ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Людмила Шаповал, Юлія Колотій

Анотація


Стаття присвячена дослідженню розуміння управління грошовими потоками страхової компанії. Відповідно, фінансове моделювання грошових потоків було визначено як основний метод управління. Тому метою статті є всебічне вивчення та реалізація фінансового моделювання управління грошовими потоками страхової компанії. Вибрано основу для моделі оптимізації грошових потоків (OCF-модель) та запропоновано алгоритм побудови такої фінансової моделі. Використання запропонованої моделі для оцінки ефективності грошових потоків страхової компанії на практиці дозволяє виділити найважливіші фактори впливу на їх ефективність та розрахувати ступінь цього впливу. Об’єктом дослідження обрано страхову компанія, оскільки страховий ринок в Україні зараз перебуває у скрутному становищі. Завдяки активному процесу європейської інтеграції для країни важливо покращити стан страхового ринку та вийти з кризи. Наукові дослідження були проведені за допомогою таких методів: системний, комплексний підхід – під час дослідження процесу управління фінансовими потоками страхової організації; коефіцієнтний метод – для порівняння та інтерпретації фактичних даних щодо оцінки показників діяльності старахової компанії; методи економіко-математичного моделювання – для прогнозування ефективності грошових потоків страховика; таблично-графічний метод – для наочного відображення динаміки й структури окремих показників.
Запропонована фінансова модель управління грошовими потоками страхової компанії дозволяє досліджувати фактори впливу на поточну ефективність грошових потоків страховика та визначати прогнозні параметри коефіцієнта ефективності грошових потоків. Апробація мультипликативной моделі оцінки ефективності грошових потоків на основі емпіричних даних дозволяє виділити ступінь впливу найважливіших факторів на їх ефективність. Так, зниження рівня інтегрального показника ефективності грошових потоків ПАТ "СК"ПЗУ Україн "викликали зміни в бік зменшення наступних показників: коефіцієнтів ефективності грошового потоку, достатності та рентабельності чистого грошового потоку. Тому страховій компанії необхідно вжити відповідних заходів для запобігання прогнозованого погіршення стану грошових потоків.


Ключові слова


Грошові потоки страховика; управління грошовими потоками; модель OCF; оптимізація грошових потоків; фінансове моделювання; ефективність грошових потоків; страховий ринок

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Супрун А. Управління грошовими коштами стратових компаній у кризовому та посткризовому періодах. Економічний аналіз. 2010. № 7. С. 116-120.

Галасюк О. В. Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". 2009. №11. С. 219-224.

Говорушко Т. А., Стецюк, В. М., Толстенко О.Ю. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку: монографія. Київ : ЦУЛ, 2013. 168 с.

Бондаренко О. С. Обгрунтування наукових підходів до визначення фінансових потоків. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 241-248.

Гварліані Т. Є., Балакірєва В. Ю. Грошові потоки в страхуванні. Москва : Фінанси та статистика, 2004. 336 с.

Качмарчик Ю. А. Грошові потоки страховика: сутність та класифікація. Ринок цінних паперів України. 2015. № 11-12. С. 69–76.

Тютюкіна Е. Б., Афашахов К. М. Фінансові потоки: сутність та ознаки класифікації. Вісник фінансової академії. 2007. № 4. С. 24–33.

Іванова А.П., Шаповал Л.П. Ризик-менеджмент як складник антикризового управління страховими компаніями. Інфраструктура ринку. 2018. № 23. С.313 –318.

Shapoval L.P., Zavora T.M. Vehicle insurance market competitive position estimation in Ukraine in terms of European integration. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol 7, No 4.8. P. 772-777. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27457.

Офіційний веб-сайт Страхова компанія "ПЗУ Україна". URL: https://www.pzu.com.ua/ru/.

Підсумки діяльності страхових компаній за 2018 рік. URL: https://forinsurer.com/files/file00602

Khorunzhak N., Brukhanskyi R., Ivanyshyn V. Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management & Production. 2019. Vol 10, No 7 (Special Edition PDATU). P. 846-871. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.142

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет