ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Рита Островерха

Анотація


Вступ. Бухгалтерський облік починається з первинних документів, тому удосконалення форм і змісту документів є невід’ємною складовою вирішення проблем підвищення ефективності бухгалтерського обліку та зростання якості облікової інформації у контексті забезпечення її відповідності сучасним потребам менеджменту. Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік. Для вивчення ієрархічної структури системи бухгалтерського обліку та її функціональної цілісності були використані функціональний підхід та структурний аналіз. Ретроспективний та інші методи аналізу використовувались для дослідження тенденцій в еволюції форм документів. Результати. У статті на основі критичного аналізу сучасних підходів до визначення документів обґрунтовано сутність та склад первинних документів як джерела вхідної облікової інформації. Доведено, що зміст документа формують його реквізити, досліджено чинники, які впливають на зміст та перелік реквізитів документів. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо змісту та складу реквізитів первинних документів у контексті відповідності форм документів економічним особливостям об’єктів обліку та видам господарських операцій, а також забезпечення інтеграції різних видів обліку. Розроблено перелік умовно-постійних та умовно- змінних показників з обліку основних засобів, придатний для практичного використання, а також для осучаснення форм документів. Перспективи. Наслідком використання у бухгалтерському обліку форм первинних документів, більшість з яких були затверджені ще до 2000 р., є їх не узгодженість із нормами Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі-МСФЗ), не відповідність результатам сучасних наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку, а тому не спроможність задовольняти інформаційні запити користувачів, не придатність для складання регістрів обліку та форм звітності. У цьому зв’язку, особливо перспективними напрямками досліджень є наукове обґрунтування форм первинних документів шляхом їх приведення у відповідність до сучасних економічних реалій, що характеризуються урізноманітненням інформаційних запитів бізнесу та появою нових об’єктів обліку.


Ключові слова


бухгалтерський облік; обліковий процес; первинний документ; носії інформації; інформація; реквізит документа; обов’язкові реквізити; господарська операція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пронь Н. О. Документування в Україні: сучасний стан та напрями наступних досліджень. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 2011. Вип. 20(1). С. 47-52.

Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід: монографія / С.Ф. Легенчук, К.О. Вольська, О.В. Вакун. Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г. М., 2016. 228 с.

Левицька С.О., Осадча О.О. Концептуальні поняття складових документообігу на вітчизняних підприємствах. Вісник ЖДТУ. 2011. № 3 (57). С. 79-81.

Дударєва К.О. Обґрунтування ключових понять процесу документування. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2015. № 2(17). С. 91-99.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон від 16 липня 1999 p. № 966-XIV / База даних «Законодавство України» / ВР України. URL http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення : 10.03.2018)

Маренич Т.Г. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 1. С. 76-79.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. Бусела В.Т. Ірпінь : Вид-во«Перун», 2009. 1736 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. Москва : Финансы и статистика, 2000. 496 с.

Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 / База даних «Законодавство України» / ВР України. URL :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (дата звернення : 15.03.2018)

Малюга Н.М. Концепція документування операцій суб'єктів господарювання в Україні. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2017. 4(42). С. 110-116.

Пронь Н. О. Поняття первинних документів та вимоги до їх оформлення. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип. 17. С. 322-329.

Безверхий К. В. Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 1 (14). С. 11-18.

Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н.Азрилияна. Москва : Институт новой экономики, 1999. 574 с.

Волошан І.Г. Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. С. 828-834.

Рудановский А. П. Принципы общественного счетоведения. Москва : Изд. комиссия студентов М.К.И., 1913. XXXVIII, 379 с.

Сопко В.В., Сопко В.В. Бухгалтерський облік – базовий інструмент державної регулювальної політики забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку. Наукові записки НаУКМА. 2012. Том 133. С. 115-125.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.01.019

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет