ЗНАЧННЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Тетяна Дідоренко, Ірина Белова

Анотація


Вступ. Розвиток інформаційного забезпечення оперативного управління суттєво розвивається, тим самим випереджає рівень теоретичних розробок у цій сфері. Зазвичай підприємства запроваджують новітні зарубіжні концепції менеджменту, управлінського обліку, контролінгу, попроцесного управління, прогресивних методів обліку витрат та інноваційних технологій. Перспективними в даному випадку стають системи оперативного збору, інтерпретації, використання та передачі інформації. Поєднання таких методів із обґрунтованою вітчизняною системою оперативного обліку надає суттєвих конкурентних переваг. Створення комплексної системи оперативного обліку в сільському господарстві, яка б враховувала особливості розвитку галузі, залишається невирішеною, що і зумовлює подальше дослідження. Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії й методології бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти з питань бухгал-терського обліку. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу і синтезу для поєднання в єдиному процесі різних складових економічних явищ. Використовувалтсь ретроспективні та інші методи аналізу. Результати. В результаті критичного аналізу наукових підходів до визначення теоретичних засад оперативного обліку були систематизовані положення щодо його сутності, предмета, об’єктів, методів, завдань, функцій та вимог. Перспективи. Перспективними є системи оперативного збору, інтерпретації, використання та передачі інформації.


Ключові слова


оперативний облік; управління; управлінський облік; облік витрат

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бортнікова О. О. Теорія оперативного обліку в системі управління сільськогосподарським підприємством. Економічний форум. Луцьк, 2011. № 1. С. 241–247.

Бруханський, Р. Ф. Система стратегічного фінансового обліку: аналіз сучасного стану і перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2014. № 7 (438). С. 220-225.

Бруханський, Р. Ф. Адаптація облікової системи сільськогосподарського підприємства до вимог стратегічного менеджменту. Облік і фінанси АПК. 2012. № 3 (57)`2012. С. 23-27.

Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. Облік і фінанси АПК. 2014. № 1. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2014_1/2_ Koncep.pdf (дата звернення 02.03.2017).

Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: КНЕУ, 2004. 495 с.

Подолянчук О. А. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства. Економіка АПК. № 3. 2010. С. 54 – 57.

Пуцентейло, П.Р. Аналітичне забезпечення діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. № 1 (26). С. 168–174.

Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О. Детермінанти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». Вип. 34. Київ : ДЕТУТ, 2015. С. 402-414.

Яворов В. В. Удосконалення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. № 3. 2010. С. 107–112.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.01.029

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет