ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Василь Царук

Анотація


Вступ. В ринковому середовищі кожний суб’єкт управління прагне отримати таку інформацію, яка б забезпечила йому можливість обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень. Важливою складовою такої інформації є інформація про витрати. Витрати є однією з найважливіших економічних категорій, яка відображає інформацію, необхідну для формування ціни на виготовлений продукт, забезпечення та зростання прибутку, прийняття ефективних управлінських рішень. Перехід ряду вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку вимагає вдосконалення чинної облікової політики, методів і форм управління підприємством та його витратами. Методи. Відповідно до поставленої мети використано діалектичний та системний підходи для дослідження методів обліку витрат; абстрактно-логічний метод для визначення найбільш перспективних методів обліку витрат. Результати. На вітчизняних підприємствах найбільш широко використовується нормативний метод обліку витрат, особливістю якого є орієнтація на відносно стійкі і незмінні умови. Але в даний час на рівень витрат істотний вплив мають ринкові фактори, дія яких не може бути передбачена в рамках використання нормативного методу, що обумовлює необхідність практичної обробки більш різноманітного методичного апарату обліку витрат. Іноземний досвід переконує в ефективності застосування багатьох нових методів обліку витрат на вітчизняних підприємствах. Перспективи. Дослідження вітчизняних і зарубіжних методів обліку витрат необхідне для подальшого удосконалення обліку витрат в Україні. Запропоновані в дослідженні рекомендації і пропозиції сприятимуть підвищенню ефективності управління витратами на вітчизняних підприємствах завдяки використанню зарубіжного досвіду обліку витрат.


Ключові слова


витрати; облік витрат; нормативний метод; позамовний метод; попередільний метод; директ-костинг; стандарт-костинг; кайзен-костинг; таргет-костинг; бенчмаркетинг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бруханський Р. Ф., Скирпан О. П. Бухгалтерський облік. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 444 с.

Дороженко Л. І. Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду. Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2014. № 2. С.72-76

Корольова О. І. Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи. Економіка та управління на транспорті. 2015. Випуск 1. С.79-90

Лепетан І. Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід. URL: http://sophus.at.ua/publ/ 2014_12_16_lutsk/sekcija_2_2014_12_16/metodi_obliku_vitrat_vitchiznjanij_ta_zarubizhnij_dosvid/75-1-0-1147 (дата звернення : 02.02.2017).

Пастернак О. П. Вибір методів обліку витрат основної діяльності для потреб управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 5. С.1019-1024. URL: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/207.pdf (дата звернення : 05.02.2017).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. Наказом МФУ від 30.11.2001 № 559. URL: httр://zаkon.rаdа.gov.uа. (дата звернення : 03.02.2017).

Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік: навч. посібник. Тернопіль : Астон, 2005. 496 с.

Сук Л. К., Сук П. Л. Фінансовий облік: Навч. посібник. Київ : Знання, 2016. 663 с.

Товстопят Ю., Чернишова Н. Методи обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції. Податковий кодекс. 2014. № 22. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nk/2014/november/issue-22/article-3441.html

Фаріон І. Д., Писаренко Т.М. Управлінський облік: Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 792 с.

Шматковська Т. Альтернативні варіанти вибору методів калькулювання собівартості за стадіями життєвого циклу продукції в системі управління необоротними активами підприємства на інноваційних засадах. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 1. С. 189-203.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.01.049

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет