ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Петро Куцик, Федір Макарук, Роман Марценюк

Анотація


Сучасний стан національної економіки характеризується невизначеністю й нестабільністю макросередовища, що спонукає до виникнення нових потреб системи управління ринками, передбачає посилення зацікавленості власників і керівного персоналу в ефективності функціонування, підвищенні рівня рентабельності, збереженні та приросту капіталу. Важливим аспектом успішного господарювання є налагоджений механізм управління, елементом якого є внутрішній контроль. Застосування методів контролю в діяльності підприємства дасть змогу формувати достовірну інформацію, на базі якої менеджмент здійснюватиме управлінський вплив на реалізацію бізнес-процесів за центрами відповідальності, що в подальшому сприятиме ефективному досягненню поставлених цілей. У дослідженні застосовано загальнонаукові методи і специфічні прийоми. Методичною основою є системний підхід, що забезпечив визначення місця внутрішнього контролю в системі управління діяльністю ринків. В дослідженні використано історичний та логічний аналіз – для розгляду теоретичних основ і тенденцій розвитку контролю; методи індукції та дедукції – для дослідження загальних тенденцій розвитку внутрішнього контролю діяльності; методи теоретичного узагальнення та спостереження – для вивчення стану внутрішнього контролю діяльності. У статті запропоновано концепцію внутрішнього контролю, яка ґрунтується на розробленому плані внутрішнього контролю результатів діяльності ринків у розрізі видів послуг. На основі вище зазначеної організації внутрішнього контролю ринків запропоновано поетапну методику внутрішнього контролю, що дасть змогу підвищити на практиці ефективність системи управління за бізнес-процесами з метою оперативного контролю доходів, витрат і результатів їх діяльності. Система внутрішнього контролю діяльності ринків потребує проведення подальших досліджень з позиції системного вивчення методики та організації як інформаційної складової управління, що дасть змогу підвищити ефективність діяльності ринків.


Ключові слова


внутрішній контроль; ринки; бізнес-процеси; інформаційне забезпечення; управління; результати діяльності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ciurlău Loredana. Measuring Financial Performance Types of Responsibility Centers. URL : fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2012_2/ AnaleFSE_2012_2_051.pdf.

Бойко Р., Чік М. Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 10. С. 35‒42.

Бутинець Т. А. Внутрішній контроль: суть і зміст. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2008. № 2(44). С. 31‒42.

Воронко Р. М. Внутрішній контроль як невід’ємна складова системи управління підприємств та організацій споживчої кооперації. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. Вип. 1 (45). Т.2. С. 376–381.

Головацька С. І., Сашко О. П. Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 36‒40.

Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління : монографія / Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Харинович-Яворська Д. О., Шевчук В. О. Чернівці: Технодрук, 2015. 370 с.

Куцик П. О., Кузьма Х. В. Проблеми обліку та внутрішнього контролю комісійних операцій підприємства. Науковий Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Серія: Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 11(64). С. 229‒233.

Корягін М. В., Плотніченко І. Б. Внутрішній контроль підприємств інтерактивної торгівлі: сутність та призначення. Вісник Одеського національного університету. 2017. Т. 22, Вип. 2. С. 172‒177.

Костирко Р. О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія та організація : монографія. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. 728 с.

Медвідь Л. Г. Удосконалення внутрішнього контролю як складової управління торговельним підприємством. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. 2015. Вип. 25.1. С. 307‒314.

Озеран В. О., Чік М. Ю. Контроль у системі управління діяльністю підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2012. № 722. С. 172‒177.

Пантелеєв В. П. Засади організації внутрішнього контролю підприємств. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. 2017. № 1-2. С. 15‒22.

Перевозова І. В., Степанюк О. С. Система контролю витрат підприємств: актуалізація побудови та аспекти функціонування. Інноваційна економіка. 2015. № 5. С. 283‒286.

Редченко К. І. Концепція раннього попередження у сучасних системах управлінського контролю. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Економіка”. 2015. № 1 (3). С. 212‒217.

Шевчук В.О. Контроль інновативних господарських систем: стратегії модернізації та перспективи розвитку. Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри : матер. наук.-практ. конф. / К. : ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2015. 320 с.

Шматковська Т. О., Ярош В. В. До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія” : зб. наук. праць. 2014. Вип. 25. С. 200-205.

Яровенко Г. М. Організаційні заходи забезпечення ефективного функціонування внутрішньогоконтролю підприємств. URL: http://dspace.uabs.edu.ua. 18. Яценко В. М., Пронь Н. О. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення. Фінанси, бухгалтерський облік і аудит. 2016. Вип. 22. С. 3-7.

Nuzhna O., Tluchkevych N., Semenyshena, N., Nahirska, K., Sadovska, I. Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-Analysis tool. Independent Journal of Management &Production, 2019. Vol 10, No 7, 798-816. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.901.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.118

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет