КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ

Олеся Лемішовська

Анотація


Вступ. Ефективне і раціональне управління капіталом підприємства в економіках будь-якого типу неможливе без об’єктивної, всебічної і формалізованої обліково-звітної інформації. Ураховуючи, що в сучасному обліку існують чисельні невирішені проблеми стосовно об’єктивного виразу вартості капіталу та його репрезентації у фінансовій звітності, дослідження за цим напрямом визнаються актуальними. Гіпотезою цього дослідження є припущення про існування вагомих й актуальних для сучасної теорії і практики ідей в минулих напрацюваннях. Метою дослідження є узагальнення генезису поглядів на змістове наповнення досліджуваної дефініції представниками економічних і бухгалтерських шкіл, проведення критичного аналізу рахівничої практики та вироблених упродовж еволюції облікових теорій і концепцій, окремі аспекти яких можуть бути використані для удосконалення сучасного обліку капіталу підприємства. Методи. Методи дослідження еволюції теорії та практики обліку капіталу ґрунтуються на загальнонаукових методах, які використано із застосуванням діалектичного підходу – методи історіографічного узагальнення і систематизації, а також з використанням методів наукового пізнання: спостереження – для з’ясування сутності капіталу як об’єкта бухгалтерського обліку в контексті загальноекономічної категорії; абстрагування і конкретизації – для оцінки історичного досвіду обліку капіталу та його компонентів; методів абстрактно-логічного пізнання, а також групування, порівняння, узагальнення  при аналізі і оцінюванні концептуально-методологічних засад різних облікових парадигм в теорії капіталу. Результати. За результатами дослідження еволюції теоретико-методологічних та організаційно- практичних засад обліку капіталу визначено окремі підходи в минулих напрацюваннях використання яких може позитивно вплинути на розвиток сучасного обліку капіталу. Проведеним історіографічним аналізом систематизовано та оцінено сильні та слабкі сторони основних балансових теорій до позиціювання капіталу як категорії бухгалтерського обліку, визначено проблемність методологічних засад стосовно об’єктивного виразу і вартісного відображення в обліку й презентації у фінансовій звітності цього об’єкта. Сформульовано та обґрунтовано окремі ідеї минулих напрацювань, які доцільно використати в сучасних дослідженнях. Перспективи. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до обліку капіталу, зокрема перспективним напрямком для удосконалення обліку капіталу визначено доцільність використання ідей органічної балансової теорії стосовно побудови формату балансу з орієнтацією на «репродуктивну вартість підприємства» та економетричної – стосовно підходів в обліку до оцінки «ідеальних вартостей» та матеріально-уречевлених активів при втраті ними продуктивної сили капіталу.


Ключові слова


бухгалтерський облік; капітал; активи; джерела формування засобів; пасив; методологія; теорія; концепції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Yaremko I. Yo. Capital as generic concept of economics and accounting: the content of category, the problems of formalization and management. Economics, Entrepreneurship, Management. Founder and Publisher Lviv Polytechnic National University. 2014. Volume1, Number 1. PP. 51-54.

Кафка С.М. Капітал: бухгалтерський підхід. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 668-674.

Квасницька Р.С. Управління цільовою структурою капіталу підприємства : дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.01. економіка, організація і управління підприємствами. Хмельницький Національний університет, 2005. 200 с.

Камінська Т.Г. Активізація кругообороту капіталу: обліково-контрольний аспект: монографія / Т.Г.Камінська, Н. Г. Царук, О. В. Ільчак, Н.І. Гарапко, З. Ю. Мельник ; за заг. ред. д.е.н. Т. Г. Калінської. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. 416 с.

Цыганков К.Ю. Теория и методология бухгалтерского учета капитала: автореф. дис. … доктора экономических наук: спец. 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика. Новосибирск : Сибирская академия финансов и банковского дела, 2009. 40 с.

Назаренко І.М. Розвиток категорії «капітал» : історичний дискурс з позиції облікового аспекту. Науковий вісний Херсонського державного університету, Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 11, ч.2. С.134- 140.

Пилипенко Л.М. Система публічної звітності кооперацій в умовах постіндустріальної економіки: автореф. дис. … доктора екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016. 40с.

Сопко В.В. Проблеми бухгалтерського обліку об’єктів капіталу. Вчені записки. Збірник наукових праць Університету «КРОК». 2011. Вип. 27: у 2-х т. Т. 2. С. 82-86.

Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета : современные проблемы. Бухгалтерский учет. 2007.

Кутер М., Гурська М., Кутер К. Виникнення і розвиток подвійного запису. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 11. С. 38-45.

Бєлоусов М.О. Генезис категорії «капітал»: економічна та облікова інтерпретація. Вісник ЖДТУ. 2011. № 1(55). С.18-26.

Шумпетер И.А. История экономического анализа. В 3-х т. / Пер. с англ.; под. ред.. Автономова. Москва ; СПб.; Экономическая школа, 2001. Т. 2. 494 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинение. Т. 24.

Ловінська Л.Г. Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України: автореф. дис. … доктора екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007. 36 с.

Сльозко Т.М. Капітал : об’єкт обліку чи інструмент його організації. Бухгалтерський облік. 2007. № 11. С. 128-137.

Хомин П. Двоїстість операцій та їхній подвійний запис: витоки й тлумачення. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2010. № 4. С. 111-121.

Корягін М.В., Куцик П.О. Концептуальний розвиток методології обліку : монографія. Львів : ЛКА, 2015. 239 с.

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соколова. Москва : Финансы и статистика, 2001. 368 с.

Палий В.Ф., Соколов Я.В. Теория бухгалтерского учета. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Финансы и статистика, 1988. 279 с.

Горбачевський В. Курс бухгалтерії. Мюнхен. 1946. 115 с.

Ciompa P. Grundrisse einer öekonometrie und die auf der Nationalökonomie aufgebaute natürliche theorie der buchhaltung; ein auf Grund neuer ökonometrischer Gleichungen erbrachter Beweis, dass alle heutigen Bilanzen falsch dargestellt werden Verlag des Handelsschulvereines in Lemberg / Paweł Ciompa. – Lemberg: Druck von Artur Goldman in Lemberg, 1910. 202 s.

Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку : монографія. Львів : Каменяр, 2002. 192 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.01.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет