МЕТОДИКА УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У РОЗРІЗІ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА

Інна Дем’янюк

Анотація


ступ. Науково технічний прогрес - безперервний процес сьогодення, який заохочує підприємців тримати руку на пульсі еволюційного життя, аби мати змогу задовольняти потреби вибагливих споживачів. Процес введення у виробництво нових методик та технологій зумовлених вищенаведеними факторами потребує конструктивного підходу до використання засобів праці. Базисом бажаних перетворень є ефективне та раціональне використання матеріально-технічної бази в комплексі з оборотними активами та трудовими ресурсами, що має прямий вплив на якість та обсяги виробництва. Від якості структури необоротних активів (виробничих) та від рівня відповідності плановим нормам виробництва залежить фактичний результат. Організація процесу виробництва в такий спосіб, щоб дотримувалось оптимальне співвідношення витрачених оборотних активів, трудових ресурсів, фонду часу за максимальної потужності виробничих необоротних активів є основним завданням управлінського аналізу об’єктів необоротних активів у розрізі виробництва. Методи. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові та діалектичні методи пізнання. Результати. В статті систематизовано та проаналізовано погляди науковців та вчених на існуючі методики проведення управлінського аналізу ефективності та раціональності використання об’єктів необоротних активів. Встановлено джерела формування інформації для проведення управлінського аналізу об’єктів виробничих необоротних активів. Запропоновано трирівневу методику проведення управлінського аналізу технічного забезпечення виробництва із роз’ясненням кожного етапу його проведення. Виділено завдання суб’єктів управлінського аналізу на кожному етапі запропонованої методики. Встановлено факт тісного взаємозв’язку між показниками фондоозброєності, фондовіддачі та продуктивністю праці, який наочно відображено формулою. Перспективи. Отриманий науковий результат формує підґрунтя проведення подальших наукових досліджень за визначеною тематикою, зокрема в частині впливу нематеріальних активів та фінансових довгострокових необоротних активів на виробничий процес.

Ключові слова


управлінський аналіз; необоротні активи; фондовіддача; фондоозброєність; механізація виробництва; автоматизація виробництва; вікова структура основних засобів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Маркарьян, Э.А. Управленческий анализ в отраслях [Текст] : учеб. пособие / Э.А. Маркарьян, С.Э. Маркарьян, Г.П. Герасименко. – Под ред. проф. Маркарьяна Э.А. – М. : ИКЦ «Март», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2004. – 352 с.

Неміш, Ю.В. Систематизація комплексу показників для оцінки стану основних засобів на м’ясопереробних підприємствах [Текст] / Ю.В. Неміш // Економіка та управління АПК. – 2013. – Вип. 11. – С. 75-81.

Скляренко, В.К. Экономика предприятия: [Текст] учеб. / В.К. Скляренко, В.М. Прудніков. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 528 с

Пожуєва, Т.О. Дослідження ефективності використання основних фондів промислового підприємства [Текст] / Т.О. Пожуєва, Ю.В. Швець // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. – С. 37-43.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / За ред. А.В. Шегди. – К. : Знання, 2005 – 432 с.

Маркарьян, Э.А. Управленческий анализ в отраслях [Текст] : учеб.пособие / Э.А. Маркарьян, С.Э. Маркарьян, Г.П. Герасименко. – 3-е изд., перераб. и доп.– М. : КНОРУС, 2016. – 304 с.

Жорницький, С.П. Стан і перспективні напрями механізації виробництва продукції рослинництва [Текст] / С.П. Жорницький, О.Б. Мелентьєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 3. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 С. 143-149.

Сисолін, П.В. Экологические проблемы присущие традиционным приемам обработки почв и отдельные пути их решения [Текст] / П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.З. Місків // Prezent Si Viitor In Domeniul Mecanizarii Si electrificarii agrikultur ii. – Chisinau, 2000. – С. 121–124.

Черновол, М.І. Обґрунтування перспективного напрямку в розробці ґрунтообробних машин [Текст] / М.І. Черновол, В.М. Сало // Вісник інженерної академії України. – К., 1998. – С. 72–75.

Управленческий анализ в отраслях [Текст] : учеб. пособие / Под ред. проф. Э.А. Маркарьян. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МарТ, 2007. – 320 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет