ВПЛИВ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ І МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВО ЗВІТНОСТІ НА РЕЛЕВАНТНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тетяна Чайка

Анотація


Вступ. Автором проведено дослідження з метою виявлення можливих розбіжностей, уточнення переваг та недоліків актуальних концепцій складання фінансової звітності; удосконалення підходів до інтерпретації показників, отриманих за результатами проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Методи. В процесі дослідження використано наступні методи: аналізу і синтезу (при визначенні сутнісних характеристик економічної категорії «фінансові результати»); зіставлень (при дослідженні актуальних концепцій складання фінансової звітності); системно-структурний (при виявленні взаємозв'язків і взаємозалежностей між вихідними, розрахунковими та підсумковими показниками фінансових результатів діяльності підприємства); дедукції і індукції (при з'ясуванні впливу рівня транспарентності, достовірності, доречності і адекватності аналітичної інформації про фінансові результати діяльності підприємства на якість задоволення інформаційних потреб різних груп споживачів фінансової інформації з урахуванням конфлікту їх інтересів). Результати. Виявлено, що позитивними наслідками обліку за справедливою вартістю є: надання інвесторам і кредиторам транспарентної та достовірної інформації про ринкову вартість підприємства; оздоровлення структури активів шляхом списання їх неліквідної частини; збільшення показників ліквідності. Негативними наслідками є: небезпека фальсифікування з боку керівництва підприємства (особливо при обліку за справедливою вартістю об’єктів, для яких не існує відкритої інформації про їх ринкову вартість); а в умовах кризи ще й ризик істотних списань вартості активів, зниження показників платоспроможності, падіння прибутковості, і, при самому несприятливому розвитку ситуації, запуск самопідтримної зворотної дефляційної спіралі. Дістало подальший розвиток дослідження неузгодженості підсумкових результатів фінансової звітності, складеної за різними стандартами. З'ясовано вплив концепції обліку фінансових результатів на якість задоволення інформаційних потреб різних груп споживачів фінансової інформації (з урахуванням конфлікту їх інтересів). Висновки. Результати дослідження сприяють усуненню наявних протиріч в системах фінансової звітності можуть бути використані в практичній управлінській, облікової та аналітичної роботі при визначенні окремих аспектів облікової політики підприємства; стратегічному плануванні; прийнятті адаптаційних і інноваційних управлінських рішень. Подальші дослідження можуть бути пов'язані з проведенням емпіричних спостережень, спрямованих на уточнення коливання значень показників фінансових результатів при використанні різних методик обліку, а також з розробкою адаптивної аналітичної моделі, яка дозволила б підвищити достовірність порівняльних процедур в цих випадках.

Ключові слова


фінансові результати; фінансова звітність; концепція обліку; сукупний дохід; інший сукупний дохід; аналіз фінансових результатів; історична вартість; справедлива вартість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дробишева О.О., Рижков А.О. Управління фінансовими результатами діяльності промислового підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної Академії. 2013. № 5. С. 188-196.

Давидюк Т. В., Тарасова О.В., Ріпка Л. М. Бухгалтерський облік фінансових результатів, як передумова попередження банкрутства підприємства. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 1. С. 123-129.

Фальченко О.О., Артеменко О.І. Особливості формування фінансових результатів. Вісник Національного технічного університету" ХПІ". Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2015. № 26. С. 154-157.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерськогообліку» від 2 липня 2013 р. № 73 (зі змінами). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Ганусич В. О. Поняття сукупного доходу підприємства та його відображення у фінансовій звітності. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. 2014. Вип. 3. С. 169-172.

Кошкалда І. В., Ковальова О.В. Особливості складання фінансової звітності згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 4. С. 262-265.

Патарідзе-Вишинська М.В. Прибуток підприємств: види, роль та функції. Економіка. Управління. Інновації. 2010. № 1. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_8_075.pdf

Гуренко Т. О., Байцер Д.Л. Економічна сутність фінансових результатів. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(3). С. 199-203.

Рета М. В., Пляка Г.О. Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2015. № 25. С. 25-34.

Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: монографія. Київ : КНЕУ, 2006. 256 с.

Кузик Н. П., Боярова О. А., Подольська І. М. Особливості формування показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід). Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(3). С. 400-406.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання фінансової звітності» IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 1 січня 2012 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013

Озеран А. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід): питання формування та співвідношення з МСФЗ. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 6. С. 25-34.

Легенчук С.Ф., Королюк Н.М. Принцип історичної вартості в бухгалтерському обліку: бути чи не бути в постіндустріальній економіці? Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2011. Вип. 2. С. 139-150. 15. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка за справедливою вартістю». URL: http://www.minfin.gov.ua/file/link/364291/file/IFRS13.pdf

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХIV (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 16.10.2017).

Barth, M. E., and Landsman, W. R. How did financial reporting contribute to the financial crisis? European Accounting Review. 2010. No. 19(3). P. 399-423. URL: http://dx.doi.org/10.1080/09638180.2010.498619 (дата звернення 11.10.2017).

Herz, B. Lessons Learned, Relearned, and Relearned Again from the Global Financial Crisis. Accounting and Beyond. 08 December, 2008. URL: http://fasb.org/articles&reports/12-08-08_herz_speech.pdf%20(http://fasb.org/articles&reports/12-08%2008_herz_speech.pdf (дата звернення 10.10.2017).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.105

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет