ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Василь Царук

Анотація


В статті обґрунтовано необхідність дослідження історичних аспектів розвитку облікового забезпечення корпоративного управління на основі підходів К.Дж. Напьєра (розуміння минулого, контекстуалізація бухгалтерського обліку, новий позитивізм). Проаналізовано особливості формування системи обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління з моменту зародження бухгалтерського обліку на основі подвійного запису і до нашого часу на прикладі різних країн світу. Виділено основні етапи формування особливостей побудови системи обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління протягом його історичного розвитку (зародження корпоративної практики; виникнення і розвиток колоніальних корпоративних структур; розвиток статутного регулювання корпоративного сектору на тлі формування ринків капіталу; регулювання звітності на рівні державних нормативних актів, сепаратне регулювання; стандартизація обліку; гармонізація стандартів обліку; конвергенція облікових моделей). Обґрунтовано доцільність використання інституційної теорії для вирішення зловживань в сфері корпоративного управління на основі використання облікової інформації.

Ключові слова


історія бухгалтерського обліку;корпоративне управління; обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аринушкинъ Н. Балансы акционерныхъ предпріятий. Юридическая и бухгалтерская природа баланса, въ связи с нормами русскаго финансово-податного обложения. Москва : Изданіе юридическаго книжнаго магазина “Правовъдъніе” И.К. Голубева, 1912. 240 с.

Асташкина А.С. Сепаратное законодательство в практике бухгалтерского учета дореволюционной России. Вестник ИПБ. 2016. № 2. С. 8-14.

Каминка А.И. Акціонерныя компаніи. Юридическое изслъдованіе. Том І. С.-Петербургъ : Типо-Літографія А.Е. Ландау, 1902. 490 с.

Концептуальна основа фінансової звітності. Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009

Львова Д.А. Акционерные компании: история злоупотреблений в учете. Бухгалтерский учет. 2006. № 18. С. 54-61.

Маздоров В.А. История развития бухгалтерского учета в СССР: 1917-1972 гг. Москва : “Финансы”, 1972. 318 с.

Мошенский С. З. Зарождение финансового капитализма. Рынок ценных бумаг доиндустриальной эпохи. Київ : Планета, 2016. 278 c.

Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг Российской империи. Москва : Экономика, 2014. 560 с.

Обербринкманн Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса : Пер. с нем./ Под ред. проф. Я.В. Соколова. Москва : Финансы и статистика, 2003. 416 с.

Познер М.В., Каминка А.И. Обзор иностранных законодательств об акционерных компаниях. С-Пб.: Типография В. Киршбаума, 1896. 284 с.

Проект Положенія об акционерныхъ обществахъ, съ объяснительною къ нему злпискою. С.-Петербургъ: Типографія II Отделенія Собственной Е. И. В. Канцеляріи, 1872. 81 с.

Ягодин Г.И. Определение прибыли в акционерных и паевых торгово-промышленных предприятиях. Счетоводство. 1897. № 21-22. С. 239-245.

Baladouni V. Financial Reporting in the Early Years of the East India Company. Режим доступу: http://www.accountingin.com/accounting-historians-journal/volume-13-number-1/financial-reporting-in-the-early-years-of-the-east-india-company/

Napier C.J. Research directions in accounting history. British Accounting Review. 1989. Vol. 93, Iss. 3. P. 237-254.

Khorunzhak N., Brukhanskyi R., Ivanyshyn V. Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management &Production. 2019. 10(7). P. 846-871. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.015

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет