ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Андрій Сава, Микола Палюх, Ольга Завитій, Наталія Семенишена

Анотація


Вступ. Господарська діяльність не може здійснюватись без професійного управління, яке базується на якісній та своєчасній обліковій інформації. Розв’язати цю проблему можна за допомогою розвитку національної системи бухгалтерського обліку. Інтеграційні процеси в економіці України зумовили адаптацію обліку до сучасних систем господарювання шляхом його стандартизації. Вона передбачає застосування єдиних норм та стандартів, а також удосконалення теоретично-методологічних і науково-практичних прийомів обліку. Методи. Для досягнення поставленої мети використано діалектичний метод пізнання дії економічних законів, системний підхід до вивчення економічних явищ, а також монографічний, абстрактно-логічний та метод абстрагування. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань методології, організаці та ведення бухгалтерського обліку. Результати. У статті досліджено теоретичні та організаційно-практичні засади визначення сутності бухгалтерського обліку в сучасних умовах розвитку національної економіки.. Обґрунтувано та сформовано основні підходи до організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Перспективи. Перспективними напрямами подальшого дослідження є вивчення методологічних засад і принципів організації та ведення бухгалтерського обліку, враховуючи вимоги системи управління підприємством та інформаційні потреби менеджменту.


Ключові слова


теорія; методологія; організація; принципи; бухгалтерський облік; управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бруханський, Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва: монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 384 с.

Бухгалтерский учет : история и современность : в 2 т. Уфа : Изд. центр Башкирск. территор. и-та профессион. бухгалтеров, 2000– . Т. 1: Принципы и концепции бухгалтерского учета. 2000. С. 6–26.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посібник; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. Київ. : КНЕУ, 2006. 526 с.

Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : монографія ; за ред. Ф. Ф. Бутинця / Нац. акад. статистики, обліку і аудиту, Вінниц. фін.-екон. ун-т, Житомир. наук. бух. шк. Київ : [б. в.], 2013. 604 с.

Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений : учебник. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 655 с.(Серия : Зарубежный учебник).

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 р. URL http://uapravo.net/data/base51/ukr51374.htm (дата звернення 10.03.2017).

Гарасим П. М. та ін. Курс управлінського обліку : навч. посібник. Київ : Знання, 2007. 314 с.

Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений ; пер. с англ.; под ред. И. И. Елисеевой. Москва : Аудит, 2000. 351 с.

Нападовська Л. В. Базові принципи управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 173-181.

Пизенгольц М. З. О содержании управленческого учета. Бухгалтерский учет. 2000. № 19. С. 60–62.

Системи обліку в Україні: трансформування до міжнародної практики ; за ред. проф. М.П. Войнаренка. Київ : Наукова думка, 2002. 718 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.01.021

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет