КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

Руслан Бруханський, Тетяна Бінчаровська

Анотація


Аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств сьогодні є важливим аспектом земельної реформи і господарського процесу кожного агропідприємства. Він охоплює комплексний набір об’єктів та завдань, розкриття та виконання яких потребують застосування комплексного набору показників відповідно до етапів роботи і загальних рекомендацій. Одним із основних завдань аналізу земельних ресурсів на сьогодні є формування систем автоматизованого пошуку, збору та обробки інформації, а також створення механізмів автоматичного отримання готової аналітичної інформації відповідно до потреб, посад і ситуацій. Методи дослідження методики аналізу земельних ресурсів ґрунтуються на комплексному аналізі та синтезі, формальній та діалектичній логіці. Розроблено і обґрунтовано цілісний методичний апарат, який спроможний забезпечити реалізацію зазначених у ньому завдань – підвищення рівня обґрунтованості рішень, збереження та покращення параметрів, дотримання принципів сталості, сформовано методичну базу аналізу та запропоновано власну комплексну систему показників землекористування, визначено чітку послідовність дій в межах аналізу, що дозволить більш повно і ґрунтовно вивчити об’єкт дослідження. Перспективи подальших досліджень аналізу земельних ресурсів сільськогосподарського призначення полягають у розробці пропозицій щодо розширення комплексної системи показників аналізу земель сільськогосподарського призначення.


Ключові слова


землекористування; земельні ресурси; економічний аналіз; земельні відносини; ринок земель; аналіз земель

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белінська С.М. Теоретичні засади бухгалтерського обліку землі. Бізнес-навігатор. 2015. № 1 (36).С. 168-173.

Жук В.М. Обліково-аналітичне забезпечення земельних відносин. Агроінком. 2011. № 7-9. С. 116-121.

Улезько А. В., Юшкова В. Э., Тютюников А. А. Земельные ресурсы сельского хозяйства:управление воспроизводством и экономическая оценка потенциала : монография. Воронеж : Издательско-

полиграфический центр "Научная книга", 2014. 176 с.

Остапчук Т.П. Аналітичне забезпечення операцій з земельними ресурсами сільськогосподарськогопризначення. URL : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6302/1/166.pdf. (дата звернення :

10.2017).

Андрєєва Г. І. , Андрєєва В. А. Організація і методика економічного аналізу. Суми : ДВНЗ "УАБСНБУ", 2009. 353 с.

Пантюхова А. В. Теоретичко-методичні аспекти аналізу використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Матеріали науково-практичної конференції “Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри. Київ : ДП “Інформ-аналіт. агентство”, 2015. С. 163-166.

Вініченко І. І., Сорока Ю. О., Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Інвестиції : практика та досвід. 2015. № 22. С. 34-37.

Гуторов О.І. Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій : монографія / Харк. нац. аграр.ун-т. Харків, 2006. 370 с.

Гаража О. П. Види та показники ефективності використання сільськогосподарських угідь в управлінні земельними ресурсами України. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С. 52-60.

Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів Мінагрополітики та ДПА України. Київ : ННЦ "ІАЕ", 2004. Т. 2. 496 с.

Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.

Машкова Т.В. Обліково-інформаційне відображення якісних параметрів сільськогосподарськихугідь : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.09 / НУБІП. Київ, 2016. 227 с.

Шебанін В.С., Червен І.І., Шебаніна О.В., Кареба М.І. Зміцнення та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія ; За ред. чл.-кор. НААН України, проф. В.С. Шебаніна та д.е.н., проф. І.І. Червена. Миколаїв, МДАУ, 2010. 205 с.

Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. Теоретичні основи державного земельного кадастру. Львів: "Новий Світ-2000", 2006. 336 с.

Столярова М.А., Жердеева О.В. Методические аспекты эффективности использования земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения. Научный журнал КубГАУ. 2014. № 96 (02). URL :

http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/20.pdf .

Белінська С.М. Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3915.

Кушніренко Ю. А. Облік та оподаткування земель сільськогосподарського призначення: концептуальний підхід. Агроінком. 2013. № 7. С. 76-80.

Кірейцев Г.Г. Облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах. Київ : Урожай, 1987.176 с.

Ярмолюк О. Ф. Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН. Київ, 2008. 220 с.

Сакаль О. В. Облік земельних ресурсів як передумова ефективного земельного адміністрування. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2013. Вип. 77. С. 87-91

Гулінчук Р. М. Методичні основи оцінки потенціалу та ефективності використання земель сільськогосподарського призначення. Збалансоване природокористування. 2015. № 2. С. 107-113.

Nuzhna O., Tluchkevych N., Semenyshena, N., Nahirska, K., Sadovska, I. Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-Analysis tool. Independent Journal of Management &Production. 2019. Vol 10, No 7. 798-816. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.901.

Khorunzhak N., Brukhanskyi R., Ivanyshyn V. Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management &Production. 2019. Vol 10, No 7. P. 846-871. DOI:

http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.097

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет