СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

Ольга Пугаченко

Анотація


Вступ. Тенденції розвитку вітчизняного страхового ринку, виникнення нових видів страхових ризиків, недосконалість процесів формування, використання і розміщення страхових резервів, особливості бухгалтерського обліку та проблеми їх внутрішнього контролю зумовлюють необхідність удосконалення процесу управління страховими резервами та є особливо актуальними на сучасному етапі розвитку економіки України. Методи. Дослідження базується на методах аналізу, узагальнення та групування. При вивченні порядку формування страхових резервів та розробці робочих документів внутрішнього контролера було застосовано метод графічного представлення. Визначення економічного змісту поняття «страхові резерви» та законодавчого регулювання порядку їх формування базувалось на історико-порівняльному методі дослідження. Результати. Наведено результати діяльності страховиків на ринку фінансових послуг України з інформацією про страхові резерви. Узагальнено визначення «страхові резерви» у різних літературних джерелах. Проаналізовано основні положення законодавчих актів із формування страхових резервів. Описано механізм формування технічних резервів і резервів із страхування життя. Розглянуто порядок бухгалтерського обліку страхових резервів згідно діючої методології та представлено склад і зміст додаткових статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) для страховиків. Розроблено методику внутрішнього контролю страхових резервів із виділенням джерел інформації, контрольних процедур та особливостей відображення в обліку і звітності. Перевагою даної статті є наведення форм робочих документів внутрішнього контролера при перевірці страхових резервів. Перспективи. Перспективами подальших досліджень є розробка пропозицій з удосконалення організації та методології обліку страхових резервів та представлення методики внутрішнього контролю діяльності страховиків.

Ключові слова


страхові резерви, страховики, бухгалтерський облік, внутрішній контроль, методологія обліку, Баланс (Звіт про фінансовий стан), додаткові статті, перевірка, робочі документи внутрішнього контролера.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балицька М.В. Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості страховика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 12, частина 1. С. 19-24.

Гонка на виживання: рейтинг страхових компаній-2017 / Офіційний інтернет-ресурс «mind.ua». URL: https://mind.ua/publications/20172756-gonka-na-vizhivannya-rejting-strahovih-kompanij-2017 (дата звернення 16.09.2017)

Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР (зі змінами і доповненнями). URL : zakon.rada.gov.ua/go/85/96-вр (дата звернення 16.09.2017)

Заповнення балансу, Форма № 1 / Офіційний інтернет-ресурс «buhoblik.org.ua». URL : http://www.buhoblik.org.ua/uchet/buxgalterskaya-otchetnost/2231-zapovnennya-balansu-forma-1.html (дата звернення 16.09.2017)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань ігосподарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами та доповненнями).

Мамонова Г.В. Дослідження економічної сутності страхових резервів. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2012. Вип. 6. С. 295-298

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями).

Самошкіна І.Д. Особливості формування резервів страхових компаній. Вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2016. № 11. С. 786-789

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Концептуальні засади організації внутрішнього контролю в системі управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення ; за ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2015. С. 143-172.

Cory, A., Cassell, Linda, A., Myers, Timothy, & A. Seidel (2015). Disclosure transparency about activity in valuation allowance and reserve accounts and accruals-based earnings management. Accounting, Organizations and Society, 46, 23-38. DOI https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.03.004.

Tzu-Ching Weng, Guang-Zheng Chen, Hsin-Yi Chi. (2017). Effects of directors and officers liability insurance on accounting restatements. International Review of Economics & Finance, 49, 437-452. Doi https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.02.010.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.051

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет