ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЗА ДАНИМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ірина Спільник, Ольга Загородна

Анотація


Вступ. Результати аналізу Звіту про рух грошових коштів підприємства мають неоціненне значення як для зовнішніх користувачів (власники, інвестори, кредитори, партнери), оскільки є підставою для обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень, свідченням надійності ділового партнерства, так і для самого керівництва підприємства при оцінці рівня ефективності його господарювання, підтвердження або спростування доцільності обраних стратегії і тактики фінансового управління. Методи. Застосовано діалектичний метод пізнання, комплексний системний підхід до розгляду об’єкта дослідження, спеціальні (горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний, факторний) прийоми аналізу та абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків Результати. Розроблено та апробовано методику комплексного аналізу грошових потоків за даними фінансової звітності підприємства. Наведено економічну інтерпретацію одержаних результатів проведеного аналізу. Перспективи. Застосування запропонованої методики аналізу грошових потоків доречне при здійсненні оцінки фінансового стану різними суб’єктами і суттєво сприяє підвищенню рівня поінформованості користувачів фінансової звітності у процесі прийняття ними рішень.


Ключові слова


грошові кошти; грошові потоки; чистий грошовий потік; фінансове управління; фінансовий аналіз; суб'єкти аналізу; фінансова звітність; Звіт про рух грошових коштів; операційна діяльність; інвестиційна діяльність; фінансова діяльність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Loth, Richard. Analyze Cash Flow The Easy Way. URL : http://www.investopedia.com/articles/stocks/07/easycashflow.asp (дата звернення 12.03.2017 р.).

Why cash flow is the king? URL : https://www.pinterest.com/pin/300756081349738667 (дата звернення 11.03.2017 р.).

Артюх, І. Значення та аналіз грошових коштів в умовах ринкової економіки. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2009_13/Artuh.pdf. (дата звернення 10.03.2017 р.).

Бруханський, Р. Ф. Облікова інформація у забезпеченні прийняття ефективних управлінських рішень стратегічного характеру. Інноваційна економіка. 2012. № 8. С. 267-270.

Загородна, О., Серединська В. Оперативне управління грошовими потоками підприємства О. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Частина 4. C. 100-104.

Надточій С. І. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства в аспекті управління ними. Формування ринкових відносин в Україні. 2006 . №7 (62). С. 8-12.

Спільник І. В. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності. Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. 2001. Випуск 9. С.19-24.

Спільник І. В. Аналіз грошових потоків підприємства за даними фінансової звітності підприємства: значимість, мета, завдання. Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку: збірник наукових праць всеукр. наук.-практ. конф. (30 березня 2017 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Крок, 2017. С. 138–140.

Спільник І. В., Загородна О.М. Економічний аналіз: навч.-метод. комплекс дисципліни (для студентів економічних спеціальностей). Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 432 с.

Талах Т. А. Особливості методики проведення аналізу та оптимізації грошових потоків підприємства. Збірник наукових праць Луцького НТУ. 2008. Вип. 5 (20). Ч. 2. С. 247-260.

Федорович Р. В., Загородна, О.М., Серединська В.М. Фінансовий аналіз. Тернопіль: ТАНГ, 2001. 149 с.

Шкарабан С. І., Спільник І.В., Шеремета М. Й. Фінансовий аналіз. Тернопіль: Видавництво ТНЕУ “Економічна думка”, 2009. 252 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.01.067

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет