ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Тетяна Юрченко

Анотація


Вступ. Ефективне управління якістю земель сільськогосподарського призначення значною мірою залежить від цілісної, дієвої системи облікового забезпечення формування інформації про їх наявність, використання та відновлення. Однак існуюче облікове забезпечення потребує вдосконалення через відсутність спеціалізованих форм первинних документів, якими могли б оформлюватися операції, пов’язані з землями сільськогосподарського призначенням, а існуючі форми первинної документації не можуть повною мірою задовольнити інформаційні потреби адміністративно-управлінського персоналу. Методи. У процесі дослідження використано метод анкетування, порівняння, статистичного зведення при аналізі стану облікового забезпечення управління якістю сільськогосподарських земель, метод моделювання при розробці пропозицій щодо вдосконалення документального оформлення. Результати. Проаналізовано стан облікового забезпечення формування інформації про якісні параметри земель сільськогосподарського призначення, виявлено низку недоліків та розроблено практичні рекомендації з його покращення. З метою уніфікації первинної документації запропоновано використовувати у практичній діяльності сільськогосподарських підприємств Акт приймання-передачі земельних ділянок та Інвентарну картку обліку земельних ділянок, розроблених автором з урахуванням особливостей земель сільськогосподарського призначення. Запровадження запропонованих форм документів сприятиме подоланню дефіциту обліково- аналітичних показників про кількісні та якісні параметри сільськогосподарських земель. Перспективи. Перспективним напрямом подальшого дослідження є удосконалення облікового забезпечення формування інформації про землі водного фонду.

Ключові слова


земля сільськогосподарського призначення, облікове забезпечення, первинні документи, управління, якість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про розгляд запиту на інформацію: Лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 03.03.2018 р. № 313/0-0.21-317/69-18. Київ, 2018. 8 с.

Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 1. Забруднення та охорона грунтів. Терміни та визначення: ДСТУ ISO 11074-1:2004. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 20 с.

Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості: Проект Закону від 20.01.2015 р. № 1798 / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53638 (дата звернення: 12.10.2017).

Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів: ДСТУ 4362:2004. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 20 с.

Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: http://land.gov.ua/derzhavna-reiestratsiia-dohovoriv-orendy-zemli-vidteper-dostupna-onlain/. (дата звернення: 14.10.2017).

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки! Чий інтерес? URL: http://www.iogu.gov.ua/publikaciji/statti/ahrohimichnyj-pasport-polya-zemelnoji-dilyanky-chyj-interes/ (дата звернення: 11.10.2017).

Про охорону земель: Закон від 19.06.2003 р. № 962-15 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (дата звернення: 16.10.2017).

Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення: Указ Президента України від 02.12.1995 р. № 1118/95 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1118/95 (дата звернення: 16.10.2017).

Порядок ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011 р. № 536 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1517-11 (дата звернення: 10.10.2017).

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету міністрів України від 22.11.2017 р. № 890 / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/890-2017-%D0%BF (дата звернення: 21.09.2017).

Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій про їх застосування: Наказ Міністерства аграрної політики України від 27.09.2007 р. № 701. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN32622.html (дата звернення: 23.09.2017).

Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. № 352. URL: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/normativno-pravovi-akti-z-pitan-kpr/nakazi/61770.html (дата звернення: 23.09.2017).

Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання: Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818 / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16 (дата звернення: 23.09.2017).

Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В., Жук Н. Л., Остапчук С. М. Обліково-аудиторське забезпечення розвитку земельних відносин. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. 238 с.

Кушніренко О. А. Обліково-контрольне забезпечення управління оподаткуваннямсільськогосподарських підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / ННЦ «Інститут аграрної економіки». Київ, 2015. 350 с.

Машкова Т. В. Обліково-інформаційне відображення якісних параметрів сільськогосподарських угідь: дис. канд. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2016. 319 с.

Пантюхова А. В. Облік та аналіз використання та відновлення земельних ресурсів : дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / Київський національний торговельно-економічний університет. Київ. 2016. 260 с.

Ярмолюк О. Ф. Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / ННЦ «Інститут аграрної економіки». Київ, 2008. 231 с.

Юрченко Т. В. Методичні підходи до оцінки земельних ресурсів. Економіка та підприємництво. 2017. № 38. C. 230-244.

Бінчаровська Т. Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. Вип. 4. С. 36-40.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет