ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Ірина Белова, Наталія Семенишена, Оксана Мельничук

Анотація


У статті представлені історичні аспекти та результати адаптації облікових регістрів суб’єктів малого підприємництва. Також у статті розглянуто особливості ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах малого підприємництва, а також нормативні документи, які їх регулюють. Згадано про вчених, які займаються вивченням даного питання. Розглянуто основні регістри, за допомогою яких ведеться бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу. Наведено особливості ведення простої та спрощеної форми бухгалтерського обліку без використання плану рахунків та методу подвійного запису для складання фінансової звітності та розрахунку об’єкта оподаткування.Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вчених з питань становлення облікової системи малих підприємств, законодавчі та нормативні документи, що регулюють облікову систему малого підприємства. У процесі дослідження використано такі наукові методи: бібліографічний – дослідженнялітературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; індукції та дедукції, аналізу та синтезу – під час проведення теоретичних узагальнень, формування відповідних висновків.У статті досліджено історичні етапи становлення облікової системи малих підприємств. Визначено сутність спрощеної системи обліку та звітності, її відмінність від спрощеного обліку доходів та витрат.Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення нормативно-правового забезпечення та облікової системи малих підприємств


Ключові слова


мале підприємство; суб’єкт малого підприємництва; нормативно-правове забезпечення; облікова система; спрощений план рахунків; спрощена форма бухгалтерського обліку; облікові регістри; спрощена система оподаткування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белова І.М., Семенишена Н.В. Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2018. № 3-4. С. 7–15.

Белова І.М., Семенишена Н.В. Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування. Подільський вісник : сільське господарство, техніка. економіка. 2018. Вип. 28. С. 187–193.

Белова І.М. Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку. Молодий вчений. 2015. № 1(16). С. 52-55.

Вказівки про склад та порядок заповнення облікових реєстрів малими підприємствами: Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.1996 р. №112. Бухгалтерський облік і аудит. 1996. № 8. С. 32–39.

Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу: монографія. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. 384 с

Гоголь Т.А., Ніпорко Н.І. Аналіз нормативно-правової бази з регулювання бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2012. Вип. 9 (1). С. 208–216. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9%281%29__31.

Гоголь Т.А. Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 7. С. 10–19.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 - IV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Губіна І. "Спрощена" бухгалтерія? Бухгалтерія. 2003. № 29.

Єрмак О. І., Биховець С. О. Удосконалення регістрів спрощеної форми обліку на підприємствах малого бізнесу. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 4 (76). C. 282– 288.

Закон України від 16 липня 1999 р. № 996–ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. URL : http://www.rada.gov.ua.

Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291/ Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 48.

Інструкція з використання єдиної журнально-ордерної форми ведення обліку: Наказ Мiнiстерства фiнансiв СРСР від 8 березня 1960 року № 63: Інфодиск. Законодавство України Київ: CD-вид-во "Інфодиск", 2005. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Кляцький М., Малишкін О. Регістри бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу. Дебет-Кредит. 2002. № 20.

Коба О. В., Копилець А. О., Савченко В. В. Удосконалення облікових регістрів суб'єктів малого підприємництва. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : зб. наук. пр. 2017. Вип. 23, ч. 2. С. 111–115.

Макарова О.В. Організація бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. Облік і фінанси. 2012. № 4. С. 8–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_4_3

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств (МСФЗ для МСП) / Міжнародний стандарт від 01.01.2013 року [зі змін. та доп.]. URL: http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ Documents/IFRS-for-SMEs-UKR.pdf.

Моссаковський В. Про порядок обліку результатів діяльності малих підприємств. Бухгалтерський облік і аудит. 2003. № 7. С. 50–53.

Мякота В. Бухгалтерський облік для “малят” у прикладах. Податки та бухгалтерський облік. 2004. № 13–14.

Очеретько Л. М., Красовська Н. В. Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу. Сталий розвиток економіки. 2017. № 1 [34]. С. 88– 94.

Пактер П. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств (МСФЗ для МСП): проблеми країн з економікою, що розвивається. Школа професійного бухгалтера. 2008, лютий. - №2. С.4-14.

Пархоменко В. М., Голов С. Ф. Організація бухгалтерського обліку за спрощеним Планом рахунків. Бухгалтерський облік і аудит. 2001. № 5. С. 5–17.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1591. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI : Закон України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. Законодавство України.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99 (втратив чинність).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39, у редакції наказу від 24 січня 2011 р. № 25. URL - http://www.rada.gov.ua

Проданчук М. А. Методи бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні менеджменту. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 55–62.

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку : Наказ від 31 травня 2011 року № 664. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0730-11.

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422 [зі змін. та доп.]. URL: http://www.minfin.gov.ua/minfin/control/uk/publish/article?art_id=32333.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73 [зі змін. та доп.]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print1385404084334370.

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2001 року № 186 [зі змін. та доп.]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0389-01/print1397422968999812.

Про зміни і доповнення до річного бухгалтерського звіту підприємств: Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.1998 р. № 238. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0777-98/print.

Про квартальний бухгалтерський звіт підприємств: Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.1999 р. № 40. Бухгалтерський облік і аудит. 1999. № 3. С. 15.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 р. № 4618 – IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ МФУ від 29.11.2000 р. № 302. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00.

Рекомендації по веденню бухгалтерського обліку і застосуванню облікових регістрів на малих підприємствах: Додаток до Листа МФ СРСР від 02.07.91 р. № 40. Галицькі Контракти. 1994. № 36. С. 17–22.

Семенишена Н.В. Бухгалтерський облік і фінансова звітність : проблеми гармонізації з МСФЗ. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2013. Вип. 2. С.138–144.

Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія. Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 2. С. 49–54.

Суха О. Р. Методика і організація бухгалтерського обліку на малих підприємствах: автореф. дис. … канд. екон. наук. Л., 2002. 20 с.

Токарєва Т. О. Облік доходів у суб’єктів малого підприємництва. Вісник ЖДТУ. 2005. № 1. С. 225–229.

Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Чакалова Н.С. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22 (1). С. 85–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecvu_2014_22%281%29__17

Хоча Н. В. Спрощена система обліку та звітності малих підприємств: проблеми трактування і регулювання. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей Наук.-практ. конф. (Львів, 26–28 квітня 2012 р.). Львів : НУ "Львівська політехніка", 2012. С. 337–339.

Чернелевський Л. Задоволення сучасних потреб управління в обліковій інформації. Бухгалтерський облік і аудит. 2003. № 3. С. 21–22.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.026

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет