ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Віталій Гончар

Анотація


Актуальність. В ринкових умовах підприємства мають різні стратегічні та локальні цілі своєї діяльності, які змінюються час від часу. При цьому, тільки ефективна система внутрішньогосподарського контролю може надати обґрунтовану впевненість в тому, що визначена мета буде досягнута. В той же час гострою є проблема «неефективності» контролю в аграрному секторі, особливо для підприємств середнього розміру. Методи. Дослідження ґрунтується на діалектичному методі та використанні системного підходу, а також на застосуванні таких методів наукового пізнання як абстрагування, систематизація, порівняння, узагальнення, моделювання та графічного методу. Результати. Автором запропоновано та обґрунтовано поетапний підхід до формування системи внутрішньогосподарського контролю, що дозволить підприємствам аграрного сектору досягнути більш високого рівня ефективності управління і внутрішньої організаційної та економічної культури; та буде сприяти вирішенню поточних виробничих задач і реалізації стратегічних цілей. Розроблено модель процесу формування ефективної системи внутрішньогосподарського контролю. Визначено завдання для власників та керівників аграрних підприємств щодо створення належних передумов для формування ефективної системи внутрішньогосподарського контролю. Перспективи. В подальших дослідженнях необхідно акцентувати увагу на розробці контрольної політики, норм, регламентів та звітів, які б регулювали організацію та функціонування системи внутрішньогосподарського контролю аграрних підприємств та забезпечували інформаційний взаємозв’язок як в середині самої системи, так і з системою управління.

Ключові слова


внутрішньогосподарський контроль; формування системи; ефективність контролю; аграрні підприємства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бардаш, С.В. Окремі аспекти якісного і кількісного оцінювання ефекту та ефективності внутрішнього контролю [Електронний ресурс] / С.В. Бардаш, Т.С. Осадча // Економіка та держава. – 2011. – №11. – С. 16–19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_11_6 (дата звернення 25.02.2016). – Назва з екрана.

Бутинець, Т.А. Організаційні підходи до формування системи внутрішнього контролю [Електронний ресурс] / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. – 2013. – № 1. – С. 12–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_4 (дата звернення 16.02.2016). – Назва з екрана.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація [Текст]: монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008 – 532 с.

Виговська, Н.Г. Розвиток методичних основ ефективності внутрішнього фінансового контролю [Текст] / Н.Г. Виговська // Вісник Сумського НАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2011. – № 1. – С. 51–59.

Кузик, Н.П. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві [Текст]: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Н.П. Кузик. – К., 2004. – 19 с.

Максімова, В.Ф. Вимоги до оцінки якості внутрішнього економічного контролю [Текст] / В.Ф.Максімова // Бухгалтерский облік і аудит. – 2005. – № 78. – С. 56–61.

Максімова, В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку [Текст]: монографія / В.Ф. Максімова. – К.: АВРІО, 2005. – 264 с.

Пантелеєв, В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація [Текст]: монографія / В.П. Пантелєєв; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. – 491 с.

Рибалко, Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в аграрних підприємствах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук.: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Л.В.Рибалко. – К., 2009. – 21 с.

Дорош, Н.І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві [Електронний ресурс] / Н.І. Дорош // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 148–152. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_44_31 (дата звернення 20.03.2016). – Назва з екрана.

Марчук, У.О. Адаптація внутрішньогосподарського контролю до Інтегрованої концепції внутрішнього контролю [Електронний ресурс] / У.О. Марчук // Економічний часопис. – 2012. – № 11 – 12 (1). – C. 87 – 89. – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2013/11-12%202013%20EX/Marchuk.pdf (дата звернення 20.03.2016). – Назва з екрана.

Костирко, Р.О. Оцінка ефективності внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства [Електронний ресурс] / Р.О. Костирко // Вісник ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. Економічні науки. – 2009. – № 4. – С. 210–217. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Vdnuet/econ/2009_4/28.pdf. (дата звернення 09.07.2010). – Назва з екрана.

Економічна енциклопедія [Текст]: у 3 т. / за ред. С.В. Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т.1. – 864 с.

Бєсєдін М.О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант) [Текст] : підручник / М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

Гончар В.П. Класифікація передумов вдосконалення внутрішнього контролюсільськогосподарських підприємств [Текст] / В.П. Гончар // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Економічні науки. Вип. 141. – Сімферополь, 2012. – С. 246 – 250.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет