КОНЦЕПЦІЯ БАЛАНСОВОГО МЕТОДУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олег Сокіл

Анотація


Вступ. Автором проведене дослідження з метою розроблення концепції балансового методу обліково- аналітичного забезпечення для подальшого застосування у практичній реалізації формування звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств. Розкриття інформації про сталий розвиток для аграрного підприємництва, за нових реалій та трендів сучасного світу, вимагає позитивних зрушень в удосконаленні та імплементації нетрадиційного обліку, що є реєстратором процесів сталого розвитку в сільському господарстві. Облік сталого розвитку потребує стандартизації та регламентації процесів завершального етапу формування систематизованої інформації у вигляді розширених документів річної фінансової звітності. Методика та результати дослідження. З використанням таких методів, як спостереження та порівняння, визначено структуру та характеристику об’єктів обліку сталого розвитку за екологічною складовою у розрізі активів, зобов’язань та власного капіталу. За допомогою абстрактно-логічного методу узагальнено процес відтворення екологічних та соціальних активів та запропоновано використання двох варіантів відображення об’єктів обліку у звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств для різних аграрних підприємств за їх розмірами. За допомогою графічного методу узагальнено об’єкти та їх методи обліку, що в поєднанні формують два варіанти формування звітності про сталий розвиток: Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про сукупний дохід (звіт про фінансові результати) сталого розвитку з таксономією екологічних і соціальних статей активу та пасиву (доходів та витрат). Висновки. Подальшими кроками нашого дослідження є розробка для мікро- та малих сільськогосподарських підприємств практичних зразків Звіту про фінансовий стан (балансу) та Звіт про сукупний дохід (звіту про фінансові результати) з доповненням таксономією результатів екологічної та соціальної діяльності.


Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; звітність; сталий розвиток; баланс; звіт про фінансові результати; сільськогосподарське підприємство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України за станом на 16 лип. 1999р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам.вид-во, 1999. 40, 365 с. (Закони України).

Беренда Н.І., Остапенко Н.В. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахування світового досвіду. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України : кол. моногр. Ч. 2. Умань : «Візаві», 2013. С. 205-214.

Гриценко О.І. Екологічний облік: визначення перспектив та основних засад упровадження. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 678-683.

Дерій В.А., Дерій М.А. Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, Сер. Економічні науки. Вінниця : ВНАУ, 2014. № 2. С. 95-103.

Жук В.М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. Агроекологічний журнал. 2012. № 2. С. 18-23.

Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія : автореф. дис. …докт. екон. наук : спеціальність: 08.00.09 Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2010. 40 с.

Кантаєва О.В., Кузнєцова О.В. Місце бухгалтерського обліку в системі управління соціальною відповідальністю бізнесу. Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. Житомир : ЖДТУ, 2012. № 4 (62). С. 103-106.

Коблянська О.І. Актуальні аспекти обліку екологічних зобов’язань. Вісник Університету банківської справи НБУ. 2014. № 2 (20). С. 212-214.

Лаговська О.А. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … докт. екон. наук : 09.00.09. Житомирський державний технологічний університет. Житомир : ЖДТУ, 2012. 40 с.

Левицька С.О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 7(97). С. 255-262.

Майданевич П.М. Екологічний облік як інформаційний інструмент управління сільськогосподарською діяльністю підприємства. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(1). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%281%29__46.

Мункуев А.А. Развитие методов эколого-экономического обоснования управленческих решений на предприятии : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Москва, 2005. 22 с.

Пелиньо Л.М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.2. С. 70-75.

Попов Л.А. Развитие бухгалтерского учета и отчетности в коммерческих организациях в условиях устойчивого развития экономики : автореф. дис. … докт. экон. наук : 08.00.12. Ростов н/Д. 2015. 25 с.

Пшеничный В.А. Учетно-аналитическое обеспечение экологического менеджмента предприятий газовой отрасли : автореф. дис. … канд. экон. наук : специальность : 08.00.12. Ставрополь. 2012. 20 с.

Саєнко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. Київ : Наукова думка, 2005. 30 с.

Фостолович В.А., Агапова М.В. Екологічний облік як елемент інноваційного підходу еколого-економічної системи управління сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2013. № 1. С. 141-144.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.01.052

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет