ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПІДРОЗДІЛАМИ, ВІДКРИТИМИ ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Алла Озеран, Лариса Коваль

Анотація


Вступ. Міжнародна інтеграція господарсько-економічних зв’язків та розвиток компаній з іноземним капіталом сприяють розширенню зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання, що вимагає формування в обліковому середовищі достовірної інформації для управління підприємством і обумовлює мету досліджень - виявлення теоретичних і методологічних проблем та розробку підходів з удосконалення обліку та звітності взаємовідносин головного підприємства та його підрозділів, відкритих за межами України. Методи. Інформаційною базою емпіричних досліджень слугувала створена автором база даних, що включала облікову документацію та фінансову звітність 8 компаній публічного сектору України 2016-2017 роки, дані опитування експертів-менеджерів як крупних міжнародних компаній, так і компаній Львівської області. В якості джерела даних слугувала також база даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, а про стан нормативного регулювання обліку – інформаційний портал «Законодавство України» Верховної ради України. Методика дослідження базується на контент-аналізі фінансової звітності компаній, експрес-опитуванні й анкетуванні головних бухгалтерів та експертів-менеджерів, а також критичному аналізі нормативних документів українського законодавства. Результати. Розглядаються питання узгодження сучасних господарських і законодавчих податкових норм, які регламентують господарські відносини головного підприємства і відокремлених підрозділів, відкритих за межами України. Запропоновано методичні підходи з удосконалення фінансового обліку взаємовідносин зазначених суб’єктів в умовах сучасного законодавства. Висновки. Внаслідок дослідження отримано наукові і практичні розробки, які доцільно використані у діяльності підприємств та врахувати під час удосконалення сучасної законодавчо-нормативної бази. Підтверджено висунуту гіпотезу про недоцільність застосовування механізму контролю розрахунків за відвантажені іноземному підрозділу товарних та інших цінностей на законодавчому рівні. Це пов’язано з тим, що у взаємовідносинах “головне підприємство – відокремлений підрозділ” відсутній іноземний суб’єкт господарювання. У подальших дослідженнях планується розглянути питання побудови управлінського обліку та звітності суб’єктів бізнесу, які задіяні у зовнішньоекономічній діяльності.

Ключові слова


головне підприємство, філія, іноземний підрозділ, внутрішньогосподарські розрахунки, звітність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алієв Т. А. Внутрішнє переміщення товарів на торговельному підприємстві. Все для бухгалтера в торгівлі. 2007. № 24. С. 22.

Господарський кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/4495-17 (дата звернення 10.11.2017 р.)

Золотухін О. Ведення обліку операцій з товарами у головного підприємства та його філій. Все для бухгалтера в торгівлі. 2006. № 39. С. 12.

Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. (дата звернення 10.11.2017 р.)

Куцик П. О., Коваль Л. І., Герасименко Т. О. Зміна статусу підрозділів – нерезидентів та їх вплив на відображення в обліку головного підприємства. Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Економічна. Вип. 30. 2009. С. 69-63.

Куцик П. О., Коваль Л. І., Герасименко Т. О. Проблемні питання обліку товарних розрахунків із підрозділами, відкритими резидентами за межами митної території України. Науковий вісник НЛТУ : збірник науково-технічних праць. 2009. Вип. 19.1. С. 115-118.

Митний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення 10.10.2017 р.)

Податковий кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2755-17 (дата звернення 10.10.2017 р.)

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 р. URL http://uapravo.net/data/base51/ ukr51374.htm (дата звернення 06.10.2017).

Строїч С. О. Філії та представництва: створення, реєстрація, податок з доходів. Все про бухгалтерський облік. 2006. № 111. С. 7.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.044

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет