МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Аркадій Заросило

Анотація


Вступ. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі обумовлюють необхідність дослідження нових методичних підходів до здійснення аналізу доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів, формування аналітичної інформації для бюджетного прогнозування доходів і витрат з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Методи. Інформаційною базою емпіричних досліджень слугувала створена автором база даних, що включала фінансову звітність, бюджетну звітність та кошториси 10 підприємств державного сектору за 2015-2017 роки. В якості джерела даних про стан нормативного регулювання обліково-аналітичної діяльності розпорядників бюджетних коштів в Україні слугувала база даних «Законодавство України» Верховної ради України. Методика дослідження базується на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включав критичний аналіз фінансової звітності, кошториси підприємств державного сектору (розпорядників бюджетних коштів) в Україні, а також аналіз нормативних документів українського законодавства. Результати. В статті узагальнено методичні підходи аналізу доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів. Окреслено класифікацію доходів та витрат за обмінними та необмінними операціями, визначено інформаційну базу для проведення аналізу. Запропоновано напрями та показники для аналізу доходів та витрат з метою їх прогнозування та оцінки ефективності використання бюджетних ресурсів. Перспективи. В умовах реформування бухгалтерського обліку в державному секторі та прийняття низки нових нормативно-правових актів виникає необхідність подальшого дослідження методологічних положень аналізу доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів. 

Ключові слова


доходи, витрати, видатки, загальний фонд, спеціальний фонд, обмінні операції, розпорядники бюджетних коштів, аналіз, прогнозування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р. URL http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 htm (дата звернення 11.09.2017).

Болюх М. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Київ : КНЕУ, 2008. 344 с.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» № 1541від 28.12.2009 р. URL http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10 htm (дата звернення 12.09.2017).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи» № 1629 від 24.12.2010 р. URL http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11 (дата звернення 14.09.2017).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати» № 568 від 18.05.2012 р. URL http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 (дата звернення 11.09.2017)

.

Розпорядження Кабінета Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки» № 415-р від 24.05.2017 р. URL http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80 (дата звернення 21.10.2017).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі» № 307 від 28.02.2017 р. URL http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17 (дата звернення 22.10.2017).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» № 44 від 24.01.2012 р. URL http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 (дата звернення 21.10.2017).

Середньострокове бюджетне планування (міжнародний досвід). Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Комітету Верховної Ради України. URL : http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29131.pdf (дата звернення 22.10.2017).

Заросило А. П. Особливості аналізу доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів. Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф., 17 листоп. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», облік.-екон. ф-т ; редкол.: М. І. Бондар [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2017. С. 204‒ 205. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23416. (дата звернення 20.10.2017).

Погорєлов І. М., Карпович Д.М. Питання планування доходів та видатків у бюджетних установах. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/Aprus/2012_31/ekon6.pdf (дата звернення 12.09.2017).

Седун Н. М., Оверчук А. В. Шляхи вдосконалення механізму формування кошторису бюджетної установи. URL : http://www.rusnauka.com

Хорунжак Н. М. Організація інформаційних систем і технологій обліку в бюджетних установах. Тернопіль : Вид. Стародубець, 2003. 178 с.

Хорунжак Н. М. Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 39 с.

Лобода Н. Обліково-аналітичний компонент господарської діяльності установ охорони здоров'я у прагматичному контексті євроінтеграційних процесів. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2014. Вип. 3. С. 29-31. URL: http://sophus.at.ua/publ/2014_12_16_lutsk/sekcija_1_2014_12_16/oblikovo_analitichnij_komponent_gospodarskoji_dijalnosti_ustanov_okhoroni_zdorov_39_ja_u_pragmatichnomu_konteksti_evrointegracijnikh_procesiv/74-1-0-1131 (дата звернення 02.09.2017).

Пігош В. Проблеми впровадження бухгалтерського обліку за НП(С)БО в державному секторі. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2014. Вип. 3. С. 99-102. URL: http://sophus.at.ua/publ/2014_12_16_lutsk/sekcija_2_2014_12_16/problemi_vprovadzhennja_bukhgalterskogo_obliku_za_np_s_bo_v_derzhavnomu_sektori/75-1-0-1152 (дата звернення 03.09.2017).

Соловйова Н. В. Облік виконання кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 14, частина 2. С. 133-137.

Яковишина Н. А., Майданюк Є.В. Аналіз кошторису доходів і видатків бюджетної установи. URL: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2013/Economics/7_150193.doc.htm (дата звернення 06.09.2017).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.095

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет