ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА МАКРОРІВНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Любов Будняк, Елла Добровольська, Микола Добровольський

Анотація


В умовах нестабільної економіки важливим моментом, для здійснення безперервного виробничого процесу, є своєчасне забезпечення його сировиною, матеріалами, високої якості, в необхідному обсязі, за доступною ціною тощо. Всі ці моменти стосуються оборотного капіталу, оборотних засобів, оборотних активів. Тому їх аналіз, сприяє вирішенню багатьох питань пов’язаних з ефективністю виробництва, використання ресурсів, витрат тощо. В даній статті акцентовано увагу на процедурі аналізу оборотних активів на рівні Хмельницької області. Зазначено методичні етапи та запропоновано систему показників, які є доречними в умовах сьогодення.
Для розкриття вище зазначеного використовувалися різноманітні загальнонаукові, статистичні та конкретно економічні методи і прийоми. Так, для дослідження динамічного ряду випуску продукції, оборотних активів та джерел їх формування задіяні прийоми рядів динаміки, відносних величин, порівняння, аналізу і синтезу тощо. За допомогою графічного методу вдалося проаналізувати структуру випуску продукції, джерел формування оборотних активів та вияснити домінанти в даному питанні. Прийоми елімінування дозволили вивчити причинно-наслідкові зв’язки і залежності між факторами формування та ефективності використання оборотних активів. Скориставшись способами перетворення детермінованих кратних моделей вдалося створити нову модель, з новими чинниками, і з іншого боку підійти до аналізу результативної ознаки. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що аналіз оборотних активів на макрорівні має свої
специфічні особливості. Вони скоріше за все стосуються не методики, а системи показників. Деякі ми порахувати не можемо, у зв’язку із браком інформації або вона пов’язана із комерційною таємницею, а деякі мипропонуємо використати. Хоча науковці, які з фінансової точки зору розкривають дане питання, їх не пропонують. Це стосується показників фондовіддачі і фондомісткості.


Ключові слова


оборотні активи;джерела формування; ефективність використання; факторний аналіз; причинно-наслідкові зв’язки; детерміновані моделі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Причепа І. В., Руда Л. П. Економіка та організація виробництва. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/35prychepa_ekonomika_ta_organizaciya_vyrobnictva/5.html

Нікіфорова Л. О. Економіка підприємства. Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства. URL:

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/24nikiforova_ekonomika_pidpriyemstva/p4.html

Дробишева О. О. Роль оборотних засобів у виробничому процесі підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2016. Випуск 2 (02). URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2016_2_19.pdf

Лаврова О. В. Економіка підприємства та маркетингу. Показники використання оборотних активів йїхній розрахунок. URL: https://buklib.net/books/37207/

Філімоненков О. С. Фінанси підприємств. Показники використання оборотних активів та їх розрахунок. URL: http://ecolib.com.ua/article.php?book=38&article=4520 6. N. Kuprina, I. Chernenko. Current assets of the enterprise: theoretical and practical aspects. Food Industry Economics 10(1). URL:https://doi.org/10.15673/fie.v10i1.863

Купріянова Л.М., Болдирєв О.М. Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю. Світ нової економіки. 2015. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenkaeffektivnosti-upravleniya-debitorskoy-zadolzhennostyu.

Рубаха М. В., Цюпа М. П. Прикладні аспекти аналізу оборотності капіталу суб’єкта господарювання. Ефективна економіка. 2017. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5531

Шутько Г.М.,Рахімова Р.Р. Управління дебіторською заборгованістю підприємства. SCI-ARTICLE. 2016. №1. URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1451314370

Власова Н. О., Чорна М. В., Михайлова О. В. та інші. Ефективність політики формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. Монографія. 2015. URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/121/1/CD%2B%D0%BB%D0%BE%D0%BA.%202015_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%20%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2....pdf

Соляник Л. Г., Дубєй Ю. В. Оборотні активи машинобудівних підприємств: процеси відтворення й оптимізації структури. Монографія. URL: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/146580/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%201.pdf?sequence=1

Бурдейна Л. В. Теоретичні основи аналізу забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів на підприємстві. Молодий вчений. 2015. №3 (18). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/07.pdf

Статистичний щорічник Хмельницької області за 2017 р. За редакцією начальника головного управління статистики у Хмельницькій області Л.О. Хамської. 2018. м. Хмельницький. 515с. 14. Budnyak L, Dobrovolska E. Key points of the analysis of capital investments. Scientific development and achievements: monograph. 2018. volume 1. P. 185 197. URL: http://www.sciemcee.org/library/books/london/scientificdevelopmentandachievements/FLASH/index.html
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.105

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет