АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ У СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Петро Куцик

Анотація


Вступ. У сучасних економічних умовах подання звітності розглядається як процес формального дотримання вимог законодавства. Більшість корпорацій не надають додаткову звітність і це позитивно не впливає на результати їхньої діяльність та відрізняє їх від корпорацій, що надають таку звітність. Тому порівняння результатів діяльності досліджуваних підприємств зумовлює актуальність даного дослідження. Методи. У процесі дослідження використовувались методи математико-статистичного аналізу показників інтегрованої та (або) фінансової і нефінансової звітності, серед яких основне місце посідають методи дискримінантного аналізу. Результати. Дослідженням здійснено порівняння результатів фінансової діяльності корпорацій, що надають додаткову звітність або інтегровану, та тих, що не надають її. Здійснено порівняння середніх значень основних показників діяльності досліджуваних підприємств на основі критерію Стьюдента. Перспективи. В результаті проведеного дослідження виявлено, що з метою побудови моделі класифікації даних корпорацій за ознакою наявності інтегрованої (чи додаткової) звітності потрібно застосовувати саме дискримінантний аналіз, який полягає в знаходженні для кожної групи класифікації значень дискримінантної функції, що дозволяє визначити фінансовий стан підприємства, скориставшись значеннями найінформативніших показників його діяльності, що об’єднуються в інтегральний критерій. Розробка єдиної моделі інтегрованої звітності підприємств з урахуванням національних особливостей, оскільки вона надає комплексний огляд стратегії, системи управління, ризиків впливу на генерування вартості та зростання потенціалу стійкого розвитку компанії.

Ключові слова


інтегрована звітність, підприємство, дискримінантний аналіз, фінансова звітність, дискримінантна функція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Altman E. J. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal ofFinance. 1968. 23, No. 4. P. 589–609.

Beaver W. H. Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research. 1966. vol. 4. P. 71–102.

Taffler R. Forecasting company failure in the UK using discriminant analysis and financial ratio data. Journal of the Royal Statistical Society. 1982. № 145(3). P. 342–358.

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. Київ : КНЕУ, 2001. 170 с.

Матвійчук А. В. Дискримінантна модель оцінки ймовірності банкрутства. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2006. Вип. 74. С. 299–314.

Терещенко О. Антикризове управління на підприємстві: монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 259 с.

Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Київ : КНЕУ, 2003. 544 с.

Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. / Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р.Клекка и др.; под ред. И. С. Енюкова. Москва : Финансы и статистика, 1989. 215 с.

Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. Москва : ООО “Бином-Пресс”,2007. 512 с.

Черняк О. І., Креківський В. О., Монаков В. О., Ящук Д. В. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства. Статистика України. 2003. No 4. С. 87–94.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.130

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет