СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Василь Царук

Анотація


Вступ. Дослідження присвячене сутності корпоративного управління в Україні.  Результати. Обґрунтовано актуальність проведення досліджень в напрямі уточнення сутності корпоративного управління. Розглянуто підходи вітчизняних дослідників до розуміння сутності поняття “корпорація”. Обґрунтовано доцільність використання поняття “корпоративні структури”, як аналога зарубіжного поняття “корпорація”. Виділено можливі варіанти розуміння об’єкта корпоративного управління. Запропоновано авторський підхід до розуміння об’єкта корпоративного управління. Висновки. Визначено корпоративне управління як сукупність взаємовідносин, які мають бути побудовані таким чином, щоб були досягнені основні цілі самої корпоративної структури з урахуванням балансу інтересів з її стейкхолдерами. Виділено основні характеристики системи корпоративного управління та корпоративного менеджменту. Обґрунтовано взаємозв’язок між системою корпоративного управління та системою корпоративного менеджменту. Наведено перспективи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення системи корпоративного управління з урахуванням особливостей розвитку вітчизняного корпоративного сектору.


Ключові слова


корпоративне управління; система корпоративного управління; система корпоративного менеджменту; система обліку і аналізу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бухвалов А.В. Корпоративное управление как объект научных исследований. Российский журнал менеджмента. 2005. Том 3, № 3. С. 81-96.

Васильчук І.П. Сутність та ознаки корпорацій: теоретичний аспект. Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”. Економіка. 2013. Вип. 23. С. 205-209.

Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2003. Редакція від 10.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління. Київ : Знання- Прес, 2002. 317 с.

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 51, ст.292. Редакция от 11.10.2013 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/448/96-%D0%B2%D1%80/ed20131011/find/sp:max15?text=%CA%EE%F0%EF%EE%F0%E0%F2%E8%E2%ED%E5+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%B3%ED%ED%FF

Коваль В.В., Тихонова І.М. , Шапошников К.С. , Яцкевич І.В. Корпоративне управління бізнес-структурами: теорія креакратії, розвиток мереж та концепт самоорганізації підприємництва. Одеса : ВМВ, 2013. 272 с.

Корпоративне управління. URL: https://www.nssmc.gov.ua/corporate-governance/.

Мальська М. П., Мандюк Н.Л. , Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 360 с.

Павлов В.І., Мишко О.А. Корпоративне управління в акціонерних товариствах. Луцьк : Надстир’я, Рівне НУВГП, 2006. 180 с.

Пилипенко О.І. Фінансові ресурси корпорацій: поняття та класифікація. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2008. Випуск 3(12). С. 367-380.

Посохов І.М. Дослідження категорії корпорація і сутності корпорації. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. темат. вип. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2012. № 16. С. 3-12.

Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР. Paris: OECD Publishing, 2016. 72 с.

Савінова В.М. Проблемні питання використання терміна «корпорація» в господарському праві України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2015. Випуск 2. Том 2. С. 23-27.

Штерн. Г.Ю. Корпоративне управління: навч. посібник для студентів спеціальності 8.050201 Менеджмент організацій”. Харків : ХНАМГ, 2009. 278 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.092

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет