ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ОБСЛУГОВУЮЧИМИ КООПЕРАТИВАМИ НА ОСНОВІ КОНТРОЛІНГУ

Марія Петер

Анотація


Вступ. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, на відміну від інших організаційних форм господарювання, мають функції, що пов'язані з їх специфічною сферою діяльності – обслуговування членів-власників кооперативу. Методи: Дослідждення базувалось на методах аналізу і синтезу, методі аналогій, експертному методі та методі функціонального аналізу. Результати. В результаті проведених анкетних досліджень визначено, що для розвитку кооперативу необхідною є організація зворотного зв’язку з його членами з метою підвищення їх довіри до управління кооперативом, і, відповідно, до кооперативної форми власності загалом. З точки зору економічного дослідження найбільш доцільним є визначення інформативно-комунікативної складової функцій управління сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом та пропозиції щодо практичної її реалізації шляхом розробки і впровадження системи контролінгу. Перспективи подальшого дослідження полягають в обгрунтуванні організаційного порядку здійснення контрлінгу.


Ключові слова


сільськогосподарська обслуговуюча кооперація; кооператив; контролінг; довіра; управління; транспарентність; моніторинг; інформаційне забезпечення.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Афонін А.Е., Суший О. В. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів. Київ : НАДУ, 2010. 48 с.

Горьовий В.П., Петер М.В. Основи кооперації. Київ : «КАРАВЕЛА», 2015. 300 с.

Давидович I. Є. Д Контролінг. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 552 с.

Круглова О. А., Козуб О.В. Системний підхід до організації моніторингу на підприємстві. Бізнес-Інформ. 2014. № 9. С. 307-311.

Петер М.В. Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичного принципу управління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Економіка АПК. 2014. № 5. С. 71.

Сава А.П. Обґрунтування організаційно-економічних засад розвитку кооперативно-інтеграційних відносин в АПК. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету: Серія «Економічні науки». 2012. № 34. С.261-268.

Уляшева Ж. Контроллинг в компании: методические проблемы. Проблемы теории и практики управления. 2008. № 8. С. 67–72.

Удалих О. О. Організація моніторингу економічної ефективності капіталовкладень в системи водопостачання промислових підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3821 (дата звернення : 05.03.2017).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.01.086

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет