НАУКОВИЙ АПАРАТ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕОРІЇ КОНТРОЛЮ

Михайло Пушкар

Анотація


Вступ. Сучасний стан контролю не можна назвати таким, що впливає на практичну організацію контролю на макро і мікро рівнях управління економікою внаслідок суттєвого відставання теорії науки від практичних потреб. Відсутність розвинутої теорії породжує хаос контрольної діяльності в державі і деструктивні процеси в економічних сферах країни і бізнесу. Слабкість контролю провокує корупцію та безвідповідальність персоналу за наслідки прийнятих рішень. Методи досліджень проблем розробки сучасної теорії контролю ґрунтуються на загальних, економічних та спеціальних засобах пізнання тенденцій і закономірностей розвитку наукознавства, філософії пізнання, історії, соціології, методології, досягнень різних наук, які можна запозичити для інтелектуалізації контрольного процесу. Пізнання неможливе без діалектичного способу мислення, що вимагає врахування специфіки роботи контрольних працівників та її розкриття в теорії контролю. Результати досліджень проблем теорії контрольних наук свідчать про надзвичайно низький інтелектуальний рівень наукового узагальнення контрольного процесу, який призваний підняти практику на вищий рівень. Недосконала система обліку дає надто мало інформації для контролю, що робить його неефективним. Контроль задовольняється тим набором економічних показників, які генерує «бухгалтерський» облік, і тому констатує лише правильність виконаної роботи обліковим апаратом замість нього, щоб вивчати ефективність процесів господарювання й управління. Перспективи розвитку контролю автор вбачає у створенні такої теорії, яка ґрунтується на принципах теорії пізнання, що передбачає абсолютно нові підходи до світосприйняття такої категорії як контроль, структура його системи, функцій, завдань, мети, методології та інших елементів. Без наукової концепції підготовки кадрів для контрольних служб, формування їх світобачення та створення ефективної системи контролю досягти належного рівня якості виконання контрольних функцій досить проблематично.

Ключові слова


контроль, система, облік, види обліку, наука, теорія пізнання, управління, перспективи розвитку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики. Москва : Экономика, 1974. 216 с.

Видяпин В.Г., Барсукова И.В. Теория финансово-хозяйственного контроля. Москва : МИНХ, 1988. 166 с.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Київ : ПП «Влад і Влада», 1996. 320 с.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології) : монографія. Київ : КДТЕУ, 1998. 371 с.

Ярошенко С.П., Пінькас Г.І., Кобичева О.С. Теоретичні і методологічні основи контролю : монографія. Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. 251 с.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2008. 532 с.

Редченко К.І. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством : монографія. Львів : ЛКА, 2011. 360 с.

Пушкар М. С. Теорія пізнання у розвитку науки про контроль: монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2011. 140 с.

Старіш О. Г. Системологія. Київ : ЦНЛ, 2005. С. 50-51.

Малкей М. Наука и социология знания: пер. с англ. А.Л. Великовича, послесл. к.ф.н. В.Г. Юдина. Москва : Прогресс, 1983. 253с.

Кун Т. Структура научных революций ; пер. с англ. И.З. Налетова. Москва : АСТ, 2009. 310 с.

Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный поход / Отдел. экон. РАН; науч. ред. совет изд-ва «Экономика». Москва : ОАО Издательство «Экономика», 1999. С. 19. (системные проблемы России).

Рач В., Расошанська О., Медведєва О. Побудова термінологічної системи організації наукового. Пізнання. Науковий світ. 2011. № 4. С. 13-16

Философский словарь. Под. ред. М.М. Розенталя. изд. 3-е. Москва : Политиздат, 1972.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. Київ : Академвидав, 2003. 508 с.

Фалмер Роберт М. Энциклопедия современного управления в пяти томах. Том IV. Контроль как функция управления ; пер. с анг. ; общая ред. к.э.н. Х.А. Бекова, Н.П. Володиной. Москва : ВИПКэнерго, 1992.

Швырев В.С. Научное знание как деятельность. Москва : Политиздат, 1984. 232 с.

Пушкар М.С. Анатомія бізнесу в інформаційному полі підприємства: монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2017. 212 с.

Пушкар М.С., Чумаченко М.Г. Ідеальна система облвку: концепція, архітектура, інформація: монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2011. 336 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет