ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Головацька, Анастасія Курак

Анотація


Вступ. Управління економічними ризиками суб’єктів господарювання це система цілеспрямованого впливу нa них, яка дoзвoляє уникнути, зменшити aбo мінімізувaти негaтивні нaслідки гoспoдaрськoгo середoвищa. Будівельна галузь тісно пов’язана із ризиками. Важливу роль в управлінні діяльністю будівельного підприємства в умовах ризику відіграє бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів як складова політики управління ризиками та інструмент мінімізації або нейтралізації їх ймовірних наслідків. Методи. У ході дослідження використано аналіз та синтез, дедукція та індукція, діалектика, порівняння, групування та статистичні методи. Результати. У статті розглянуто та проаналізовано основні види ризиків в будівництві; систематизовано складові системи ризик-менеджменту та політики управління ризиками будівельного підприємства; обґрунтовано важливість використання облікових інструментів, як інструментів внутрішнього страхування ризиків. Рекомендовано використання забезпечень майбутніх витрат і платежів, як облікових методів нейтралізації або зменшення негативного впливу підприємницьких ризиків, основну увагу приділено забезпеченням на виконання гарантійних зобов’язань та обтяжливих контрактів Перспективи. Актуальним є удосконалення організації і методики обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів на виконання гарантійних зобов’язань та обтяжливих контрактів в будівництві.

 


Ключові слова


будівельні підприємства; ризик; ризик-менеджмент; політика управління ризиками; забезпечення майбутніх витрат і платежів; облік

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: підручник / Куцик П. О., Бачинський В. І., Полянська О. А., Головацька С. І., Корягін М. В. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. 280 с.

Вербицька Г. Л. Управління економічним ризиком. Фінанси України. 2004. № 4. С. 34-41.

Вигівська І. М., Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN /ptmbo_2015_1_6.

Воскобійник О. П., Семко О. В. Сучасний стан проблеми керування технічними ризиками (ризик-менеджмент) у будівництві. Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 1(43). 2015. С. 35-44.

Головацька С. І. Організаційно-методична модель внутрішнього контролю витрат і виконаних робіт будівельних підприємств. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 55, С. 95-100.

Головацька С. І. Методичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління будівельним підприємством. Торгівля, підприємництво, комерція: збірник наукових праць. 2018. Вип. 23. С. 70-76.

Головацька С. І., Курак А. І. Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2017. № 10(252). С. 28-38.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 2164 від 05.10.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19.

П(С)БО 11 “Зобов’язання”. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045.

Положення “Про підрядні контракти у будівництві України”, затверджене Науковотехнічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури (протокол № 9 від 15 грудня 1993 року).

П(С)БО 18 “Будівельні контракти”. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show /929_045.

Стрельбицька Н. Є., Боднар Д. І. Інтегрований ризик-менеджмент – сучасний підхід до управління ризиками. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. 2011. № 4 (40). С. 111–118.

Цивільний кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.032

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет