ВНУТРІШНЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВ З ПРОКАТУ МАЙНА

Наталія Бучко

Анотація


Вступ. В умовах сьогодення прийняття ефективних управлінських рішень на рівні будь-якого суб’єкта господарювання передбачає формування достовірної, оперативної та зрозумілої інформації, яка б відповідала запитам менеджерів й інвесторів. Це являється прерогативою бухгалтерського обліку, а відповідно і залежить від його організації та ведення на досліджуваних підприємствах. У зв’язку з тенденцією постійного зростання потреб користувачів у додатковій інформації необхідно вдосконалювати інформаційну систему. Відтак питання раціональної організації обліку, в тому числі на підприємствах, що надають послуги прокату, є актуальним, особливо в період активного впровадження положень облікової політики за міжнародними стандартами фінансової звітності. Методи. Для досягнення поставленої мети застосовувалися такі методи: теоретичне узагальнення, наукова абстракція і системний аналіз - для вирішення проблем організації обліку та формування облікової політики на теоретичному рівні; аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід - для розробки положень внутрішніх регламентів, які регулюють організацію бухгалтерського обліку та облікову політику досліджуваних підприємств; морфологічний аналіз - для узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності, змісту, понятійно-категоріального апарату; графічний - для представлення елементів наказу про облікову політику підприємств, що надають послуги прокату. Інформаційним забезпеченням емпіричних досліджень слугувала створена автором база даних, що включала накази про облікову політику та інші внутрішні розпорядчі документи десяти підприємств прокату України. Джерелом інформації про стан нормативно-правового регулювання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку слугувала база даних “Законодавство України” Верховної ради України. Результати. Досліджено невирішені на сьогоднішній день питання сутності, ідентифікації складових, співвідношення та взаємозв’язку наступних категорій: “організація обліку”, “ведення обліку”, “облікова політика”. Виявлено проблеми організації обліку та формування облікової політики як теоретичного, так і прикладного характеру, та внесено рекомендації щодо їх усунення. Акцентовано увагу на управлінській спрямованості облікової політики в сучасних умовах господарювання, щоб забезпечити користувачів релевантною інформацією. Обгрунтовано необхідність розробки внутрішніх регламентів і запропоновано їх до впровадження на досліджуваних підприємствах з метою розмежування та окремого впорядкування організаційно-технічних та методичних питань, які б відповідали вимогам часу й підвищили рівень інформаційного забезпечення системи управління.Наведено рекомендовані положення, які потрібно розглядати у контексті наказу про організацію обліку. Визначено перелік елементів, які доречно включати до наказу про облікову політику, та конкретизовано допустимі альтернативні варіанти вибору для підприємств, що надають послуги прокату, з урахуванням особливостей діяльності. Перспективи. Отримані в ході цього дослідження результати можуть бути використані в практичній діяльності підприємств, що надають послуги прокату, та є підставою для подальшого розроблення проекту методичних рекомендацій щодо організації бухгалтерського обліку підприємства з метою впорядкування організаційних і технічних аспектів облікового процесу.


Ключові слова


організація обліку; ведення обліку; облікова політика; метод обліку; внутрішні регламенти; послуги прокату

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бутинець Ф. Ф., Войналович О. П., Томашевська І. Л. Організація бухгалтерського обліку : підручник. за ред. д.е.н., проф. Бутинця Ф.Ф. Вид. 4-е, допов. і переробл. Житомир : Рута, 2005. 528 с.

Валуев Б., Дроздова Е. Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_7_15 (дата звернення 11.09.2008).3.

Вороная Н., Чернишова Н. Енциклопедія бухобліку (частина 1). 7. Організація бухгалтерськогообліку на підприємстві. Податки та бухгалтерський облік. 2015. № 85. Жовтень. URL :https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/october/issue-85/article-12569.html (дата звернення 15.09.2018).

Куцик П. О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2007. 408 с.

Лень В. С. Організація бухгалтерського обліку : навчальний посібник. за ред. В. С. Леня. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 696 с.

Матвєєва В., Чернова Н. Визначаємо облікову політику та організацію бухобліку на 2018 рік. Бюджетна бухгалтерія. 2018. № 8/1. Лютий. URL : https://i.factor.ua/journals/bb/2018/february/issue-8/1/article-34498.html (дата звернення 15.09.2018).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (дата звернення 08.09.2018).

Міжнародні стандарти фінансової звітності 2018. Головбух. URL : https://www.golovbukh.ua/article/7302-mjnarodn-standarti-fnansovo-zvtnost-2018 (дата звернення 16.09.2018).

Олійник Я. В. Організація бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / КНЕУ. К., 2016. 528 с.

Петрук О., Барановська Т. Облікова політика в системі регулювання бухгалтерським обліком. URL : http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/103922/99537 (дата звернення 12.09.2018).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 06.09.2018).

Пушкар М. С., Щирба М. Т. Теорія і практика формування облікової політики : монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2010. 260 с.

Рожелюк В. М. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств: монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2013. 488 с.

Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник. К. : КНЕУ, 2004. 411 с.

Яцишин С., Хаблюк О. Облікова політика: теоретичні аспекти формування. Інтеграційний вибір України : історія, сучасність, перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Вінниця, 10 квіт. 2012 р. Том ІІ. Тернопіль : Крок, 2012. С. 171–175.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.021

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет