹ i analiz, 3 (21), P. 2, 379– 384. [in Russian].

Chaikovskaia, L.A. (2007). Sovremennye kontseptsyy bukhhalterskoho ucheta (teoryia y metodolohyia): Avtoref. dys. dok. эkon. nauk: 08.00.12 [Modern concepts of accounting (theory and methodology) (Abstract doctorsal dissertation)]. HOU VPO «Rossyiskaia Ekonomycheskaia Akademyia ym. H. V. Plekhanova», Moskow. [in Russian]

Osipov Ju. M., & Zotov V. (Eds.) (2006). Ekonomycheskaia teoryia na porohe XXI veka / Akad. humanytar. nauk, Mosk. hos. un-t ym. M. V. Lomonosova, Tsentr obshchestv. nauk, Эkon. fak., Viat. sots.-эkon. yn-t, Fylos.-эkon. uchen. sobranye ; pod red. Yu. M. Osypova [y dr.]. Ynstytuty ekonomyky. 2006, 4(11) [Economic Theory at the Threshold of the 21st Century – 4(11): Institutes of Economics]. Moskow: Economist [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет