ОБЛІК, ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Олена Зоріна

Анотація


Вступ. Різноманіття видів ризиків, що супроводжують господарську діяльність підприємства, існування різних видів загроз економічній стабільності підприємства спонукають до створення системи управління ризиками і захисту від можливих загроз та негативних наслідків. Управління ризиками є системою заходів щодо ідентифікації, оцінювання, профілактики і страхування з метою мінімізації можливих економічних втрат у процесі господарської діяльності. Методи. У ході дослідження використано аналіз та синтез, дедукція та індукція, діалектика, порівняння, групування та статистичні методи. Результати. У статті розглянуто інформаційне забезпечення аналізу як дієвого інструменту ризик-менеджменту. Наведені пропозиції покликані зробити економічний аналіз дієвим інструментом управління ризиками з метою уникнення негативних наслідків ризиків, формування стратегії підприємства, підвищення оперативності та якості прийняття управлінських рішень. Перспективи. Використання економічного аналізу у процесі управління ризиком дозволить отримати кількісні та якісні характеристики ризику та їх  наслідків, зменшити ступінь невизначеності, обґрунтувати найбільш оптимальний метод управління ризиком, забезпечити заінтересованих осіб інформацією про ризики.


Ключові слова


ризик; управління; аналіз; інформаційне забезпечення; ризик-менеджмент

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Жигірь А. А. Економічний інструментарій ризик-менеджменту у підприємницькій діяльності. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php? operation=1&iid=994.

Вигівська І.М., Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2015. Вип. 1. С. 67-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_1_6.

Вишневська О.А. Фактори та методи оцінки підприємницького ризику в Україні / О.А. Вишневська // Інфраструктура ринку. 2016.№ 2. URL : http: www.market-infr.od.ua/uk/ 2-2016.

Головацька С.І. Методичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління будівельним підприємством. Збірник наукових праць. Торгівля, підприємництво, комерція. 2018. Вип. 23. 1. Дикань В. Л., Посохов І. М. Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 314-319.

Доценко І. О. Методичні основи оцінки ризиків підприємницької діяльності як складової системи управління економічною безпекою підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економічні науки”. 2011. Вип. 5 (4). С. 171–176.

Karunanithi R. AS/NZS/ISO 31000:2009: A Background Reading Material. 2009. URL: http://www.vmia.vic.gov.au/skillsEDIT/clientuploads/48/Introduction %20to %20ISO31000%20June%202009.pdf.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.040

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет