УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Валерій Малахов, Ірина Оніщенко

Анотація


Актуальність. Основними проблемами на підприємстві є документація аудитора, оскільки вона може бути недостатньо зрозумілою для різних спеціалістів-аудиторів та система обліку основних засобів підприємства. Ключову роль в обліковій системі операцій з основними засобами відіграє облікова політика підприємства, що визначає оперативність та ефективність облікового процесу, які пов’язані з порядком документування відповідних господарських операцій. Незважаючи на велику кількість проведених досліджень, на сьогодні залишаються остаточно невирішеними питання у сфері організації обліку та аудиту основних засобів, які потребують негайного розв’язання. Так, зокрема, потребує удосконалення понятійний апарат аудиту основних засобів на підприємстві, вимагає уточнення етапність організації обліку та аудиту на підприємствах, а також існує потреба в удосконаленні організаційних засад обліку та аудиту основних засобів на основі виокремлення й обґрунтування особливостей методики обліку та аудиту основних засобів. Мета. Мета дослідження полягає в розробці та обґрунтуванні напрямів удосконалення організації обліку та аудиту основних засобів на підприємстві теоретичного та практичного характеру. Методи. Відповідно до мети дослідження використовувався загальнонаукові методи та методи економічного аналізу: статистичний, аналітичний, діалектичний методи пізнання; монографічний метод, метод узагальнення при моніторингу позицій науковців щодо дефініції понять «облік», «аудит», «організація»; абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків. Результати. У статті проаналізовано теоретичні аспекти категорії «основні засоби». Здійснено теоретичне обгрунтування понять «облік», «аудит» і «організація». Запропановано декілька визначень найбільш частіше вживаної категорії «організація», визначені головні ознаки зазначеної категорії. На основі узагальнення економічних категорій «основні засоби», «облік», «аудит», «організація», здійснено теоретичне обгрунтування процесу організації обліку та аудиту основних засобів. Розглянуто основні питання організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві. Відповідно до зазначених проблем, надані рекомендаціїї стосовно практичних аспектів удосконалення організації обліку та аудиту основних засобів на підприємстві. Персипекти. Практичне значення досліджень полягає в можливості застосування результатів даного дослідження в практичній діяльності облікового персоналу та аудиторської діяльності. В майбутніх дослідженнях в цьому напрямку, виникає необхідність розробки методів аудиту основних засобів підприємства.

Ключові слова


основні засоби; облік; аудит; організація; документування господарських операцій; облікова політика підприємства; обліковий процес

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Неміш, Ю. Поняття «основні засоби» у сучасних наукових дослідженнях [Текст] / Ю. Неміш // Аграрна економіка. – 2012. – №3-4. – С.1-7.

Мордвінцева, Т.В. Основні засоби підприємства: економічна сутність / Т.В. Мордвінцева, К.О. Стулей // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №2(19). – С.90-94.

Довгалюк, Н.В. Аналіз структури основних засобів аграрних підприємств Житомирщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/dovgalyuk-nv-analiz-strukturi-osnovnih-zasobivagrarnih-pidpriemstv-zhitomirschini/ (дата звернення 11.12.2011). – Назва з екрана.

Бланк, И.А. Финансовый менеджмент [Текст] : учебный курс / И.А.Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.

Янчев А. В. Теоретико-методологічні засади облікового процесу в інформаційній економіці [Текст] / А.В.Янчев // Бізнес-інформ. – 2014. – №4. – С. 341–346.

Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет. – М. : «РИОР», 2013. – 312 с.

Білик, М.Д. Фінанси підприємств [Текст] : практикум / М.Д.Білик, Н.Д.Бабяк, О.Б.Соколова . – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.

Бутинець, Т.А. Внутрішній аудит основних засобів: виявлення типових порушень в обліку [Текст] / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – №3(30). – С.3-12.

Дем'яненко, М.Я. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств України: теорія і практика [Текст] : монографія. – К. : ДБЛ, 2010. – 309 с.

Осовська, Г.В. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : підручник / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. – Режим доступу : http://management-books.biz/teoriya-menedjmenta_693/ponyattyaorganizatsiji-20671.html (дата звернення 14.12.2015). – Назва з екрана.

Чорна, І.О. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо їх поліпшення [Електронний ресурс] / І.О.Чорна. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2009_2/files/Econ_02_2009_Chorna.pdf (дата звернення 11.12.2015). – Назва з екрана.

Стригуль, Л.С. Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві / Л.С. Стригуль, А.С. Тімонова // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – №32 (1075). – С.47-50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет