БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ірина Спільник, Микола Палюх

Анотація


Вражаючі зміни щодо зростання ролі інформації та інформаційних технологій як факторів суспільного життя зумовили перехід до інформаційного суспільства і формування цифрової економіки визначальним трендом глобального соціально-економічного розвитку. Його новітньому постіндустріальному етапу притаманні постійні технологічні інновації, посилення інформатизації суспільних та господарських відносин, збільшення зайнятості у ІТ-сфері, виробництво інформаційних продуктів і послуг та зростання їх частки у валовому продукті, використання комп’ютерних мереж і всесвітнього інформаційного простору задля ефективної комунікації, доступу до світових інформаційних ресурсів та задоволення потреб у інформаційних продуктах і послугах тощо. Нові технічні та технологічні можливості, віртуалізація чинників генерування вартості, трансформація інформаційного середовища інтелектуальної підтримки бізнес-процесів і екосистем, а також соціально відповідальна першорядність бізнесу зачіпають систему бухгалтерського обліку і фінансової звітності як засобу збору, обробки і надання економічної інформації про діяльність господарюючих суб’єктів. Відповідно набувають актуальності питання усвідомлення ризиків, переосмислення ролі та місця обліку в цифровій економіці, дослідження зміни його змістових, методологічних і концептуальних засад під впливом цифровізації і нових вимог стейкхолдерів до релевантності інформаційного контенту. Авторами застосовано діалектичний метод пізнання та загальнонаукові принципи комплексних досліджень, які включають емпіричні, теоретико-когнітивні та загальні логічні методи. За результатами дослідження авторами сформульовано висновок про те, що значні технологічні та інформатизаційні зрушення, а також зростання інформаційного потенціалу цифрового економічного простору стимулюють модернізацію бухгалтерської науки, сприяють розвитку методології та організації облікового процесу, актуалізують проблему позиціювання облікової системи та підняття престижу професії бухгалтера. В умовах розвитку інформаційного суспільства та цифрової економіки виникає ряд передумов для формування нової парадигми бухгалтерського обліку, обриси якої лише вимальовуються, тому вкрай важливими є подальші наукові здобутки у цій царині – нові концепції, дослідницькі підходи, розробки певних видів обліку тощо.


Ключові слова


бухгалтерський облік; інформатизація; інформаційні технології; цифрова економіка; об’єкти обліку; методи обліку; технічні засоби; види обліку; QR-коди; блокчейн; криптоактиви; криптовалюта; облікова інформація; електронна фінансова звітність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Brukhanskyy, R. F. (2014). Zmina upravlinskykh paradyhm yak faktor rozvytku bukhhalterskoho obliku: stratehichnyy aspekt [Changing of administrative paradigms as a factor in the development of accounting: the strategic aspect.] Oblik i finansy, 3 (65), 15-20. [In Ukrainian],

Holov, S. F. (2011). Teoriya bahatotsilovoho bukhhalterskoho obliku [Theory of multi-purpose accounting] Bukhhalterskyy oblik i audyt, № 4, 3-13. [In Ukrainian].

Dibrova, T. H. & Tsukanova, I. V. (2019). Osoblyvosti zastosuvannya QR-kodu v intehrovanykh marketynhovykh komunikatsiyakh. [Features of application of QR-code in integrated marketing communications] URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/10820/1/72.pdf

Zhuk, V. M. (2018). Rozvytok teoriyi bukhhalterskoho obliku: instytutsionalnyy aspekt: monohraf. [Development of the theory of accounting: the institutional aspect] Kyiv : NNTS "IAE". [In Ukrainian].

Ivakhnenkov, S. V. Elektronni tekhnolohiyi zvituvannya yak peredumova analizu ta kontrolyu finansovoyi zvitnosti. [Electronic reporting technologies as a prerequisite for the analysis and control of financial reporting.] Retrievied from : http://magazine.faaf.org.ua/elektronni-tehnologii-zvituvannya-yak-peredumova-analizu-ta-kontrolyu-finansovoi-zvitnosti.html

Kalyuha, Ye. V., Kotsupatryy, M. M., & Hurenko, T. O. (2015). Bukhhalterskyy oblik (zahalna teoriya) [Accounting (general theory)]. Kyyiv : KNEU. [In Ukrainian].

Lehenchuk, S. F. (2017). Bahatovariantnist v bukhhalterskomu obliku: istoryko-teoretychni aspekty : monohraf [Multivariable in accounting: historical and theoretical aspects: monograph]. Zhytomyr : ZHDTU. [In Ukrainian].

Mizhnarodni standarty finansovoyi zvitnosti [International Financial Reporting Standards]. Retrievied from: https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti.

Muravskyy, V. V. (2018). Kompyuterno-komunikatsiyna forma obliku : monohrafiya [Computer-communication accounting form: monograph]. Ternopil : TNEU. [In Ukrainian]

Palyukh, M. & Spilnyk, I. (2018) Kryptovalyuta yak potentsiynyy obyekt obliku: sutnist, vlastyvosti, perspektyvy [Cryptocurrency as a potential object of accounting: the essence, properties, prospects]. Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Ternopil, 25 zhovtnya 2018 r. Ternopil: FOP Osadtsa YU. V., pp. 99-102.

Pro zatverdzhennya perekladu taksonomiyi finansovoyi zvitnosti za mizhnarodnymy standartamy finansovoyi zvitnosti. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 07.12.2018 № 983 [Approval of Financial Statements Taxonomy Translation of According to International Financial Reporting Standards. Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 7, 2018, No. 983]. Retrievied from https://www.minfin.gov.ua/news/view/pro-zakhody-shchodo-skladannia-finansovoi-zvitnosti-na-osnovi-taksonomii-finansovoi-zvitnosti-v-iedynomu-elektronnomu-formati?category=bjudzhet&subcategory=taksonomiia

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv vid 17.01.2018 , № 67-r /[Approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation] Verkhovna Rada of Ukraine. Retrievied from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

Radivilova, H. & Spilnyk, I. (2018). QR-koduvannya v obliku ta upravlinni aktyvamy pidpryyemstva: perevahy ta perspektyvy vykorystannya [QR-coding in the accounting and asset management of the enterprise: advantages and prospects of use]. Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Ternopil, 25 zhovtnya 2018 r. Ternopil: FOP Osadtsa YU. V., pp. 319-320. Retrievied from:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32851

Semanyuk, V. Z. (2018). Informatsiyna teoriya obliku v postindustrialnomu suspilstvi : monohraf, [Information Theory of Accounting in Post-Industrial Society: Monograph]. Ternopil : TNEU. [In Ukrainian]

Spilnyk, I., & Palyukh, M. (2018). Tsyfrovyy format finansovoyi zvitnosti: sutnist, perevahy, perspektyvy [Digital format of financial statements: the essence, advantages, prospects]. Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Ternopil, 25 zhovtnya 2018 r. Ternopil: FOP Osadtsa YU. V., pp. 115-117. Retrievied from:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32763

Stovpova, A. S. (2018). Kryptoaktyvy yak obyekt bukhhalterskoho obliku [Cryptoassets as objects of accounting]. Ekonomika ta derzhava, 8, 76–80. [In Ukrainian]

Khomyn, P. YA. (2015). Udoskonalennya bukhobliku chy yoho stokhastychni zminy? [Improvement of accounting or its stochastic changes?]. Halytskyy ekonomichnyy visnyk, 48(1), 131-139. [In Ukrainian] 18. Khomyn, P. Ya., Kiflyar, O. R., & Pavlykivska, O. I. (2017) Bukhhalterskyy oblik na tli virtualiy. [Accounting on the background of virtuals]. Halytskyy ekonomichnyy visnyk, 52(1), 88-95. [In Ukrainian]

Chyzhevska, L. V., Romanchuk, K. V. & Petrenko, N. I. (2015) Rozvytok systemy bukhhalterskoho obliku: realizatsiya mikroekonomichnykh zapytiv : monohraf [Development of the accounting system: implementation of microeconomic inquiries: monograph]. Zhytomyr [In Ukrainian]

Yaremko, I. Y. (2012). Peredumovy rozvytku naukovo-teoretychnykh osnov i metodolohichnykh zasad systemy bukhhalterskoho obliku [Prerequisites for the development of scientific and theoretical foundations and methodological principles of the accounting system]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", № 721 : Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, pp. 265–268. [In Ukrainian]

Yatsyk, T. V. (2019). Ponyattya krypto-aktyviv u systemi finansovoho obliku [The concept of crypto-assets in the financial accounting system]. Molodyy vchenyy. Ekonomichni nauky, 2 (66), 295- 298. [In Ukrainian]

“Blockchain: A technical primer”. Deloitte. February 6, 2018. Retrievied from: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/emerging-technologies/blockchain-technical-primer.html. (accessed 02 May 2019)

Brukhanskyi, R. &, Spilnyk, I. (2010) “Cryptographic Objects in the Accounting System”, Proceedings of 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT’2019, pp. 384-387.

Digital Financial Reporting. Retrievied from

https://en.wikibooks.org/wiki/Digital_Financial_Reporting.

Crypto Currency Market Capitalisation, CoinMarketCap website. Retrievied from: https://coinmarketcap.com/.

KPMG report: ‘cryptoassets are now impossible to ignore’ but there are still challenges facing institualization. Retrievied from: https://www.theblockcrypto.com/2018/11/19/kpmg-report-cryptoassets-are-now-impossible-to-ignore-but-there-are-still-challenges-facing-institutionalization/.

Managing Fixed Assets Using QR Codes and a Smartphone. Retrievied from: https://www.gocodes.com/managing-fixed-assets-using-qr-codes-and-a-smartphone.

Nakamoto S. “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Retrievied from: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

Khorunzhak, N., Brukhanskyi, R., Ivanyshyn, V. (2019). Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management &Production, Vol 10, No 7, P. 846-871. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.083

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет