УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І КОНЦЕПЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Роман Воронко, Наталія Вовчик

Анотація


Вступ. У статті узагальнено теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених щодо змісту категорії «ризик» та управління ризиками на підприємстві. Обґрунтовано потребу удосконалення управління ризиками з погляду господарюючих суб’єктів в умовах функціонування системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю. Мета. Наукове обґрунтування потреби управління ризиками, групування бізнес-ризиків для цілей контролю й управління підприємством, розкриття концепції ризик-орієнтованого внутрішнього контролю. Методи. У процесі дослідження використовувалися методи дослідження (діалектичний, історичний, емпіричний, індукції, дедукції, спостереження, порівняння, діалектичний, систематизації, моделювання, узагальнення) для виявлення тенденцій ідентифікації бізнес-ризиків, управління ними за ризик-орієнтованого підходу до побудови внутрішнього контролю. Результати. Досліджено зміст категорії «ризик» та її сучасні інтерпретації. Розкрито відмінності ризику від небезпеки чи загрози. Акцентовано увагу на стані процесу управління ризиками підприємства, який у даний час характеризується не як скоординований з боку керівництва, а епізодичний. Розглянуто ризик як ситуативну характеристику діяльності суб’єкта господарювання щодо якої існує ймовірність її настання із спричиненням негативних наслідків, або ненастання – за умови вжиття необхідних заходів. Визначено управління ризиками у сфері підприємницької діяльності як оптимальний розподіл ресурсів та зусиль керівництва підприємства відповідно до наперед визначених структури і значень ризику, які є прийнятними для цього підприємства. Обґрунтовано потребу групування бізнес-ризиків для цілей контролю й управління підприємством. Висвітлено окремі підходи до оцінки ризиків зовнішніми аудиторами і бізнес-ризиків ризик-орієнтованою системою внутрішнього контролю підприємства. Перспективи. Подальші дослідження будуть спрямовані на встановлення співвідношення підприємницьких ризиків і бізнес-ризиків, які постійно перебувають у полі зору внутрішнього контролю та аудиту і вироблення концептуальних підходів до побудови системи контролю та оцінки бізнес-ризиків у ризик-менеджменті підприємства.


Ключові слова


внутрішній контроль; аудит; ризик; небезпека; управління ризиками; ризик-орієнтована система контролю

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бочковський А. П. Онтологічні та гносеологічні аспекти ризику виникнення небезпек. Вісник ЛДУ БЖД. 2015. №11. С. 137-143.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення. Львів : Арал, 2008. 384 с.

Воронко Р. М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 862. С. 40-48.

Загородній А. Г., Пилипенко Л.М. Управління ризиками аудиторської діяльності. Львів : Вид-во НУ «Львівська Політехніка», 2008. 128 с.

Ілляшенко С. М. Економічний ризик. 2-е вид., доп. і перероб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 220 с.

Каменська Т. О., Редько О. Ю. Внутрішній контроль і аудит в управлінні. Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2015. 375 с.

Каменська Т. О. Ризики в аудиті та їх оцінка. Статистика України. 2015. № 2. С. 43-45.

Кашуба В. М. Риск-менеджмент как система управления финансовыми рисками компании. ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2012. № 2. С. 68-83.

Орлов А. И., Пугач О.В. Подходы к общей теории риска. Управление большими системами: сборник трудов. 2012. Выпуск № 40. С. 49-82.

Прибыткова Г. В. Анализ и оценка рисков предприятий производственной сферы в процессе инвестиционного проектирования. Вестник МГТУ. 2005. Том 8. № 2. С. 300-305.

Проскуріна Н. М. Сутність дефініції «аудиторський ризик» і її роль при формуванні аудиторських процедур. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 19. С. 27-30.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. Мочква : ИНФРА-М, 2011. 512 c.

Рудніченко Є. М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25(1). С. 188-195.

Kaplan R. S., Mikes A. Managing risks: A new framework. Harvard business review. 2012. Vol. 90. No.6. P. 48-60.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.049

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет