ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЯКОСТІ АУДИТУ Й АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Надія Хорунжак, Маріанна Кощинець, Леся Кондрюк

Анотація


Вступ. Якість аудиту в сучасних умовах має суттєвий вплив на рівень довіри до даних, сформованих системою обліку. Від неї залежить точність й достовірність оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання, що, одночасно, позначається на рівні інвестиційної привабливості українського бізнесу. Вихід на міжнародні ринки та глобалізація економіки також посилюють інтерес і актуалізують питання досягнення підвищення рівня якості аудиту. Значною мірою реалізація цього завдання залежить від діяльності відповідних контролюючих інституцій та їх функціональної взаємодії. Методи. З метою проведення критичної оцінки засад, що складають основу практики забезпечення якості аудиту та аудиторської діяльності в Україні, використано емпіричні методи дослідження та анкетне опитування. Їхнє використання дозволило ідентифікувати основні проблеми, що виникають в процесі забезпечення якості аудиту, розмежувати їх на 2 групи (організаційні та методичні), а також окреслити важливі напрями та шляхи подолання існуючих недоліків. Узагальнення застосовано для формулювання резюмуючих висновків і розробки перспективних напрямів досліджень шляхів удосконалення засад якості аудиту й аудиторської діяльності в Україні. Результати. Проведене дослідження дозволило для вирішення забезпечення якості аудиту в Україні  запропонувати реалізувати такі заходи як: формування системи інформування про якісні параметри  діяльності суб’єктів аудиту; запровадження обов’язкового  контролю якості аудиторських послуг усіх суб’єктів аудиторської діяльності щонайменше 1 раз в 2 роки; оприлюднення критеріїв, стандартів і методики оцінки якості аудиторської діяльності; створення незалежних наглядових і контролюючих інституцій (або інституції з розгалуженими територіальними органами), які б спільно з АПУ й  іншими професійними організаціями здійснювали контроль за якістю аудиторської діяльності тощо . Перспективи. Внесені пропозиції дозволять досягти підвищення якості аудиту та аудиторської діяльності в Україні. В перспективі можливі поглиблені дослідження інноваційних методів оцінки та контролю діяльності аудиторських фірм і суб’єктів аудиту, використання позитивного зарубіжного досвіду з цих питань, а також пошук шляхів активізації використання комп’ютерно-комунікаційних засобів в аудиторській діяльності. 


Ключові слова


Якість; аудит; аудиторська діяльність; інституційні засади; суб’єкти аудиту; організація; методика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрощук І.І. Стандартизація виконання завдань з надання іншої впевненості: сучасний стан та розвиток. Финансы. Учет. Банки. 2014. №1(20). С. 23–31.

Немченко, К. О. Редько, О. Ю. Редько B. В. та ін. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) / за ред. В. В. Немченко, О. Ю. Редька. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 540 с.

Дефлиз Ф.Л, Дженик Г.Р., О’Рейлли В.М., Хирш М.Б. Аудит Монтгомери / Пер с англ. под ред. Я.В. Соколова. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1997. 542 с.

Кузьминский А., Кужельный Н., Петрик Е., Савченко В. и др. Аудит / Под ред. А. Кузьминского. Київ : Учетинформ, 1996. 283 с.

Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: Посібник для бізнесменів. Дніпропетровськ : Преском, 1994. 204 с.

Бондар В. П. Внутрішній контроль якості аудиторських перевірок. Статистика України. 2015. № 3. С.56-59.

Бондар В. П., Бондар Ю.В. Якість в аудиті та деякі аспекти управління якістю. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2015. № 1 (31). С. 36-64.

Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні: Монографія / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир: ЖДТУ, 2004. 564 с.

Венгерук Н.П. Контроль якості аудиту в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 56-59.

Гноєва І. М., Винник С.М. Якість аудиторських послуг. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2013. № 1 (78). С. 181-186.

Гончарук С.М. Контроль якості аудиторських послуг. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.9. С.156-160.

Гуцайлюк З.В., Мех. Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збірник завдань). Тернопіль : Економічна думка, 2002. 190 с

Давидов Г.М. Аудит. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, КОО, 2001. 363 с.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. Київ : Знання, КОО, 2001. 402 с.

Жогова О. Як отримати сертифікат аудитора. Незалежний аудитор. 2012. №7. URL: https://nauditor.com.ua/uk/component/na_archive/498?view=material.

Макєєва О. Суспільний нагляд в аудиті: виклики для України та майбутні стратегічні рішення Європейської комісії. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 12. С. 44-49.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики / пер. з англ. О.В. Селезньов, О.Л. Ольховська, О.В. Гік та ін. Київ, 2007. 1172 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 року). URL : / / http://www.apu.com.ua/msa.

Мягка І. Показовий крах: як історія американської Enron перекроїла корпоративне правове поле світу. Спецпроект «Трансформації бізнесу». 11 квітня, 2018. URL : https://mind.ua/publications/20183712-pokazovij-krah-yak-istoriya-amerikanskoyi-enron-perekroyila-korporativne-pravove-pole-svitu (дата звернення 02.08.2008)

Проскуріна Н. М., Коваленко В. П. Якість аудиторських послуг в Україні: реалії та перспективи. Економічний часопис - ХХІ. 2010. № 9-10. С. 53-57.

Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. Тернопіль : «Економічна думка», 1998. 196 с.

Шалімова Н. С. Аудит в системі соціально-економічних відносин України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік. аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2013. 33 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.067

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет