ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ

Христина Кузьма

Анотація


Вступ. В сучасних умовах стан первинного обліку не повною мірою відповідає рівню розвитку господарської діяльності підприємств комісійної торгівлі та залишається проблемною і трудомісткою ділянкою облікової роботи. Тому удосконалення процесу документування товарних операцій та упорядкування документообігу є основою раціональної організації праці облікових працівників. Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних вчених з теорії й методології бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку. Інформаційною базою емпіричних досліджень слугувала створена автором база даних, що включала первинну облікову документацію 30 підприємств комісійної торгівлі за 2017 рік. В якості джерела даних про стан нормативного регулювання обліково-аналітичної діяльності підприємств комісійної торгівлі в Україні слугував інформаційний портал «Законодавство України» Верховної ради України. Методика дослідження базується на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включав критичний аналіз первинної облікової документації підприємств комісійної торгівлі в Україні, а також аналіз нормативних документів українського законодавства. Результати. У статті досліджено економічну суть первинного обліку та його роль у діяльності підприємств комісійної торгівлі. Виявлено, що якісне та своєчасне інформаційне забезпечення системи бухгалтерського обліку на підприємстві комісійної торгівлі забезпечується певним порядком організації складання й опрацювання первинних документів або документооборотом. Встановлено, що документальне оформлення операцій на підприємствах комісійної торгівлі розпочинається зі складання договору комісії. Розглянуто первинні документи, які використовуються на підприємствах комісійної торгівлі при прийманні товарів на комісію, при їх продажі, уцінці та поверненні. Досліджено особливості їх застосування. Визначено основи ефективної організації та напрями вдосконалення первинного обліку на підприємствах комісійної торгівлі. Перспективи. Важливими є дослідження системи оперативного збору, інтерпретації, використання та передачі бухгалтерської інформації. 

Ключові слова


первинний облік, підприємство, комісійна торгівля, первинний документ

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Безверхий К. В. Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства. Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. 2013. № 1 (14). С. 11–18.

Домбик О. М. Первинний облік діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу: управлінський аспект. Международный научный журнал. 2015. № 9. С. 91–94.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/996-14 (дата звернення 02.09.2017).

Інструкція про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами : наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі від 08.07.1997 р. № 343. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0324-97. (дата звернення 02.09.2017).

Корягін М. В., Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія. Львів : Видавництво ЛКА, 2015. 239 с.

Куцик П. О., Чабанюк О. М. Первинний облік в управлінні витратами санаторно-курортних установ. Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. 2009. Вип. 30.

Макарук Ф. Первинний облік у системі управління доходами і витратами ринків URL : http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_2_2014_11_25/pervinnij_ oblik_u_sistemi_upravlinnja_dokhodami_i_vitratami_rinkiv/68-1-0-1112. (дата звернення 02.09.2017).

Марценюк Р. А. Первинний облік на заготівельних підприємствах: управлінський аспект. Проблеми теорії і методології бухгалтерського обліку : міжнар. зб. наук. праць. 2010. № 3 (18). С. 218–223.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : наказ Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 р. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95/prіnt1454437206566826. (дата звернення 02.09.2017).

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами : наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13.03.1995 р. № 37. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95. (дата звернення 02.09.2017).

Садовська І. Б. Документування як основна складова інформаційних ресурсів в управлінському обліку. Економічний форум. 2011. № 2. URL : http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/2011_2/68.pdf. (дата звернення 02.09.2017).

Цивільний кодекс України. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15. (дата вернення 02.09.2017).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.037

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет