ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ VBM

Тетяна Азарова

Анотація


Вступ. Ефективне ведення бізнесу в умовах сьогодення вимагає формування прогресивної методики, що дозволить управляти та прогнозувати розвиток всіх напрямів діяльності суб’єктів господарювання. Головною метою дослідження є розробка та впровадження універсальної моделі оцінки та забезпечення високого рівня економічної безпеки від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Методи. Застосовано методи аналізу, дедукції, абстрагування та аналогії для виявлення та побудови взаємозв’язків елементів вартісного управління підприємством, складових економічної безпеки та основних процесів діяльності підприємства. Як результат сформований інтегральний показник економічної безпеки підприємства на основі методу моделювання та формалізації. Результати. В рамках проведеної роботи було проаналізовано методику розрахунку показника економічно- доданої вартості (EVA) та виділено фактори управління вартістю підприємства. Обгрунтовано взаємозв’язок виділених факторів вартості та ресурсно-функціональних складових економічної безпеки підприємства. Згруповано набір факторів для оцінки вартості підприємтва та рівня безпеки ресурсно-функціональних складових економічної безпеки. Сформовано та запропоновано критерій оцінки економічної безпеки підприємства. Як результат, побудовано модель управління діяльністю підприємства, за допомогою якої здійснюється оцінка та управління одночасно рівнем економічної безпеки та вартістю підприємства. Перспективи подальших досліджень направлені на вдосконалення методики обчислення інтегрального показника економічної безпеки, а саме дослідження впливу факторів та показників економічної безпеки на її рівень для підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання.


Ключові слова


безпека підприємства; економічна безпека; вартість підприємства; критерій; фактори оцінки; складові економічної безпеки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азарова Т.В. Аналіз підходів до оцінення рівня економічної безпеки підприємств. Вісник ОНУ. Економіка. 2016. №4 (46). С. 78-80.

Азарова Т.В. Організація процесу забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 21.

Гордієнко Н.І., Гордієнко Т.В., Азарова Т.В. Управління економічною безпекою підприємства на засадах вартісно-орієнтованого підходу. Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol 2. Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. р. 79-83.;

Stewart, G. Bennet. The Quest for Value – The EVA Management Guide, NY., 1991. 800 р.

Міщенко В. А., Мозенков О.В. Сучасна концепція економічної доданої вартості [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=9052

Мартин Джон Д., Петти Вильям ДЖ. VBM – управление, основанное на стоимости. Корпоративный ответ революции акционеров / Пер. с англ.; под науч. ред. О. Б. Максимовой, И.Ю. Шараповой. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс. 2006. 272 с.

Терещенко О.О. Вартісно-орієнтований контролінг – інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами. Фінанси України. 2011. № 12. С. 77-88.

Beattie A. FYI On ROI: A Guide To Calculating Return On Investment. 2018. URL: https://www.investopedia.com/articles/basics/10/guide-to-calculating-roi.asp.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.01.062

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет