ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Тетяна Попітіч

Анотація


Вступ. Зростання ролі системи обліку як однієї зі складових загальної системи управління, сприяє появі нових інструментів для його забезпечення. Останні десятиріччя в Україні характеризуються переходом від суцільної регламентації в питаннях ведення бухгалтерського обліку до надання права вибору облікових методик на підставі професійного судження. Результатом цього процесу є поява у вітчизняному бухгалтерському обліку такого важливого інструменту, як облікова політика. Це є проявом змішаного підходу до організації обліку, який на сучасному етапі набуває широкого розповсюдження, і передбачає поєднання централізованого регулювання з власними правилами організації облікового процесу, які враховували б галузеву належність та особливості діяльності підприємства. Методи. У процесі пошуку рішень були використані загальнонаукові емпіричні (спостереження, опис) та теоретичні (аналіз, синтез, групування, узагальнення) методи дослідження, системний та комплексний підходи, що дозволяє найбільш повно дослідити виокремлені проблеми та забезпечити достовірність результатів дослідження. Результати. Проаналізувавши різноманітні підходи вчених до сутності поняття “облікова політика” зроблено висновок, що облікова політика є не лише сукупністю методик з метою формування звітності, але й інструментом організації обліку та управління на підприємстві. Визначені види облікових політик відповідно до основних класифікаційних ознак. Перспективи. Перспективами подальших досліджень є розробка рекомендацій з удосконалення змісту та структури облікової політики з метою розробки так званої “облікової конституції підприємства” та формування якнайповнішого зводу правил, які мають бути закріплені у внутрішньому регламенті суб’єкта господарювання. 

Ключові слова


бухгалтерський облік; звітність; інформація; облікова політика; організація бухгалтерського обліку; методичні прийоми; принципи; процедури; форми обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Васільєва, Л. М. Сутність облікової політики, її значення і вимоги, які до неї пред’являються / Л.М. Васільєва [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2131 (дата звернення 26.03.2016). – Назва з екрану.

Кутер, М. И. Теория и принципы бухгалтерського учета : учеб. пособие [Текст] / М. И. Кутер. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 544 с.

Барац, С. М. Моменты, определяющие нормирование официального учетного процента. Учетная политика [Текст] / С.М. Барац // Счетоводство. – 1901. – № 17-18. – С.200-203.

Хендриксен, Э. С. Теория бухгалтерского учета / Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда: пер. с англ. [под ред. проф. Я. В. Соколова.] – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standartyfinansovoi-zvitnosti-versiia-perekladu-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=bjudzhet (дата звернення 26.03.2016). – Назва з екрану.

Петрук, О. М. Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком / О.М. Петрук, Т. В. Барановська [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/3016/1/133.pdf (дата звернення 26.03.2016). – Назва з екрану.

Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку : В 2-х частинах. Ч 2: [навч. посіб.]. [2-е вид., доп. І перероб.] [Текст] / Ф. Ф. Бутинець – Житомир : ПП “Рута”, 2001. – 512 с.

Васільєва, Л. М. Принципи формування облікової політики [Текст] / Л. М. Васільєва, Н. В. Бондарчук, Г. Є. Павлова // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 2. – С. 322- 324.

Соколов, Я. В. История развития бухгалтерского учета [Текст] / Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 367 с.

Соколов, Я. В. Основы теории бухгалтерського учета [Текст] / Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Пушкар, М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико- методологічні аспекти) [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 422 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 26.03.2016). – Назва з екрану.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” : наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення 23.03.2016). – Назва з екрану.

Бутинець, Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник [Текст] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 576 с.

Житний, П. Є. Фактори впливу на формування облікової політики торгово-воробничих підприємств [Текст] / П. Є. Житний, І. І. Афанас’єва // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2010. – № 1 (51). – С. 7.

Пушкар, М. С. Теорія і практика формування облікової політики [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 260 с.

Яцишин, С. Р. Аспекти формування облікової політики підприємства [Текст] / С. Р. Яцишин // Економічні науки. – Серія “Облік і фінанси”. – Випуск 8 (29). – Ч.4. – 2011.

Верига, Ю. А. Облікова політика підприємства – основа ведення фінансового обліку і складання фінансової звітності [Текст] / Ю.А. Верига // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доп. міжнародної наук.-практ. конф. (16-18 жовтня) / Відп. за випуск В. М. Івахненко. – К. : КНЕУ, 2000. – 268 с.

Павлов, П. В. Вплив облікової політики на організацію обліку запасів [Текст] / П. В. Павлов // Вісник ЖДТУ. – 2004. – № 1. – С. 152-156.

Барановська, Т. В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / Т. В. Барановська; Нац. аграр. ун-т. – К., 2005. – 21 с.

Барановська, Т. В. Вплив факторів на облікову політику [Текст] / Барановська Т. В. // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 26-33.

Білоусова, І. А. Облікова політика в управлінському обліку [Текст] / І. А. Білоусова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – №3 (25). – С. 27-30.

Безродна, Т. Облікова політика бюджетних установ : проблеми встановлення [Текст] / Т. Безродна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8 . – С. 26-29.

Безруких, П. С. Бухгалтерский учёт [Текст] / под ред. П. С. Безруких. – М. : Высшая школа, 1999. – 563 с.

Житний, П. Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем : методологія та організація : монографія [Текст] / П. Є. Житний. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 352 с.

Ковальчук, Л. В. Фінансовий результат творчості при формуванні “облікової конституції” сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. В. Ковальчук // Дні науки – 2006 : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 40–43.

Кужельний, М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник [Текст] / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.

Лебедзевич, Я. В. Вплив облікової політики підприємства на доходи і результати діяльності [Текст] / Я. В. Лабедзевич // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 15. – С. 155-162.

Лень, В. С. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник [Текст] / В. С. Лень. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

Ловінська, Л. Г. Про національну облікову політику в Україні [Текст] / Л. Г. Ловінська // Економіка України : політико-економічний журнал. – 2006. – № 4. – С. 22-29.

Міщенко, С. М. Облікова політика в системі управління банком [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04 / С. М. Міщенко. – Нац. аграр. ун-т. – К., 2004. – 26 с.

Пушкар, М. С. Облікова політика і звітність : навч. посібник [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 141 с.

Пушкар, М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка,1999. – 422 с.

Сльозко, Т. М. Організація обліку : навч. посібник [Текст] / Т. М. Сльозко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 224 с.

Сторожук, Т. М. Облікова політика підприємств [Текст] / Т. М. Сторожук // Вісник Харківського державного політехнічного університету. – № 2. – 2000.

Чацкіс, Ю. Д. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. [Текст] / Ю. Д. Чацкіс [та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2005. – 411 с.

Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник [Текст] / В. Г. Швець – К. : Знання, 2004. – 447 с.

Білуха, М. Т. Курс аудиту : навч. посібник [Текст] / М. Т. Білуха. – К. : Вища школа, 1998. – 574 с.

Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручн. для студ. спец. “Облік і аудит” ВНЗ [Текст] / [за ред. Ф. Ф. Бутинця]. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 592 с.

Житний, П. Є. Організаційно-методологічні аспекти облікової політики [Текст] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / П. Є. Житний. – Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – 37 с.

Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник [Текст] / В. Г. Швець – К. : Знання, 2004. – 447 с.

Свірко, С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : навч. посібн. [Текст] / С.В. Свірко – К. : КНЕУ, 2003. – 380 с.

Ткаченко, Н. М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку [Текст] / Н. М.Ткаченко. – К. : “А.С.К.”, 2001. – 348 с.

Голов, С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами : приклади і коментарі [Текст] / С.Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К. : Лібра, 2001. – 840 с.

Рожелюк, В. М. Шляхи вирішення проблеми формування облікової політики підприємства [Текст] / В. М. Рожелюк, С. В. Питель // Всеукраїнський науково виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – № 3. – 2009. – С. 79-83.

Безруких, П. С. Бухгалтерський учет : учебник [Текст] / П. С. Безруких, А. С. Бакаєв, Н.Д. Врублевский // [под ред. П. С. Безруких]. – 5-изд. перераб. и доп. – М. : Бухгалтерський учет, 2004. – 736 с.

Рузмайкіна, І. В. Облікова політика як складова загальної стратегії управлінням підприємством [Текст] / І. В. Рузмайкіна // Економіст. – 2010. – № 5. – С. 36-42.

Сторожук, О. Облікова політика України та її вдосконалення [Текст] / О. Сторожук // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 17. – С. 57-63.

Харкова, А. К. Учетная политика и ее роль в формировании финансового результата предприятия [Текст] / А. К. Харкова // Дні науки – 2006 : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 29-31.

Лень, В. С. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник [Текст] / В. С. Лень. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства : наказ міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/2cid010244.html (дата звернення 26.03.2016). – Назва з екрану.

Петрук, О. М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія [Текст] / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005.– 420 с.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 : наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki- /128651.html (дата звернення 28.03.2016). – Назва з екрану.

Господарський кодекс України : від 16.01. 2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page (дата звернення 28.03.2016). – Назва з екрану.

Завгородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи, теорія і практика: навч. посіб. [Текст] / А.Г. Завгородній, Г. О. Партин. – К. : Знання, 2003. – 327 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет