ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Валентина Ясишена, Надія Головай

Анотація


Вступ. В сучасних умовах жорсткої конкуренції, швидкого технологічного прогресу, зростання інформаційних ресурсів, глобалізації багатьох явищ життя ринок праці висуває високі вимоги до обліково-аналітичних працівників. Облікові працівники повинні володіти високими практично-професійними навичками, творчо підходити до вирішення завдань, уміти вирішувати проблемні ситуації, швидко підлаштовуватися до змін у законодавчій сфері та ринковій економіці тощо. Для підготовки високоякісних облікових працівників необхідно дослідити проблеми щодо удосконалення методики викладання облікових дисциплін, які б враховували особливості сучасного розвитку суспільства і потреб економіки. Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних вчених з теорії і методології педагогіки, бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти з питань освіти і обліку. Методика дослідження базується на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включив: експрес- опитування і анкетування студентів, викладачів й головних бухгалтерів; критичний аналіз і системний підхід при дослідженні форм проведення навчальних занять з урахуванням облікової специфіки; групування і узагальнення результатів. Результати. Обґрунтовано необхідність підвищення ролі викладача під час викладання облікових дисциплін з метою економічного розвитку держави, інтелектуального розвитку нації та підвищення професійної компетентності фахівців з обліку. Розкрито низку проблем методичного характеру, які впливають на підготовку облікових фахівців з метою їх усунення і підвищення якості підготовки спеціалістів. Розглянуто важливість використання активних методів навчання. Розглянуто, охарактеризовано і систематизовано різні види лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять з метою активізації засвоєння знань студентами. Розглянуто сучасні підходи до підвищення професійно-практичної підготовки фахівців з обліку. Перспективи. В умовах стрімкого розвитку суспільства і економіки необхідно посилювати роль і значення бухгалтерської професії з впровадженням безперервного підвищення кваліфікації бухгалтерів протягом всієї їх професійної діяльності.


Ключові слова


методика викладання; облікові дисципліни; методи навчання; лекції; практичні заняття; види практик

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. Житомир: Рута, 2001. 100 с.

Грицуленко С. І., Потапова-Сінько Н. Ю., Гарбера К. М. Методика викладання економічних дисциплін: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. 224 с.

Карпенко О. В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання: монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. 341 с.

Методика підготовки та проведення лекцій у Київському національному університеті внутрішніх справ: метод. рекомендації / За ред. Є. М. Моісеєва. URL: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/nmr/doc/ molodym_vkld/MetRec_lekc.doc (дата звернення: 01.01.2017).

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.]; за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2007. 495 с.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII / Верховна рада України // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 01.01.2017).

Чижевська Л. В. Методика викладання облікових дисциплін: навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : Рута, 2003. 504 с.

Ясишена В.В., Волинець В.І. Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін: навч. посіб. Тернопіль: Крок, 2017. 231 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.01.078

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет