ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк

Анотація


В сучасних умовах діяльності суб’єктів господарювання процес управління вимагає комплексних рішень з використанням нових підходів до управління. Для розвитку підприємства в умовах постійно мінливого економічного середовища необхідно мати таку обліково-аналітичну систему, яка б забезпечувала ефективне управління, засноване на достовірному відображенні різних сторін фінансово-господарської діяльності підприємства. при цьому система бухгалтерського обліку об’єднує облікові і аналітичні операції в один процес. При цьому вдосконалюються як загальна методологія, так і нормативні положення обліку і аналізу для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній інформаційній системі. Безперервність цього процесу і використання його результатів в бізнесі необхідні при прийнятті управлінських рішень керівництвом підприємства.
Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення). За результатами дослідження виявлено, що в економічній літературі поняття “аналітичне забезпечення” вживається досить обмежено на противагу терміну “аналіз”. Окремі автори застосовують і інші пов’язані із ним поняття, не дотримуючись єдиної термінології навіть в межах одного дослідження. Обґрунтовано методичні підходи щодо аналітичного забезпечення процесу управління підприємством. Встановлено якісні критерії інформації та досліджено їхню значимість для забезпечення ефективного управлінського впливу. Обґрунтовано, що інформатизація та автоматизація обліку значною мірою збільшує ефективність роботи облікових працівників, поліпшує внутрішній та зовнішній контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства, що у результаті підвищує ефективність управління підприємством та забезпечує високу результативність його роботи. Визначено, що ведення обліку на підприємствах має здійснюватися з використанням найбільш оптимальної для конкретного підприємства автоматизованої інформаційної системи, впровадження якої відбуватиметься поетапно та завдяки створенню необхідних передумов. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до створення інформаційної бази, прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських рішень, виявлення ступеня їх реалізації


Ключові слова


аналіз; обліково-аналітичне забезпечення;аналітичне забезпечення; інформація; управління; менеджмент підприємства; звітність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бруханський Р. Ф. Аналіз вимог системи стратегічного менеджменту до побудови стратегічно-орієнтованої системи бухгалтерського обліку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 1. С. 163-169.

Гнилицька Л. В. Обліково-аналітична інформація як визначальний чинник забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. №3 (157). С. 57-65.

Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку : [наукове видання]. Житомир : ПП "Рута", 2009. 416.

Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. Організація і методика економічного аналізу. Київ : ЦУЛ, 2012. 528 с.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: монографія. Рівне : НУВГП, 2005. 369 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз. Київ : Знання, 2011. 630 c.

Пуцентейло П.Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. №1. С. 168-174.

Пуцентейло, П.Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2015. Вип. 11. С. 224-232.

Черниш С.С. Економічний аналіз. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 312 с.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Москва : ИНФРА-М, 2011. 352 с.

Шкарабан С.І. Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства : монографія. Тернопіль : ТАЙП : Рада, 2010. 300 с.

Nuzhna O., Tluchkevych N., Semenyshena, N., Nahirska, K., Sadovska, I. (2019). Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-Analysis tool. Independent Journal of Management &Production. Vol 10, No 7. 798-816. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.901.

Khorunzhak N., Brukhanskyi R., Ivanyshyn V. Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management &Production. 2019. Vol 10, No 7. P. 846-871. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906.

Khorunzhak N., Semenyshena N., Koshchynets M., Sysiuk S. Analysis of economic, legal and demographic conditions for care services development in the ukrainian rural areas. Proceedings of the 2019International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" (9-10 May 2019 Jelgava). Jelgava, LLU ESAF, 2019. No 50. P.328-337.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.074

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет